neděle 12. března 2023

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 13. do 19.3. 2023

Milí přátelé,

vstupujeme nyní do týdne, který uzavírá období astronomické zimy. A zdá se, že čím více se nám začíná hlásit o slovo jaro, tím více o sobě dává vědět stále trvající zimní období. Jako bychom byli současně vtahováni do nové energie a nových začátků, zatímco se nás některé staré energie a neuzavřené záležitosti snažily držet zpátky. V jistém smyslu to tak opravdu je. Naši andělé však chtějí, abychom věděli, že tyto dva aspekty se navzájem nutně nevylučují. Opravdu můžeme upřímně vítat novou energii a pouštět se do nových začátků, přestože nemáme všechno dokonale vyřešené a za sebou. Připomínají nám, že právě to nové, co do našeho života vstupuje, nám může pomoci vykořenit to staré. Jediné, co je třeba z naší strany, je ochota připustit tyto změny, dovolit si změnu chtít a ponechat věcem volný průběh, místo abychom se ho snažili sami řídit a směrovat podle sebe. Nebesa vědí, co si přejeme a co potřebujeme, a v souladu s nejhlubšími touhami našeho srdce nám pomáhají najít tu nejlepší možnou cestu, byť se může lišit od našich představ. Mějme tedy důvěru v běh věcí, udržujme si svůj vnitřní klid a zůstávejme tak otevření a připravení na ten správný okamžik, kdy se nám dostane jasného vedení ohledně našich dalších kroků. Tak jako se příroda probouzí jen pozvolna, i nám stačí nechat vše přirozeně plynout a nikam nespěchat. Všechno má svůj čas.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

 • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
 • Karty energie (Energy Oracle Cards; Sandra Anne Taylor)
 • Orákulum víl (Oracle of the Fairies; Karen Kay)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů jsme pro tento týden dostali kartu Férová rozhodnutí. Tou jsme vedeni k nejhlubší upřímnosti k sobě i druhým. Stojíme-li před nějakým rozhodnutím, je velmi důležité učinit ho v souladu se svým skutečným cítěním a morálními hodnotami. Obzvláště se to týká těch z nás, kdo mají tendenci upřednostňovat přání druhých před svými vlastními - kdo mají sklon zrazovat sami sebe, hlavně když tím vyhoví někomu jinému. I kdybychom tímto sebeobětováním získali něčí přízeň, udrželi si nějaký vztah nebo dosáhli něčeho jiného, co bylo touto obětí podmíněno, nikdy to nevydrží! Cokoli, co získáme na úkor zrady (ať už sebe nebo jiného člověka), je předem odsouzeno k záhubě, neboť na vratkých základech zlomené důvěry nevydrží nic pevně stát. Jsme varováni před nezdravým sebeobětováním, obětováním svých hodnot, porušováním slibů (včetně těch, které jsme dali sami sobě) a sebeobelháváním. Máme si přiznat, jaká je pravda, a rozhodovat se v souladu s touto pravdou. Pokud si v nějaké situaci nejsme jisti, zda ji opravdu vidíme takovou, jaká je, je moudré dopřát si čas na zklidnění emocí a rozbouřených myšlenek, poradit se s někým nezaujatým a požádat o vedení Nebesa.
Součástí našeho osobního růstu je také opouštění nefunkčních myšlenkových návyků, vzorců v chování, sklonů k závislosti a mnohých dalších aspektů, které nám neslouží (přestože nám v minulosti k něčemu posloužit mohly). Tato karta vypovídá o opouštění starých energií, jak v osobní, tak v globální rovině - opouštění lží, povrchního vnímání a chování, podvádění, zrad i snahy zapadnout mezi jiné za cenu potlačování svého pravého Já. Máme se konečně vyloupnout ze skořápky, podobně jako velikonoční kuřátka, a nenechat se už ovládat strachem z toho, že nás někdo z něčeho obviní, že nás opustí nebo že o něco důležitého přijdeme, když si dovolíme být sami sebou. Přestože se naše rozhodnutí nemusí všem líbit a někteří lidé se mohou cítit dotčeni, je-li naše volba opravdu založená na lásce a úctě, pak je vždy správná. Ohleduplnost k druhým lidem je samozřejmě důležitá, ale neznamená to, že se budeme ve všem řídit podle nich a jejich názorů. My sami druhé lidi i jejich volby respektujeme, a tento respekt by měl být vzájemný. Řiďme se tedy vždy především podle svého vlastního srdce.

Z Karet energie nám vyšla nádherná karta Anděl lásky. Ta je vždy šťastným znamením pro všechny, kdo si přejí mít více lásky v životě, ať již v jakékoli formě. Jejím hlavním poselstvím je skutečnost, že veškerá láska, která proudí do našeho života, je k nám přitahována láskou, kterou chováme ve svém vlastním srdci a která vyzařuje z naší vlastní osoby.
Pokud někdo touží po láskyplném vztahu a čeká, že teprve tento vztah ho učiní šťastným a milovaným, jde na to od špatného konce. Láska ve formě vztahu přijde, až bude energie lásky vyzařovat z nás samých. Nepřitahujeme k sobě to, co chceme, ale to, čím jsme; to, co nosíme ve své energii. Přejeme-li si, abychom byli milováni někým druhým, musíme být nejprve milováni sami sebou. Láska, kterou v sobě nosíme, není podmíněná přítomností někoho nebo něčeho, co bychom mohli milovat. Není to ani pouhý pocit. Láska je přirozený stav, ve kterém se nacházíme; je to jiskra uvnitř nás samých, která tam vždy je a vždy bude, bez ohledu na vnější podmínky, přestože ty jí mohou napomáhat, aby se rozsvítila ještě více.
V návaznosti na předchozí kartu je toto doplňující poselství, kterým nám Nebesa říkají, že o nic a o nikoho nepřijdeme, budeme-li se rozhodovat opravdu z lásky, a že láska k nám samým je stejně tak důležitá jako láska k druhým. Budeme-li se rozhodovat v souladu s tím, co si naše srdce opravdu přeje a k čemu nás vede, pak tím dokážeme své vlastní bytosti, že je milovaná, že je důležitá a na jejích přáních záleží. (A naopak, pokud budeme sami sebe upozaďovat a zrazovat, jen abychom vyhověli jiným, pak své vlastní bytosti projevujeme pravý opak - a není divu, že se potom cítíme nemilovaní, nedůležití a že na nás nezáleží... a že pak o to více usilujeme o získání těchto pocitů uznání od jiných lidí a stáváme se na nich závislými.) A jakmile se budeme cítit sami o sobě milovaní, důležití a hodni úcty, začneme k sobě přitahovat nové osoby i zkušenosti v souladu s touto novou energií.
Karta Anděla lásky je pro nás připomínkou toho, že láska by měla být vždy hlavní prioritou, a zejména pak při našich životních volbách. Máme se rozhodovat v souladu s láskou, nikoli podle strachu. Stojíme-li před nějakým rozhodnutím, položme si otázku: "Chci to udělat proto, že si to od srdce přeji, nebo proto, že se něčeho bojím?" Je-li základem našeho rozhodnutí strach, pak nám výsledky takového rozhodnutí vždy přinesou jen ještě větší strach. A stejně tak to platí i v případě lásky. Buďme k sobě tedy upřímní a čiňme svá rozhodnutí opravdu od srdce.

