pondělí 19. dubna 2021

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 19. do 25.4. 2021

Milí přátelé, 

máme za sebou novoluní ve znamení Berana, které v nás mělo probudit novou energii a navést nás k pozitivním změnám, které nám pomohou k větší svobodě a uzdravení. V tomto smyslu se nynější týden velmi podobá tomu předchozímu. Dejme si pozor, abychom se nesoustřeďovali na strach a negativitu, neboť i tyto energie v nás mohou narůstat, dáme-li jim prostor. Současný dorůstající měsíc pomáhá růst všemu, na co se nyní zaměřujeme. Nechť jsou to tedy věci, které si přejeme a které nás těší.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Léčení s vílami (Doreen Virtue)
  • Orákulum jednorožců (Oracle of the Unicorns; Cordelia Francesca Brabbs)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici.

* * *

Z Tarotu strážných andělů jsme pro tento týden dostali Sedmičku Činu. Ta má dva hlavní významy. První z nich je výzvou, abychom se uměli postavit sami za sebe v případě, kdy je to nezbytné. Týká se to hlavně situací, kdy je nám někým ubližováno a jsme nějakým způsobem napadáni. Každý živý tvor se zcela přirozeně brání, pokud je ohrožován, a i pro nás je naprosto v pořádku se bránit, je-li to třeba. Dokážeme-li se postavit za sebe (nebo za někoho jiného, kdo se sám bránit nemůže), vysíláme tím jasný signál, že si vážíme sami sebe a hodnot, které jsou pro nás důležité. Jak se říká - sami učíme druhé, jak se k nám chovat. Necháme-li někoho, aby nám ubližoval, podporujeme ho v nezdravém chování, které škodí i jemu samotnému. Nakonec pak takový člověk může ubližovat také dalším lidem, protože na nás si vyzkoušel, že to jde. Dokážeme-li se tedy postavit sami za sebe a vymezit jasnou čáru, učiníme tak dobrou službu jak tomu, kdo ji překročil (protože tím dostane zpětnou vazbu a lekci), tak i své vlastní duši, která se bude cítit v bezpečí a milovaná. Jakékoli ubližování, které někomu dovolujeme páchat na naší duši nebo tělu, je hlubokou zradou nás samých, která ještě prohlubuje naše špatné pocity a nízkou sebedůvěru. Naše duše a tělo si nezaslouží zlé zacházení, a my jsme ti, kdo musí zajistit, aby se jim dostávalo náležité úcty - od druhých i od nás samotných. Touto kartou nám andělé připomínají, jak je důležité být asertivní, chránit si své hranice a umět říkat Ne.
Druhý význam této karty vypovídá o situacích, kdy se cítíme být ohroženi či napadáni, ale kdy tomu tak ve skutečnosti není. Často se to stává v situacích, které nám připomínají nějaké staré zranění, a tak už rovnou přecházíme do defenzivních reakcí, aniž by to bylo nutné či adekvátní. Pokud se ocitneme v nějaké takové situaci, radí nám naši andělé, abychom se nejprve zklidnili a udělali si jasno v tom, zda je naše reakce oprávněná (kdy existuje reálný důvod se bránit) a nebo se jedná pouze o náš DOJEM, že nám něco hrozí, i když to tak ve skutečnosti není. V tomto případě nám totiž náš obranný postoj pouze vyčerpává sílu a můžeme také vyvolat zbytečné konflikty a jiné problémy tam, kde by jinak vůbec nemusely vzniknout.
Nejsme-li si jistí, o který z těchto dvou případů se jedná, požádejme své anděly o pomoc - rádi nám pomohou projasnit naši mysl a očistit naše srdce od starých nánosů, které mohou zkreslovat naše vnímání a dojmy. Také nám mohou pomoci nezaujatí moudří lidé, kteří dané problematice rozumí a mohou naši situaci nezávisle a objektivně posoudit. My sami můžeme nejlépe přispět ke svému jasnému vnímání tím, že budeme dostatečně meditovat, očišťovat se od každodenních starostí, dobře o sebe pečovat a cvičit svou mysl tak, aby nám byla dobrým nástrojem, místo aby ovládala ona nás.

Ze sady Léčení s vílami jsme dostali pro tento týden kartu Vizualizace. To je schopnost umět si něco představit a vidět to svým vnitřním zrakem jako realitu. V pozitivním smyslu nám tato schopnost umožňuje plnit si přání a zhmotňovat své představy a vize do fyzické podoby. Když už předem vidíme něco krásného a těšíme se z toho, pak k nám toto naše pozitivní naladění přitahuje krásné věci a zážitky a pomáhá nám je vědomě vytvářet.
V kontextu tohoto týdne se však spíše jedná o případy, kdy svou schopnost vizualizace využíváme negativně. Představujeme si jen to nejhorší? Probouzíme v sobě strach a hrůzu tím, že si představujeme, co všechno hrozného se může stát? (Ať již v naší osobní nebo globální rovině.) Naši andělé i andělé přírody nám touto cestou připomínají, že naše vizualizace je mocný nástroj, který naším prostřednictvím slouží k šíření světla nebo temnoty - záleží na nás, k čemu ji využíváme. Přestože strach patří k naší lidské povaze, neměli bychom se jím nechat ovládat a dovolit mu zneužívat naši energii a schopnost vizualizace k vytváření tragických (a často přehnaných) scénářů. Ať už se ve svých představách děsíme čímkoliv, je to zbytečné marnění energií. Každý z nás jistě zažil mnoho situací, kdy se něčeho strašně bál, a pak zjistil, jak byly jeho představy "mimo mísu".
Věnujme se tedy v tomto týdnu důkladné vnitřní očistě a psychohygieně. Tak jako se každý večer fyzicky omýváme, je třeba omýt také naše nitro ode všeho, co v něm zůstalo nastřádáno za uplynulý den (nebo i delší období). Tuto vnitřní očistu můžeme provádět současně s tou fyzickou - když se sprchujeme, využijme svou vizualizaci pozitivně a představme si, jak všechna tíha, strach a temnota z  našeho nitra odtéká do odpadu, kam patří. Můžeme také požádat své anděly, aby všechnu tu negativní energii, která z nás odchází, proměnili v neškodnou. Andělé jsou uzpůsobeni k práci s energiemi a velmi rádi nám pomohou. Spolu s nimi tvoříme tým, který pomáhá uzdravovat náš svět a vytvářet a udržovat mír. Tento mír však začíná již v našem nitru, a z něj se pak může šířit i do našeho širšího okolí.

