sobota 18. prosince 2021

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 20. do 26.12. 2021

Milí přátelé,

přeji vám krásný a míruplný vánoční týden! Po poměrně intenzivních energiích okolo víkendového úplňku by nyní mělo dojít k jejich zklidnění a umírnění. Jak bude postupně ubývat měsíc, mělo by ubývat také napětí, stres a emoční neklid - samozřejmě to však záleží hlavně na nás, zda toto zklidnění připustíme a zda k němu sami napomůžeme. Průběh tohoto týdne bude hodně záviset na našem rozhodnutí, čemu dáme přednost - zda lásce a nebo strachu. Protože však naše mysl bude oproti předchozímu týdnu klidnější, snáze si uvědomíme, která energie v našem nitru převládá a zda si přejeme, aby tak tomu bylo i nadále, nebo zda podnikneme nějakou změnu. Snáze se ovládneme, budeme-li mít nutkání projevovat svou negativitu, a snáze také najdeme lepší způsoby, jak ji uvolnit, aniž by to komukoli včetně nás ublížilo. Budeme také schopni si uvědomit, odkud naše bolest pochází, a napomoci k uzdravení její příčiny. Vpusťme do svého života lásku a nechme ji působit všude tam, kde je to třeba - můžeme se dočkat zázraků!
Tento týden je celý o laskavosti a vřelosti - nechť jsou to tedy právě tyto krásné energie, které vyplní naše srdce, mysl, slova i činy, a které tak napomohou ke štěstí nám i všem ostatním. 

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Andělé a svatí (Doreen Virtue)
  • Orákulum víl (Oracle of the Fairies; Karen Kay)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám na vánoční týden vyšly hned dvě karty společně, což znamená, že se navzájem doplňují. První z nich je Šťastná změna a druhá je Vnitřní síla. Obě společně nesou velmi pozitivní zprávu o tom, že se nám podaří prolomit možná i dlouho trvající nepříznivé období a chmury, a znovu "ožít". Karta Vnitřní síly nám připomíná, že jsme schopni zvládnout cokoli a že to také dokážeme, nebudeme-li na sebe ani na naše záležitosti vyvíjet tlak a spěch. Je od nás vyžadována trpělivost, vytrvalost a víra (toto poselství zde pokračuje i z minulých týdnů). Karta Šťastné změny vypovídá o šťastném zvratu událostí, o zázraku, který je na cestě k nám a který nám napomůže odstranit překážky a nalézt pozitivní východisko tam, kde ho potřebujeme. V kombinaci s Vnitřní silou nám říká, že se dočkáme šťastné změny, když ještě vydržíme a poskytneme věcem čas a prostor, který ke svému pozitivnímu vývoji potřebují. Nemáme na nic spěchat (byť je pochopitelné, že si přejeme toto šťastné řešení co nejdříve) a nemáme na nic a na nikoho vyvíjet tlak. Nechme vše plynout, uvolněme se, soustřeďme se zatím na něco užitečného (např. nějakou tvořivou aktivitu) a sami poznáme, kdy nastane čas, abychom se vrátili do centra dění a sami podnikli nějaké kroky. 