Z Orákula víl jsme dostali krásnou kartu Nové začátky, která nám potvrzuje, že do našeho života má přijít nová energie - nové zážitky, nová inspirace, noví lidé, nové kontakty, nová naděje a nový život. Může být radostným poselstvím pro ty, kdo si přejí přivítat do svého života děti. Obdobně můžeme dostat například inspiraci ke zrodu nějakého nového díla či projektu. V každém případě se jedná o velmi krásnou připomínku toho, že po každé zimě (i té nejtemnější) přichází nové jaro, tak jako po každé noci nastává nový den. Nic není ztraceno a vždy je naděje i řešení.
V kombinaci s předchozími dvěma kartami nám tato dodává, že o vše, na čem nám záleží, je třeba s láskou pečovat, podobně jako bychom se starali o malé dítě. Aby se mohlo to nové v našem životě opravdu zabydlet, je důležité dát tomu prioritu před tím, co se snažíme nechat za sebou. Mějme na paměti, že to, čemu věnujeme pozornost, posilujeme. Zaměřujme se tedy hlavně na to dobré, na to, co nás těší, co vyživuje naše srdce; místo abychom stále rozebírali, co všechno je špatně, co nefunguje a co nás táhne dolů. Neznamená to, že bychom měli problematické záležitosti ignorovat, ale nemusíme jim dávat více pozornosti, než je nezbytně nutné. Nesoustřeďujme se na problémy, ale na řešení - a tím může být i právě to, že věci, které nás tíží, přestaneme živit svou energií.
Nové začátky přicházejí do života nás všech, záleží však na každém z nás, kolik prostoru jim dáme a jak ochotní budeme připustit změny, které k naší obnově budou potřebné.

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu je pro nás hlavním poselstvím, abychom sami sebe natolik milovali, že si dovolíme činit rozhodnutí podle svého vlastního srdce a nikoli podle pohnutek druhých, kteří se mohou snažit nás ovlivňovat. Máme sami sobě dokázat svou lásku tím, že budeme ctít svá vlastní přání i potřeby, stejně jako ctíme přání i potřeby jiných. Nemusejí se vždy ztotožňovat, ale to je v pořádku. Tak jako my sami dokážeme ctít svobodu druhých a respektujeme jejich právo rozhodovat se tak, jak to cítí, měli by i oni být schopni projevovat respekt k našim rozhodnutím.
Férový přístup není jen o nás a o tom, zda jsme féroví my sami, ale i o tom, zda se férově chovají lidé, jimiž se obklopujeme. Má-li nás někdo opravdu rád a záleží mu na našem štěstí, pak nás v našich srdečných rozhodnutích podpoří, i když se mu třeba nemusejí líbit. Naopak, pokud nám někdo hází klacky pod nohy, jakmile se pokusíme udělat něco jinak, než jak si on sám představoval, měli bychom si dát pozor, neboť se velmi pravděpodobně jedná o citové vydírání a manipulaci - i tehdy, když říká, že to myslí dobře. Projevem lásky a úcty k sobě i k nim pak může být zdravé, asertivní odmítnutí a schopnost stát si za svým. Projevujeme-li takto lásku a úctu sami sobě a svým přáním, přirozeně se stáváme magnetem pro lásku ve všech ostatních formách.
Přivítejme nové začátky do svého života a dovolme si beze strachu propustit to, co už nám neslouží nebo vyloženě škodí. Obojí může probíhat současně a je to tak v pořádku. Nemějme strach, když se nám bude občas zdát, jako bychom se vraceli do starých kolejí nebo že se nám nedaří hnout se kupředu. Každý krok vpřed se počítá a udržíme-li si svou vytrvalost a věrnost svým záměrům, přirozeně dospějeme k okamžiku, kdy námi zasazená a opečovávaná semínka vyrostou na povrch a rozkvetou v celé své kráse.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

pondělí 27. února 2023

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 27.2. do 5.3. 2023

Milí přátelé,

vstupujeme do měsíce března, a to v doprovodu dalších zimních dní, kterým jako by se nechtělo ještě odejít. S něčím podobným se můžeme setkávat také ve svém životě, když si přejeme nechat něco za sebou, avšak ono se to sem tam opět vrací, jako by nás to zkoušelo. Je to v pořádku. Ať už se jedná o nějaký starý vztah, nechtěné vzpomínky, nezdravé návyky nebo cokoli jiného, co bychom si přáli ze svého života propustit, čas od času se s tím můžeme opětovně setkat. Je to jakási postupná "odvykací kůra", která nám má posloužit k tomu, aby nás náhlé změny nepřehltily. I když se nám tedy může zdát, že se nikam neposouváme a že se nám v našem úsilí o odpoutání a osvobození nedaří, ve skutečnosti celý proces probíhá úspěšně, jen to chce více času a trpělivosti.
Současně s tímto opakovaným odpoutáváním se můžeme do svého života vítat nové zážitky, nové osoby a vztahy, nová místa, zážitky i energie. Podobně jako když na jaře ve větvích stromů začínají pučet zelené lístečky, které napomáhají vytláčet ty staré a suché, které se odmítly pustit stromu během zimy (a odolaly i nejsilnějšímu větru), i nám tyto nové zkušenosti napomohou vytlačit ty staré a obnovit naši energii, osvěžit naši mysl, uzdravit a otevřít naše srdce a pozvednout vitalitu našeho těla. V tomto týdnu se můžeme cítit, jako bychom přešlapovali mezi starým a novým - neboť z části to tak opravdu je. Naši andělé nás přitom ujišťují, že všechno je přesně tak, jak má být, a i když se můžeme cítit dočasně zmatení a nejistí, nakonec všechno zapadne na své pravé místo. 

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

 • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
 • Moudrost orákula (Wisdom of the Oracle; Colette Baron-Reid)
 • Květová terapie (Flower Therapy Oracle Cards; Robert Reeves)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 


* * *

Z Tarotu strážných andělů jsme dostali kartu Posel Činu. Tato karta symbolizuje příliv nové energie, který se chystá přijít do našeho života, nebo se v něm již projevuje. Je to velmi příhodné poselství pro probouzející se jaro, neboť i to je symbolem nových začátků a nového života. Můžeme sami cítit, jako bychom se probouzeli z pomyslného zimního spánku. Můžeme pocítit nové nadšení, nové podněty k činnostem či studiu, ale i nový příliv lásky, radosti a povzbuzujících pocitů.
Tato karta může znamenat i to, že se v našem nitru probudí k životu určité pocity, myšlenky a energie, které byly doposud "zamrznuté" a které díky tomu, že budou vyvolány na povrch, budeme moci konečně zpracovat, vyrovnat se s nimi a nechat je za sebou. Pokud se nás to tedy bude týkat, dovolme si to všechno procítit a propustit. Čím méně se tomuto procesu budeme bránit nebo s ním bojovat, tím rychleji proběhne a tím dříve se nám podaří jím projít, nechat vše za sebou a otevřít se novému.

Ze sady Moudrost orákula nám vyšly společně dvě karty, jejichž významy se skvěle doplňují.
Karta Čas odejít nám říká, že je načase nechat něco za sebou, pustit se něčeho, co nám již neslouží, co nás zbytečně zatěžuje nebo co nám dokonce ubližuje. Karta Regenerace k tomu zároveň dodává, že jakmile se pustíme toho starého, čeká nás probuzení nového života a krásná obnova. Společně nám tyto karty vzkazují, že se nemáme bát konců ani změn, bez ohledu na to, jak nejistí se během nich cítíme, neboť se nám naskytnou nové šance, nové příležitosti a nové začátky plné života. Strom vyobrazený na kartě Regenerace symbolizuje nezničitelnou sílu života, který si vždycky najde cestu k tomu, aby pokračoval, bez ohledu na ničivé síly přírody či lidí. Z půdy zničené požárem si znovu razí cestu ven a znovu nechá rozvíjet zelené listí na větvích, které mu zůstaly. Stejně ohromná životní síla, která dává nový život krajině po požárech a jiných katastrofálních podmínkách, spočívá i v nás. Ať už procházíme jakoukoli změnou, máme věřit této síle, která zde vždy je a vždy bude přítomná a která napomůže probudit novou životní sílu i v nás samých. Dovolíme-li si nechat přitom za sebou vše, co v nás životní sílu ubíjelo, umožníme tuto regeneraci o to dříve.