Třetí karta pro tento týden ze sady Orákulum jednorožců je Důvěra. To je krásné poselství o tom, že se nemáme bát neznáma a že máme kráčet dál s vírou, že o nás bude vždy postaráno a že vždy dostaneme v pravý čas potřebné vedení. Krásně doplňuje předchozí karty, které nás vybízí k vnitřní očistě a uzdravení, aby nám staré rány a špatné zkušenosti nezkreslovaly vnímání reality a nevedly nás tak k přílišné defenzivnosti a neopodstatněným pocitům strachu nebo křivdy. Touto kartou se nám dostává ujištění, že můžeme věřit sami sobě i své intuici, stejně jako skutečnosti, že všechno je a bude v Božském pořádku. Protože jsme zvyklí se sebou pracovat a jsme schopni sebereflexe, dokážeme rozpoznat, kdy nějaký problém vychází spíše z našeho nitra než zvenčí - a vyřešit pak skutečný problém namísto toho domnělého, kde bychom jen vyplýtvali svou energii. Každý, kdo je schopen pohlédnout sám do sebe a objektivně posoudit, co se v něm odehrává a jaký to má vliv na jeho vnímání okolního světa, může snáze předejít zbytečným problémům, které by jinak vznikly přehnanými reakcemi založenými na jeho zkresleném vnímání. Práce se sebou nebo s nějakým moudrým objektivním poradcem nám tedy bude velmi prospěšná, a to nejen v tomto období, ale po celý život.
Karta Důvěra nás ujišťuje, že je o nás postaráno, že jsme v bezpečí a že můžeme věřit svému vlastnímu vedení i úsudku, vychází-li z jasné a klidné mysli a očištěného, uzdraveného srdce. Soustředíme-li se tedy právě na tuto svou vnitřní očistu a uzdravení, bude to to nejlepší, co můžeme udělat pro sebe i pro ten nejlepší možný vývoj naší situace.

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu se můžeme setkávat s defenzivním chováním druhých lidí, ale i naší vlastní tendencí stavět se do obranné pozice. Každý, kdo utrpěl nějaké zranění nebo zlou zkušenost, může reagovat někdy i velmi přehnaně, pokud se ze svých ran nevyléčil a pokud se dostane do situace, která mu tu předchozí připomíná. Toto jednání není záměrné a je třeba nebrat si ho osobně, bude-li na nás někdo takto reagovat. Lidé jsou podráždění dlouhodobou frustrací a omezeními a jakákoli další věc, která se dotkne nějaké jejich citlivé oblasti, v nich může vyvolat silnou a nečekanou reakci. Mějme tedy soucit s nimi i se sebou, dostaneme-li se do takového stavu my sami.
Na druhou stranu, pokud se ocitneme v situaci, kdy budeme opravdu napadáni, nezdráhejme se za sebe (nebo za někoho jiného) postavit a vymezit jasné hranice.
Zaměřme se v tomto týdnu na vnitřní očistu své mysli a svého srdce. Očista fyzická ve smyslu vysazení návykových látek a stimulantů s tím samozřejmě také úzce souvisí a velmi nám pomůže. Dostaneme-li ze sebe všechny myšlenky, pocity a energie, které se v nás nahromadily, (ideálně psaním do deníku nebo nějakou jinou kreativní činností), začneme všechno vnímat jasně a objektivně, díky čemuž budeme také adekvátně reagovat. Zaměřme se na to, abychom si ve své mysli vytvářeli pozitivní a krásné vize namísto těch tragických a často velmi vyhrocených. Není to žádné "sebeobelhávání", ale vědomé využívání dobrého nástroje, který nám byl jako lidem dán a který může posloužit nám i druhým jako zdroj inspirace. Naladíme-li se na energie míru, lásky a štěstí prostřednictvím svých vizí, pak už tím pomáháme tyto energie šiřit a posilovat ve svém životě i v našem světě.
Naši andělé nám pro tento týden vzkazují, že je o všechno postaráno a že můžeme mít důvěru v dobrý vývoj záležitostí - jak v naší osobní, tak i v globální rovině. Naší prioritou coby pozemských andělů je vytváření a udržování míru, a ten vždy začíná mírem uvnitř každého z nás. Zaměřme se tedy na to, abychom byli sami ztělesněním míru, a tím ho napomohli šířit a posilovat také v našem okolí. Vedeme si dobře a naši andělé si přejí, abychom to věděli... stejně jako to, že jsou tady pro nás, vždy připraveni nám pomoci, stačí jen požádat a dát jim své svolení. Naši andělé nikdy nemohou konat proti naší vůli a ať už se rozhodneme dát prostor strachu nebo lásce, budou naše přání respektovat a podpoří nás tak, jak jen budou moci.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.