Z karet Květové terapie nám vyšla karta bromélie s názvem Buďte pozitivní. Ta mluví sama za sebe a její poselství není nic nového, avšak i přesto je pro nás důležité, zejména v těžších životních obdobích, kdy máme tendenci vidět všechno černě, očekáváme přemrštěné dramatické scénáře, stěžujeme si a stavíme se do rolí obětí i tehdy, kdy jimi ve skutečnosti nejsme. (Tyto návyky patří mezi věci, které můžeme v tomto období propouštět ze svého života - viz. výše.) To, na co myslíme, a způsob, jakým o tom přemýšlíme, v nás vyvolává určité pocity. A to, jak se cítíme, pak ovládá naše vyjadřování, chování a vyzařování. Snaha o pozitivní myšlení tedy jistě není od věci. Neznamená to předstírat, jak je všechno skvělé, když není, ale naučit se vidět i v těch obtížných obdobích něco pozitivního a užitečného. Ne vždy na to máme sílu, to je pochopitelné, ale pokud přece jen najdeme trošku ochoty využít prožité těžkosti k něčemu dobrému, pomůže nám to pozvednout své naladění, čímž se nám ohromně uleví a urychlí se tak naše léčení a celý proces překonávání těžkého období. V našich osobních životech i ve světě se odehrává mnoho bolestných událostí, ale ani přese všechnu temnotu neuhasínají světla naděje, lásky, soucitu a pomoci. Vždy můžeme najít alespoň něco, za co můžeme být od srdce vděční, například za dobré přátele, za pomoc, které se nám dostalo, nebo i za "pouhý" pěkný den. Velmi užitečným nástrojem pro obrácení naší pozornosti k tomu pozitivnímu je Deník vděčnosti, obyčejný zápisník, do kterého si každý den napíšeme alespoň pár řádků o tom, za co jsme ten den vděční. Osvojíme-li si tento pozitivní návyk, brzy zjistíme, že je nám lehčeji na duši a že bez ohledu na to, jak těžký byl ten který den, stále se nám dostává mnoha požehnání. A toto vědomí nám dodává sílu jít dál.

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu je naším hlavním tématem obnova a regenerace; propouštění starého a vítání nového. I když můžeme mít pocit nechutě cokoli dělat či měnit, nebo vůbec věřit v pozitivní změnu, můžeme si být jisti, že se před námi objeví cesta, jak v sobě opět probudit novou sílu. Je to podobné, jako když na přelomu zimy a jara příroda zdánlivě ještě spí a půda je napůl zamrznutá, a přesto již pod povrchem propuká nový život, který si hledá cestu, jak vyrůst na povrch a začít kvést. Nemusíme se do ničeho nutit, neboť celý proces se přirozeně odehraje sám, můžeme k tomu však napomoci tím, že budeme ochotni ho umožnit a nebudeme sami sobě stát v cestě. Dovolme odejít tomu, co si žádá odchod, a otevřeme svou náruč tomu, co si přeje k nám vstoupit. Umožněme si léčení a regeneraci, které potřebujeme, zvláště pokud jsme prožili nějakou ztrátu nebo jinou formu zranění (včetně přehlcení bolestnými energiemi ze světového dění, vůči kterému můžeme být citliví). Mějme se rádi, važme si své duše i těla, dobře se o ně starejme a dovolme si nechat v sobě probudit nový život. Sám si najde cestu, jak se projevit. 

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

neděle 19. února 2023

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 20. do 26.2. 2023

Milí přátelé, 

tento týden nám zahajuje novoluní ve znamení Ryb, které nastane v noci z 19. na 20. února. Znamení Ryb představuje velkou hloubku, fantazii, vize a zejména emocionalitu, sílu intuice a empatii. Všechny tyto aspekty budou v tomto období velmi posíleny, což nám může být velmi nápomocné, budeme-li chtít učinit nějaké rozhodnutí - budeme vše vnímat více do hloubky, snáze vycítíme, co je nebo naopak není to pravé, a dostane se nám nových vizí toho, co všechno může být možné. Můžeme mít v tomto období silné a živé sny, ve kterých se nám zaprvé vyčistí podvědomí od nejrůznějších starých bloků (pokud se nám tedy bude zdát sen o něčem z minulosti nebo o něčem, čeho se bojíme, můžeme si být jisti, že se jedná pouze o čištění podvědomí, tak aby nás tyto věcí již neblokovaly), zadruhé nám některé tyto sny mohou otevřít oči vůči možnostem, které se nám možná celou dobu nabízejí, ale kterým jsme záměrně či nezáměrně nevěnovali pozornost. Možná jsme si odmítali dovolit chtít něco víc, možná jsme uvěřili, že normální je trpět a strádat, nebo že naše zažitá omezení jsou maximum toho, čeho je možné dosáhnout. Toto novoluní nám přišlo připomenout naše nejhlubší přání vycházející z naší samotné duše, i fakt, že je možné tato přání naplnit, pokud si to dovolíme a pokud tomu v první řadě uvěříme. Dejme si tedy svolení otevřít se novým možnostem a vítat s otevřenou náručí každou příležitost k rozkvětu, která se nám nabídne. Novoluní je vždy časem nových začátků, nechť jsou tedy ty naše plné radosti, odhodlání a víry. 

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

 • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
 • Orákulum jednorožců (Oracle of the Unicorns; Cordelia Francesca Brabbs)
 • Orákulum posvátné Země (Sacred Earth Oracle; Toni Carmine Salerno)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 


* * *


Z Tarotu strážných andělů jsme pro tento týden dostali kartu Zhmotněte si své sny. Ta nám říká, že jsme připraveni vydat se kupředu a že doba čekání skončila. Máme se pustit do práce na něčem, co jsme si možná už dlouho přáli, a to plni důvěry, že máme k dispozici všechno, co k tomu potřebujeme. Jakmile projevíme svou ochotu pracovat na svých snech tím, že vykonáme alespoň první malé krůčky směrem k nim, začne se před námi sama objevovat cesta, která k nim vede, a navede nás k dalším krokům. 
Touto kartou nám Nebesa připomínají, že na tom, jak náš život vypadá, se sami velkou měrou podílíme a že právě nyní nastává období, kdy se máme chopit otěží a nasměrovat sebe i svůj život tam, kam si přejeme, aby pokračoval. Jsme to my, kdo musí toto rozhodnutí učinit a kdo má nyní moc dát oné energii, kterou jsme doposud shromažďovali, konkrétní podobu, která bude odpovídat nejupřímnějším přáním našeho srdce. 

Z Orákula jednorožců nám vyšla karta Cykly. Ta nám připomíná, že všechno prochází svými cykly a jejich fázemi. Ať už je to Měsíc a jeho fáze (nynější novoluní krásně ladí s tématem nových začátků v tomto výkladu), střídání ročních období, fáze našeho vlastního života od zrození až po odchod z tohoto světa, nebo i fáze našich vztahů, osobního rozvoje a dalších aspektů. Touto kartou nám Nebesa říkají, že je v pořádku, pokud již něco naplnilo svůj úděl a odchází to z našeho života pryč. Stejně tak je v pořádku, že se v našem životě rodí nové věci, přicházejí noví lidé, nová místa, nové příležitosti. Je v pořádku prožívat období velké aktivity a produktivity, stejně jako období útlumu, spánku a čerpání sil. Nebesa nám připomínají, že snažit se bojovat proti těmto přirozeným cyklům je plýtvání energií. Všechno má svůj čas i svůj přirozený rytmus. Pokud se právě cítíme unavení a potřebujeme odpočívat, pak následujme toto své vlastní vnitřní vedení. O to efektivněji pak budeme moci využít novou energii, která k nám nyní přichází. Není kam spěchat. Přestože v našem každodenním životě čelíme nejrůznějším časovým limitům, andělé nás žádají, abychom se uvolnili. Nic nám neuteče a není třeba o nic nebo proti něčemu bojovat. Máme se zklidnit a sladit se s přírodními cykly. Toto je období, kdy zima stále trvá, ale pod povrchem už propuká jaro. I my, přestože se můžeme cítit unavení a otrávení, se ve skutečnosti připravujeme na úžasný nový rozkvět, i když o tom možná ještě nevíme. Důvěřujme těmto přirozeným cyklům a nechme se jimi vést. Všechno bude přesně tak, jak má být. 

Z Orákula posvátné Země nám vyšla karta Perspektiva, která může mít mnoho významů - dejme tedy na svou vlastní intuici, který z nich s námi právě souzní. Perspektiva představuje úhel pohledu - tedy způsob, jakým na věci pohlížíme. To, jak se na věci díváme (a jak je sami posuzujeme), v nás následně vyvolává určité emoce a reakce. V tomto smyslu sami určujeme, jak na nás co působí - a jakou to nad námi má nebo nemá moc. Nebesa nás proto nyní vedou k zamyšlení nad tím, jak nad věcmi přemýšlíme, do jaké míry je soudíme a do jaké míry dovolujeme vlastním názorům na věci a události v našem životě rozhodovat o naší realitě. Jak psal autor John St. Noah v Knize aformací: "Nejde o to, co se nám v životě stalo, ale o to, jaký názor máme na to, co se nám stalo." Jinými slovy, i když nezměníme fakta, která se udála, můžeme změnit svůj pohled na tato fakta a tím změnit také emoce a reakce, které v nás vyvolávají. Nemusíme být otroky toho, co se nám kdy stalo, ani toho, co se nám třeba v lidech nebo ve světě nelíbí. To, jak na toto všechno sami pohlížíme, jak to posuzujeme, jak se rozhodujeme na to dívat, určuje to, do jaké míry a jakým způsobem nás to ovlivní. V tomto smyslu jsme sami svými pány.
Ano, někdo nám možná zlomil srdce, možná nás i bodl do zad nebo nás zneužíval, to je zkrátka fakt, který je takový, jaký je - ovšem, místo přesvědčení "to je tragédie, už nikdy nebudu nikomu věřit ani nikoho milovat" můžeme změnit svůj postoj na "je to hrozné, ale aspoň teď vím, jakým typům lidí se vyhýbat a budu si sám/sama sebe více vážit, abych takové chování vůči sobě už nikdy nedovolil/a". Ano, možná prožíváme obtížné finanční období a strádání, to je aktuální daný fakt, ale místo bědování nad tím, jak je to hrozné, a hledání toho, kdo za tento problém může, uplatníme lépe svou energii tím, že začneme hledat řešení a cesty, jak bychom mohli přitáhnout do svého života více hojnosti.
Je jasné, že nás v životě mohou potkat skutečné tragédie, které nás hluboce zasáhnou a žádné sebeanalyzování na tom nic nezmění. Mnohé věci však tímto způsobem ovlivnit opravdu můžeme, a na ty se máme zaměřit. Právě zde, v našich vědomých či nevědomých soudech a názorech leží mnoho bloků, které nám doposud bránily v postupu vpřed

Mezi další významy této karty patří také perspektiva, ve které se nacházíme my sami. Kým vlastně opravdu jsme, když právě nejsme s nikým jiným? Když si nenasazujeme žádné masky podle toho, s kým právě mluvíme a co se od nás očekává? Věnujme si čas na toto zamyšlení a dopřávejme této pravé, ryzí osobě více prostoru. Zejména pokud patříme mezi ty, kdo se neustále snaží vyhovovat a přizpůsobovat všem ostatním a sebe upozaďovat.
Tato karta nás také vyzývá, abychom se dívali více do hloubky a nenechali se zmást zdánlivým "zlatem, co se třpytí". Ne všechno je tak dokonalé, jak se může na první pohled zdát; a naopak, ne všechno je tak zlé, jak se může na první pohled zdát. Zklidněme svou mysl i emoce (můžeme jim ulevit např. do deníku) a nalaďme se na svou intuici, která nám jasně napoví, kudy se vydat a kudy naopak ne. Zároveň, co se týká osob v našem životě, pokud chceme vědět, jaký někdo opravdu je, pozorujme jeho dlouhodobé chování, a to nejen vůči nám, ale i jiným. I ta nejhonosnější gesta se stávají nicotnými, jestliže se člověk, který je prokazuje, dlouhodobě chová v rozporu s tím, co se snaží předvádět. 
Nakonec, chceme-li si o čemkoliv udělat jasnou představu, máme si vytvořit určitý odstup, zklidnit rozvířené emoce a myšlenky, utišit své nitro, a jen vše "z dálky" pozorovat. Pravda se ukáže sama, budeme-li ochotni ji vidět takovou, jaká je. 

* * *

SHRNUTÍ
Toto je týden, kdy se máme sladit s přirozenými cykly v našem životě, přestat se jim bránit a uvítat je jako příležitost pohnout se v životě dál. Máme velkou šanci převzít moc nad svým životem, pokud jsme se jí vědomě či nevědomě doposud vzdávali nebo ji přenechávali nad sebou jiným lidem. Můžeme vykonat mnoho dobra už jen tím, že budeme sami sebou a budeme jednat v souladu se svými nejupřímnějšími hodnotami.
Máme se na události a okolnosti v našem životě umět podívat jinak, z nového úhlu pohledu, a zamyslet se nad tím, zda nám některé naše vnitřní odsudky nezablokovaly cestu kupředu a nepostavily nás do pozice bezmocných obětí přešlapujících na místě. Mnohdy stačí pohlédnout na danou věc jen trochu jinak, a hned na nás začne také jinak působit - nebo její působení úplně pomine. O tom, jak přemýšlíme, rozhodujeme my sami. Je to tedy první věc, na kterou se můžeme zaměřit a kterou můžeme začít obracet k lepšímu, přejeme-li si zkvalitnit svůj život i životy těch, které potkáváme. 
Jsme připraveni probudit se ze zimního spánku a nechat v sobě rozproudit novou životní sílu. Nebesa i vesmírná energie okolo novoluní nás v tom rády podpoří. 

* * *Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

neděle 12. února 2023

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 13. do 19.2. 2023

Milí přátelé,

v uplynulých týdnech jsme byli vedeni k tomu, abychom ve svém životě nastolili a obnovili rovnováhu, zejména co se týká dávání a přijímání energie. Kdo energii dlouho shromažďoval, může ji nyní využít ke konání dobra v nejrůznějších formách; kdo energii dlouho vydával, potřebuji ji řádně dočerpat. Čím déle jsme přitom setrvávali v nerovnováze, tím více času potřebujeme k obnově rovnováhy. Je v pořádku, že se nám tyto změny nedaří provádět tak rychle, jak bychom si možná přáli. Mějme sami se sebou trpělivost a soucit. Naši andělé nám připomínají, že všechno je tak, jak má být, a pokud je třeba něco změnit, vždy to jasně poznáme a dostaneme k tomu jasné vedení. Nemáme si přitom dělat starosti s tím, kdy a jak se nám to podaří uskutečnit. Cesta se objeví v pravý čas sama.
Téma rovnováhy nám nadále pokračuje, neboť je základem pro to, abychom byli vyrovnaní, stabilní a spokojení, což je zase základem pro to, abychom mohli konat své poslání a dělat tento svět lepším místem. Možná nemůžeme přímo ovlivnit určité lidi, místa či situace, ale můžeme ovlivnit sami sebe a to, kým jsme a čím přispíváme do světa svým prostřednictvím. Máme tedy pracovat hlavně sami na sobě, na obnově rovnováhy v naší duševní i tělesné rovině, v rovině osobní i kolektivní, atd.
Zima nám pozvolna odeznívá a spolu s ní můžeme začít propouštět také to, co již nepotřebujeme a co nám škodí. Období na pomezí zimy a jara je ideální pro zhodnocení všeho, co jsme si v temnějších měsících introspekce uvědomili a ujasnili, a pro rozhodnutí k novým začátkům. Vykliďme si vše nepotřebné ze svých skříní, ze svého těla (např. škodlivé stravovací návyky, závislosti aj.) i ze své mysli a srdce (negativistické myšlenky, staré křivdy a bolest...) Tím, že uvolníme místo, přivoláme k sobě zároveň i onu novou energii, která je na cestě k nám.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

 • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
 • Moudrost Avalonu (Wisdom of Avalon Oracle Cards; Colette Baron-Reid)
 • Karty energie (Energy Oracle Cards; Sandra Anne Taylor)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 


* * *

Z Tarotu strážných andělů jsme dostali kartu Kreativita a hojnost. Doslova může znamenat, že se v tomto období probudí naše tvůrčí stránka a že se nám díky tomu dostane nějakých odměn. Může se jednat o zpeněžení našich výtvorů, ale i o hojnost ve smyslu duševního naplnění z našeho tvoření. Hojnost má mnoho podob - nejsou to jen peníze a hmotný blahobyt, byť k hojnosti samozřejmě patří. Hojnost můžeme dostávat i ve formě lásky, léčivé energie, pomoci, volného času, inspirace, nového vztahu, přírůstku do rodiny nebo čehokoli jiného, co potřebujeme a co si přejeme. Můžeme se tedy těšit na příliv nové energie, jejíž konkrétní podoba bude z části záviset na nás - my sami jsme tvůrci a skrze svou energii (a změny, které na sobě konáme) utváříme svůj život.
Vedle spokojenosti a naplnění našich duševních i fyzických potřeb nám touto kartou Nebesa připomínají, že my sami utváříme své životy, a skrze své životy pak i kousek světa, na kterém máme svůj podíl. Pokud jsme se v poslední době cítili bezmocní, nešťastní, demotivovaní a pesimističtí, je to pro nás vedení k tomu, abychom toto své naladění obrátili do pozitivnější vlny. Čím více si na něco stěžujeme a bědujeme, tím horší si všechno děláme a o to více podobné energie si k sobě dále přitahujeme - což samozřejmě nechceme. Naši andělé nám připomínají naši tvůrčí sílu a moc, kterou máme sami nad sebou a kterou bychom měli začít využívat, pokud se tak doposud nestalo. Sami rozhodujeme o tom, čemu budeme věnovat svou pozornost a co tak budeme posilovat. Nechť jsou to tedy věci, které si přejeme a které budou přinášet to nejlepší nám i světu.

Ze sady Moudrost Avalonu jsme dostali kartu Paní z Jezera, která zosobňuje nekompromisní pravdu, respekt, zodpovědnost a odvahu konat to, co je správné. Touto kartou jsme vedeni k tomu, abychom se rozhodovali opravdu v souladu s tím, co cítíme jako to správné - a nenechali se zastrašovat či vydírat jinými lidmi nebo vlastním egem. Pokud se naše jednání či rozhodování týká i dalších osob, je samozřejmě důležité brát na ně ohled, ale to neznamená, že budeme bezohlední vůči sobě. Naši andělé nám rádi pomohou najít to nejlepší možné řešení, které přinese požehnání nám i ostatním zúčastněným osobám, požádáme-li je o vedení. Žádné naše rozhodnutí by nikdy nemělo kompromitovat naše nejposvátnější hodnoty, ať už se k tomu druzí lidé nebo náš vlastní strach staví jakkoli. Jsme vyzýváni k tomu, abychom se přestali nezdravě přizpůsobovat a nenechali se vydírat strachem druhých lidí z našich změn. Cítíme-li, že jsme k něčemu vedeni opravdu z hloubi srdce, je to vždy to nejlepší rozhodnutí pro všechny, a to i tehdy, kdy nám to tak nepřipadá. Naše srdce ví, proč nás vede právě po té či oné cestě, a tak v něj mějme důvěru a ctěme ho.
Z globálního hlediska je toto pro nás připomínka, že chceme-li ve světě více míru, pravdy a úcty, musíme tyto hodnoty nejprve rozvinout sami u sebe a ve svých osobních vztazích. Všechno, co si přejeme u druhých, začíná u nás a my sami jsme také jediní, o kom můžeme reálně rozhodovat a koho můžeme měnit. I toto téma se nám zde opakuje již další týden. Každý z nás tvoří kousek světa, nad kterým má moc a do kterého může přispívat tím, co se rozhodne v sobě rozvíjet a posilovat. Zaměřme se tedy na to, abychom v sobě ztělesňovali právě ty hodnoty, které jsou pro nás od srdce nejdůležitější - a napomůže tak zároveň i k tomu, že si budeme do života přitahovat podobně naladěné osoby a situace :)

Z Karet energie nám vyšla karta Yin/Yang. Opět se nám dostává pobídky k nastolení zdravé rovnováhy ve svém životě. To se může týkat různých aspektů - například:

 • Rovnováha mezi vydáváním a přijímáním energie
 • Rovnováha mezi mužskou a ženskou energií
 • Rovnováha mezi rozumovou a citovou stránkou
 • Rovnováha mezi časem pro sebe a časem pro druhé
 • Rovnováha mezi ohledem na sebe a ohledem na druhé
 • Rovnováha mezi pracovním a osobním životem
 • Rovnováha mezi duševními a fyzickými činnostmi
 • Rovnováha mezi povinnostmi a potěšením
 • Rovnováha mezi pohybem a odpočinkem
 • Rovnováha mezi vedením a následováním
 • Rovnováha mezi energií, kterou vkládáme do svých vztahů my a druhý člověk
 • Rovnováha mezi časem tráveným doma a časem v přírodě
 • Rovnováha mezi finančními příjmy a výdaji

a mnohých dalších.

Některé nepříjemné okolnosti, které v životě řešíme, vycházejí ve skutečnosti z některé formy nerovnováhy. Místo snahy řešit daný problém jako takový se raději zamysleme nad tím, zda tento problém nevyvstal kvůli tomu, že např. příliš přemýšlíme a málo vnímáme (nebo se naopak necháme zmítat emocemi a zdravý rozum zůstává v pozadí), že upřednostňujeme přání druhých před svými (a nebo naopak), že trávíme málo času v přírodě, apod. Někdy není na první pohled vidět, že problém, který řešíme, není samotná příčina, ale jen následek. Příčinou bývá velmi často právě některá z forem nerovnováhy, kterou potřebujeme napravit. Jakmile na tom začneme pracovat, zjistíme, že problém se řeší "sám", aniž bychom do něj jakkoli aktivně zasahovali - neboť jsme začali měnit okolnosti, ze kterých původně vzešel.
Zamysleme se tedy nad tím, které aspekty našeho života jsou v nerovnováze a věnujme nyní svůj čas a péči k jejich zdravému vyrovnání.

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu jsme vedeni k aktivnímu utváření svého života - a jeho prostřednictvím i k utváření části světa, na které se podílíme. Máme být k sobě i k druhým zcela upřímní a přiznat si pravdu, ať je jakákoli. V souladu s touto pravdou a s vedením svého srdce pak můžeme vykročit dál a začít vědomě tvořit to, co bychom si přáli v životě (i ve světě) mít. Nemáme přitom zapomínat na potěšení a vděčné vychutnávání si všech našich požehnání, kterých se nám dostává - a ještě dostane. Máme příležitost uvítat do svého života velkou hojnost, přestaneme-li jí my sami blokovat cestu. Změňme to, co víme, že je třeba změnit, a požádejme své anděly, aby nám pomohli tyto změny uskutečnit co nejlepším možným způsobem pro nás i pro všechny ostatní - a tak se i stane.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)


úterý 7. února 2023

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 6. do 12.2. 2023

Milí přátelé,

nový týden nám započíná v energii obzvláště silného úplňku, jehož vliv se promítal jak na naší duševní, tak i fyzické stránce. Rozbitý spánkový režim, nespavost či naopak extrémní únava, nechutenství nebo naopak zvýšená chuť k jídlu, zesílené fyzické symptomy našich běžných zdravotních obtíží nebo i nějaké zcela nové - to vše patří k projevům tohoto období. Lidé mohou být velmi podráždění (včetně nás) a je proto dobré dávat si nyní pozor na to, abychom si jejich chování nebrali osobně a neposilovali již tak dost nepříjemné energie tou svojí.
Již v minulých výkladech jsme byli vedeni k tomu, abychom dobře hospodařili se svou energií, šetřili si jí dostatek i pro sebe samé a neplýtvali jí tam, kde je to zbytečné nebo dokonce škodlivé.
Jak v osobní, tak i v globální rovině, je toto období velmi náročné a my, coby duchovně zaměření lidé, kteří sem přišli pomáhat a konat své poslání, potřebujeme sami dobře fungovat, abychom mohli efektivně pomáhat všude tam, kde je to třeba. Soustřeďme se tedy nyní jen na to opravdu nejnutnější, vypusťme ze svého rozvrhu i ze svých myšlenek vše nepotřebné (i to, co je možná potřeba, ale ne nutně teď hned) a energii, kterou takto ušetříme, vědomě vysílejme a využívejme tam, kde opravdu poslouží a kde bude skutečně potřebná.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

 • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
 • Orákulum poslů světa (Lightworker Oracle; Alana Fairchild)
 • Šepoty lásky (Whispers of Love; Angela Hartfield)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšel Posel Činu, což je karta, která představuje buď osobu nebo situaci. Pokud se jedná o osobu, je to někdo činorodý, aktivní, zapálený pro věc, inspirativní a nadšený do nových výzev. Takový člověk nám může být v tomto týdnu nápomocný - ale stejně tak se může jednat o nás samé, a v tom případě jsme my sami vedeni k využití těchto svých vlastností pro dobro své i druhých. Máme-li pocit, že nám taková energie či vlastnosti chybí, začněme je v sobě rozvíjet a posilovat. Máme se pustit do akce, vykročit novým směrem, získat nové zkušenosti a pokročit na cestě svého růstu. Jsme-li ochotni po této cestě jít, sama navede naše kroky tím nejlepším možným směrem.

Z Orákula poslů světla nám vyšel Mistr léčitel. Připomíná nám naše léčivé schopnosti, které jsme dostali přirozeně darem a které jsou nyní ve světě potřebné. Bez ohledu na to, v jaké formě se na léčení a uzdravování podílíme, se každá naše láskyplná a léčivá myšlenka, emoce či vize počítá a přispívá ke kolektivní léčivé energii, která proudí naším světem a která je k dispozici všem, kdo ji potřebují. Přestože se můžeme tváří v tváří nejrůznějším bolestným událostem cítit bezmocní, touto kartou nám Nebesa připomínají, že bezmocní v žádném případě nejsme a že PRÁVĚ PROTO, že se v tomto čase odehrává tolik bolestných událostí, jsme sem přišli, abychom svět podrželi a pomohli mu s léčením.
Léčení druhých lidí (nebo i jiných živých bytostí včetně samotné planety Země) může mít mnoho podob - od vysílání modliteb a léčivých myšlenek a vizí, přes šíření láskyplných slov psaných či mluvených, až po materiální a fyzickou pomoc. Každý z nás může něco udělat, i kdyby nám to připadalo "příliš málo", aby to mohlo nějak pomoct. Mějme na paměti, že i sebemenší množství léčivé energie se přirozeně spojuje s toutéž energií v celém světě a přispívá k ní. Jak se říká, i oceán je složen z mnoha malých kapek vody. Nepodceňujme tedy sami sebe ani svou formu pomoci a konejme to, co vykonat můžeme.
Zároveň nám touto kartou připomínají, že i svým vlastním uzdravením (duševním i fyzickým) napomáháme našemu světu k tomutéž. Pokud tedy někdo nyní nemá energii na to, aby někomu pomáhal, protože potřebuje uzdravit sám sebe, je k tomu Nebesy podporován ve všech směrech. Naše vlastní léčení přímo léčí kousek světa, který my sami tvoříme.

Ze sady Šepoty lásky jsme dostali kartu s názvem Promlouvejte jazykem lásky, kterou jsme vedeni k láskyplnému a soucitnému vyjadřování. Budeme-li se k druhým i k sobě samým chovat hezky, s láskou a úctou, pak tím zaprvé napomůžeme k našemu hromadnému uzdravování a zadruhé tím zabráníme tomu, aby byly konfliktní nebo jinak nepříznivé situace ještě vystupňovány, kdybychom na ně reagovali negativitou a zlostí. V jistém smyslu nás Nebesa žádají, abychom si "dávali pozor na jazyk" a nezneužívali svůj dar slova k šíření jedu a další bolesti, které už je ve světě tak dost. To se přitom týká nejen naší mluvy a psaných slov, ale i textů, které čteme nebo sdílíme dál. Podívejme se objektivně na obsah slov, která říkáme, píšeme nebo sdílíme, a vědomě se rozhodněme je "přefiltrovat" tak, abychom verbálně posilovali jen to dobré a hojivé. Neznamená to přehlížet to zlé a bolestné, co se děje a co bychom rádi vyjádřili s ohledem na daná témata. Zeptejme se však sami sebe, zda to, co se chystáme říci, napsat či sdílet, opravdu něčemu napomůže a nebo to jen přileje olej do ohně. Na našem záměru velmi záleží. Je rozdíl, když hovoříme o problematické situaci, abychom nalezli řešení, a když se kvůli stejné situaci hodláme jen hádat, obviňovat nebo posilovat svůj strach. Touto kartou jsme upozorňováni na to, že naše slova mají velkou moc a velký dopad - jak v dobrém, tak ve zlém - a že si máme zejména v tomto období vědomě volit co nejláskyplnější formy svého vyjadřování.
Nakonec, tato proměna napomůže i nám samým, neboť si odlehčením svých slov od tíhy negativity ušetříme mnoho energie, kterou pak můžeme využít k léčení sebe i druhých.

* * *

SHRNUTÍ

V tomto týdnu jsme velmi konkrétně vedeni k tomu, abychom se soustředili na téma léčení - ať už se jedná o léčení nás samých - v duševní i fyzické rovině - a nebo léčení druhých bytostí a naší planety. Každý z nás je velmi důležitý a každý z nás má podíl na celkové kolektivní energii. Přestože nemůžeme rozhodovat o jiných lidech, můžeme rozhodovat o sobě - a skrze sebe měnit ten kousek světa, který tvoříme a který se přirozeně dotýká i mnohých dalších.
Jsme voláni do akce a máme si zvolit jako absolutní prioritu lásku, mír a léčení, které jsme sem přišli posilovat a šířit. I v případě, že se momentálně sami zabýváme problematickými záležitostmi ve své osobní rovině, máme pamatovat především na lásku, mír a léčení. Cokoli dobrého uděláme pro sebe a pro své osobní vztahy, přispívá zároveň i ke kolektivní energii, ať už si to uvědomujeme či nikoli. Skrze své vlastní uzdravení, uvědomění a růst napomáháme světu k tomutéž.
Vědomě využívejme svého daru slova k vytváření, šíření a posilování těch energií, které si tolik přejeme vidět ve svém vlastním životě i ve světě. Neplýtvejme slovy na stěžování si, obviňování, nebo dokonce urážky a jiné formy verbálního zneužívání. To platí jak vůči jiným lidem či situacím, tak i vůči nám samým - chováme-li se sami k sobě neuctivě, je načase s tím přestat a svůj přístup změnit. Slovo je jedna z forem, kterou můžeme uzdravovat sebe i svět, a tak si v tomto týdnu dejme za cíl vyjadřovat co nejláskyplněji. Nechť jsou naše slova - i každá jiná forma energie, kterou vysíláme - nositeli lásky a léčení. 

* * *


* * *
Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

neděle 29. ledna 2023

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 30.1 do 5.2. 2023

Milí přátelé,

první měsíc roku 2023 máme téměř za sebou a nikoho z nás nenechal na pochybách, že je stále na čem pracovat. I nadále nám proto naši andělé radí, abychom se o sebe nezapomínali dobře starat. Přestože máme spoustu neodkladných povinností, péče o naše zdraví je také neodkladná, a pokud ji zanedbáváme, velmi brzy nás na to naše duše i tělo upozorní prostřednictvím různých neduhů. Tím, že budeme věnovat stejně samozřejmě čas i své vlastní péči, předejdeme mnoha zbytečným problémům, které by jinak nekompromisně nastaly a které by se ještě přidaly k tomu všemu, co nás možná již teď zahlcuje. Prospěje nám, když si promyslíme a zorganizujeme jednotlivé úkoly a když si také řekneme o pomoc, bude-li to možné. Nemusíme dělat všechno sami, nemusíme dělat všechno teď hned a nemusíme ani dělat všechno, co považujeme za tak důležité.
Stále platí, že bychom si měli hlídat svou energii a nenechat si ji rozptylovat nejrůznějšími dramaty v našem okolí nebo v médiích. Ne všechno, co na sebe strhává naši pozornost, si ji opravdu zaslouží.
Vědomě si tedy vybírejme, do čeho svou energii budeme vkládat a na co ji budeme zaměřovat. Čím více nám jí zůstane, tím lépe budeme zvládat to, na co ji opravdu potřebujeme - a tím lépe se budeme také cítit. Naši andělé nám rádi pomohou zařídit vše, co bude třeba, abychom tuto pozitivní a zdraví prospěšnou změnu mohli uskutečnit - jen je musíme požádat a následovat jejich vedení, kterého se nám bude v nejrůznějších formách dostávat.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

 • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
 • Léčení s vílami (Doreen Virtue)
 • Poselství archandělů (Doreen Virtue)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 


* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla Osmička Činu. Je to karta rychlých a pozitivních změn, která často znamená i poměrně velký shon a zaneprázdněnost, nikoli však v negativním smyslu. Jedná se o změny, které jsou vítané - něco se konečně hne z místa. Možná dostaneme nějakou novou informaci, nové uvědomění, nový nápad, nebo přijde nová událost, která vše rozhýbe. Tato karta znamená posun v energii, který nám přinese oživení.
Pokud se nám právě nedaří, jsme zároveň vyzýváni i k obratu ve své vlastní energii a rozpoložení - než abychom si stěžovali, jak je všechno špatné a co všechno nefunguje, začněme se více zaměřovat na to, co funguje dobře a na projevování své vděčnosti. Jakmile začneme obracet svou pozornost na svá požehnání, začne jich přibývat - a toho negativního ubývat, neboť to už nebudeme posilovat svou energií.

Ze sady Léčení s vílami jsme dostali kartu Nové místo, která podporuje poselství o obratu v energii. Přestože má tato karta doslovný význam ve smyslu změny bydliště, změny zaměstnání apod., v kontextu tohoto výkladu nám říká, že se posouváme i v osobní rovině, a to jak jako jednotlivci, tak i jako kolektiv.
Tato karta nám také říká, abychom se nebáli změn - i když se jedná o něco, co máme možná už dlouho zažité. Máme do svého života vítat nové lidi, nové věci, nové příležitosti. Máme měnit návyky, které nám už neslouží (nebo nám dokonce škodí), ať už se jedná o fyzické návyky, nebo mentální a emoční. Nemáme se bát změnit své myšlení, vnímání, vyjadřování i jednání. Všichni se měníme, je to přirozené, a na nás je, abychom do svého života vítali to, co odráží naše nové Já, a nebáli se pouštět to, co už mu neodpovídá. Projevíme-li svou ochotu k těmto změnám, samy si najdou tu nejlepší cestu k nám i ten nejlepší způsob, jakým se zrealizovat.

Z karet Poselství archandělů nám vyšla karta Dýchejte. Tou nám Nebesa vzkazují, abychom nezapomínali na zdravou rovnováhu mezi dáváním a přijímáním. Náš dech je dokonalým příkladem toho, že nádech i výdech jsou rovnocenně důležité a jeden bez druhého nemůže fungovat. Tento princip platí univerzálně. Jestliže energii vydáváme, musíme ji také přijímat, jinak se psychicky i fyzicky vyčerpáme. Pokud vkládáme mnoho energie do své práce, měla by nám zpětně přinášet naplnění a patřičné vyrovnání. Pokud vynakládáme energii na výživu a udržování našich vztahů, měla by být tato výměna energií oboustranná, vzájemná a příjemná. Totéž platí i v případě, kdy naopak více přijímáme než dáváme. Ať se jedná o jakoukoli životní oblast, je důležité v ní udržovat rovnováhu mezi dáváním a přijímáním, aby byla harmonická a přinášela nám potěšení.
Pokud máme v tomto období pocit, že se na nás valí tolik věcí, že "se ani nestíháme nadechnout", musíme si na to čas udělat, i kdyby to bylo jen pár minut o samotě, když jsme například v koupelně. Můžeme si na pomoc pustit do sluchátek relaxační hudbu (např. na YouTube je jí bohatý výběr). Soustřeďme se na to, jak při každém hlubokém nádechu plníme své tělo i duši klidem a mírem a napomáháme jim k regeneraci. Při každém výdechu pak ze sebe vypouštíme všechno, co jsme do sebe vědomě či nevědomě vstřebali během uplynulého dne - všechen stres, nedorozumění, pocity viny, zahanbení, hněvu, aj. Požádejme své anděly nebo jiné nám spřízněné bytosti, aby nám s touto vnitřní očistou pomohli a odnesli uvolněné negativní energie pryč, aby mohly být proměněny a nikomu včetně nás neublížily.
Věnujme se činnostem, při kterých budeme pravidelně obnovovat svůj vnitřní klid a mír a při kterých budeme moci volně dýchat. To mohou být duševně uvolňující aktivity jako četba, psaní, tvůrčí činnosti aj., ale i fyzická cvičení a procházky. K tomu všemu samozřejmě patří také kvalitní, dostatečně dlouhý spánek. Budeme-li si tuto péči dopřávat byť v menších dávkách, ale pravidelně, brzy pocítíme velký posun ve své energii a hlavně se budeme cítit nesrovnatelně lépe.
Musíme pamatovat na to, že naše zdraví není samozřejmé a že žádná naše povinnost není důležitější než zodpovědná péče o svou vlastní bytost.

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu se nám dostane nového vedení a nových impulzů k postupu vpřed, ať už se jedná o jakoukoli oblast. Máme do svého života přivítat novou energii a nebát se propouštět to, co nám v našem životě, v našem nitru nebo domově zabírá místo (nebo co nám vyloženě škodí). Může se jednat o škodlivé myšlenkové návyky, fyzické závislosti, toxické vztahy či pracoviště, o změny bydliště nebo cokoli jiného, v čem pociťujeme frustraci a kde jsme možná již delší dobu měli pocit stagnace. V tomto týdnu se nám dostane impulzů ke změně a je na nás, abychom jich využili. My jsme ti, na kom záleží, jak bude náš život vypadat, a my sami jsme také zodpovědní za to, zda naše duše a tělo dostávají to, co potřebují. Pokud tedy v něčem strádáme, požádejme o zdravé vyrovnání a sami tomu přispějme aktivními kroky. Naopak, pokud máme něčeho přebytek, neváhejme se o to podělit. S propouštěním starých věcí a energií ze svého života napomůžeme rozhýbat přirozený proud, který k nám přivede energie nové - takové, které budou odrážet nového člověka, jímž se každým dnem stáváme.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

pondělí 23. ledna 2023

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 23. do 29.1. 2023

Milí přátelé,

uplynulý týden nám končil novoluním ve znamení Vodnáře, které je tradičně časem nových začátků a záměrů a současně díky znamení také zdrojem nových vizí a nápadů, jak je uskutečnit. Protože energie tohoto měsíce jsou poměrně chaotické a náročné, naši andělé nás vedou k pravidelné meditaci, kontemplaci, relaxaci, dostatečnému odpočinku a jakékoli jiné formy péče, kterou právě potřebujeme. Abychom mohli dobře fungovat jak sami pro sebe, tak i pro druhé, musíme se o sebe dobře starat. To sice dobře víme, ale zapomínáme na to. Tak jako pravidelně provádíme úklid, očistu a údržbu svého domova, musíme stejnou péči věnovat i domovu, kterým je pro nás naše vlastní tělo, a stejně tak i duši, která ho obývá. Čím více energie ze sebe vydáváme, tím více jí potřebujeme přijímat. Mnozí však dělají pravý opak - čím více energie ztrácejí, tím více jim vzniká problémů a o to více energie pak vydávají na tyto problémy namísto řešení jejich příčiny, kterou je zanedbávání péče o sebe, protože ji považují za "postradatelnou". Musíme si uvědomit, že naše vlastní péče pro nás musí mít stejnou prioritu jako všechno ostatní, co si nedovolíme neudělat. Pokud sami o sebe nebudeme dostatečně pečovat, začneme brzy selhávat i v tom všem, čemu věnujeme veškerou svou energii. Život nám také bude dávat důrazně najevo, abychom se zastavili - možná nás potkávají drobné nehody a jiné nepříjemnosti, nevycházejí nám plány, kdeco se kazí... a v nás narůstá frustrace, kterou potřebujeme zpracovat a vypustit, ne ji ještě zvyšovat tím, že se ji budeme snažit ignorovat.
Naši andělé nám vzkazují, že všechno se nám podaří zdárně vyřešit, dopřejeme-li si v první řadě opravdu to, co potřebujeme. Může se to zdát paradoxní, ale ve skutečnosti je to logické - čím více máme energie, tím lépe nám věci jdou, tím lépe se cítíme a tím lepší zkušenosti k sobě přitahujeme (stejně jako to funguje i obráceně). Nebojme se tedy v tomto týdnu investovat do toho, po čem volají naše duše a tělo - tato péče se nám bohatě vyplatí a dost možná se tím také vyřeší mnoho různých problémů, které vznikly jen kvůli našemu dosavadnímu sebezanedbávání.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

 • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
 • Karty moudrosti Země (Earth Wisdom Oracle; Barbara Moore)
 • Magická poselství víl (Doreen Virtue)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla Čtyřka Hojnosti. Ta nám v kontextu tohoto týdne říká, abychom si chránili svou energii. Kolem nás je spousta vnějších vlivů, které na sebe strhují naši pozornost - a tím naši energii rozptylují a plýtvají jí. Nemusíme každé ráno číst zprávy, nemusíme se pouštět do diskuzí s lidmi, kteří se chtějí hádat, nemusíme se ve svých myšlenkách zabývat stresujícími scénaři, apod. Ne všechno, co na sebe poutá naši pozornost, ji opravdu potřebuje. V tomto týdnu si tedy všímejme toho, kdo nebo co nám bere energii (i kolik jí bere) a důkladně zvažme, zda si daný člověk nebo situace opravdu žádají tuto energii nebo ji jen zbytečně ztrácíme. Začněme sami rozhodovat o tom, komu a čemu budeme svou energii věnovat, a neváhejme si nechávat nějakou i sami pro sebe. Nemusíme za každou cenu veškerou svou sílu vyplýtvat a padat večer únavou a vyčerpáním. Tím, že si budeme vědomě vybírat, komu a čemu se budeme věnovat - ať už fyzicky či v mysli a srdci - znovu získáme vládu nad svou energií i nad tím, kolik jí máme. Neznamená to, že se máme před lidmi uzavírat, ale naučit se vymezovat zdravé hranice a dodržovat je. Tak jako nám záleží na lidech, které milujeme, a na jejich duševním i fyzickém zdraví, musí pro nás být stejně tak důležité naše vlastní.

Z Karet moudrosti Země jsme dostali kartu Božská láska. Ta nás vybízí k tomu, abychom se nebáli milovat a otevřít své srdce lásce v jakékoli podobě. V souvislosti s první kartou nám říká, že když budeme mít upřímně rádi sami sebe (a projevovat tuto lásku potřebnou péčí o naši bytost), přirozeně k sobě budeme přitahovat další osoby, které jsou schopny stejné lásky k sobě i k nám a ostatním lidem. Je to poselství zejména pro ty, kdo mají strach, že když se začnou více věnovat sami sobě, tak jak potřebují, ovlivní to negativně jejich vztahy. Andělé nám připomínají, že skutečně milující lidé nám nikdy nebudou vyčítat, že o sebe pečujeme, tak jako my bychom to nikdy nevyčítali svým milovaným. Pokud na nás někdo útočí, jakmile si začneme vymezovat potřebné hranice, je to jasný signál toho, že mu na nás ve skutečnosti nezáleží - jde mu jen o to, co od nás doposud dostával. Nenechme se tedy vydírat strachem ani lidmi, kteří ho v nás možná vyvolávají svým chováním a reakcemi. Skuteční přátelé naše potřeby pochopí a falešné přátele nepotřebujeme.

Ze sady Magická poselství víl nám vyšla krásná karta s všeříkajícím názvem Všechno je v pořádku. Nemáme si dělat starosti s tím, co jak dopadne nebo co bude či nebude, když si na chvíli vydechneme. Nebesa nám tímto vzkazují, že o všechno je postaráno a že i když musíme některé věci opravdu udělat my sami, s mnohými jinými nám mohou pomoci další lidé (i naši andělé). Stejně jako předchozí karty, i tato nás nabádá k tomu, abychom šetřili svou energií a nemarnili jí na dělání si starostí. Stresovat se kvůli situaci nijak nenapomůže k jejímu vyřešení. Ve skutečnosti čím více se kvůli něčemu stresujeme, tím horší energii do dané situace vysíláme. Uděláme mnohem lépe, když tuto situaci odevzdáme do rukou našim andělům a mezitím se odreagujeme a uvolníme. Až pak nastane čas, abychom k situaci my sami nějak přispěli, dostaneme k tomu jasný signál. A čím uvolněnější budeme ve své mysli, srdci i na těle, tím snáze tento signál rozpoznáme.

* * *

SHRNUTÍ
Toto je týden důkladné péče o naše duševní i fyzické zdraví. Bez nich nemůžeme fungovat - a svět potřebuje, abychom fungovali. Tak jako se stromy nemohou celý rok jen zelenat, kvést a plodit, ale musí přes zimu odpočívat a čerpat síly, potřebujeme to i my. Jsme jasně vedeni k tomu, abychom sami sobě projevili stejnou lásku a úctu, jakou projevujeme všem ostatním, a dopřáli si tolik potřebnou péči v jakékoli formě, která je pro nás právě důležitá. Naši andělé nám rádi pomohou to uskutečnit a postarají se o vše, na co teď možná nemáme sílu a co jim odevzdáme s důvěrou do rukou.
Celý tento výklad nám říká, že nic není tak hrozné, jak nám to momentálně připadá, a že o všechno je a bude postaráno - jsme-li ochotni tomu věřit a přispějeme-li k tomu tím, že dáme do pořádku sami sebe a svou energii.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)