Ze sady Andělé a svatí jsme dostali kartu Panny Marie s názvem Matka. Tato karta může mít pro mnohé z nás různé významy. Ještě než budete pokračovat ve čtení, soustřeďte se na své pocity a myšlenky: Co vás napadne jako první? Tato karta nese velmi osobní poselství, a tak kromě obecných významů naslouchejte i tomu, co vám říká vaše nitro. 
Karta Matka zobrazuje Pannu Marii s malým Ježíškem, jak jsou obklopeni milujícími anděly. V tomto ohledu nám připomíná, že i my sami jsme milováni a chráněni, a nemáme na to zapomínat (což se nám často stává, zejména když máme starosti a negativně zaměřenou mysl). Bez ohledu na to, co se všechno děje v našem životě, zůstáváme obklopeni milujícími nebeskými bytostmi, které si pro nás přejí to nejlepší a které jsou nám neustále nablízku, aby nám pomohly ve vytváření míru v našem nitru, v našem životě, a tím také částečně i ve světě. Dopřejme si tedy čas od času chvíli na to, abychom se s nimi spojili, dovolili jim, aby nám pomohli a utěšili nás, a abychom pocítili všechnu tu lásku, kterou nás zahrnují, ale kterou možná necítíme, protože jsme neustále soustředěni jinam. 
Tato karta nese poselství i budoucím maminkám o možném početí a narození dítěte, stejně jako těm současným, že se není čeho bát a že ony samy i jejich děti jsou neustále pod ochranou andělů a že se nemají bát je požádat o vedení, když ho potřebují. 
Pokud někdo z nás o maminku přišel, je tato karta vzkazem, že se jí v Nebi daří dobře a že nám posílá svou lásku. 
Postava matky je pro každého člověka velmi důležitá, zejména v raném období života, kdy na naší matce bezprostředně závisí naše přežití. Pokud jsme v dětství prožili v souvislosti s matkou nějaké trauma, může mít na nás tento zážitek doposud vliv. V rané fázi života se utváří naše schopnost mít důvěru v druhého člověka i v Život sám. Jestliže jsme tedy neprožívali ono fyzické i duševní bezpečí, které jsme od své matky potřebovali, můžeme tím doposud trpět a prožívat ve svém životě situace, ve kterých jsme nepochopitelně zrazováni a ve kterých se stále dokola přesvědčujeme, že opravdu nemůžeme nikomu a ničemu věřit. V důsledku toho můžeme mít problém navázat s někým skutečnou blízkost. Je-li tomu tak, vede nás tato karta k uzdravení našeho vztahu k matce a k odpuštění všeho, co nám podle našeho názoru udělala (nebo co naopak neudělala, když měla). Žádná matka není dokonalá a tak jako všichni lidé, i matky dělají chyby. Samozřejmě tím neomlouváme zneužívání, jestliže se ho na nás dopustila - potřebujeme však tato svá zranění v sobě uzdravit pro SVŮJ vlastní klid a mír a pro dobro našeho vlastního života. Využijme vánoční období nabité energií zázraků pro toto léčení a udělejme pro to vše, co pocítíme jako to nejlepší. 
S léčením vztahu k matce zároveň souvisí také léčení rodinných vzorců a problémů v rodině, které jsou těmito vzorci způsobeny. Vánoce jsou obdobím, kdy se rodiny setkávají a kdy mohou na povrch vyvstávat nejrůznější potlačené emoce, nevyjádřená slova a zažité návyky v chování jednotlivých členů vůči sobě navzájem. Touto kartou jsme vedeni k tomu, abychom se nebáli na tato setkání přijít jako nový člověk - takový, kterým skutečně jsme, místo toho, jakého v nás vidí rodina. Právě náš nový postoj a nové vyzařování mohou být velmi prospěšné a nápomocné k pozitivním změnám ostatních členů rodiny, byť se nás někteří mohou snažit zatlačit zpátky do své původní představy a zvyků. Nenechme se citově vydírat a odolejme - děláme tím službu sobě i jim. 
Karta Matky nám připomíná také to, že každý občas potřebuje něčí péči a objetí, a že se nemáme bát si o ně říct. Ať už je to naše vlastní maminka nebo někdo jiný, kdo na nás působí mateřsky, máme si v tomto období dopřát tento krásný pocit vřelosti, blízkosti, ochrany a bezpečí. Můžeme se obrátit i k samotné Panně Marii nebo jiné podobě Božského Ženství, ke které cítíme spřízněnost, a přijmout její útěchu, povzbuzení a pocit, že jsme milováni.
Karta Matky nám připomíná i naše vlastní ženství, nejen ve smyslu pohlaví, ale ve smyslu všeho, co ženství a mateřství symbolizují - schopnost dávat něčemu život, vyživovat to a opečovávat, milovat, vnímat a intuitivně následovat své srdce. Tyto schopnosti mají i muži. Obě pohlaví v sobě nesou část ženského i mužského principu, jen v různém poměru. V tomto období jsme tedy všichni vedeni k tomu, abychom dali těmto svým schopnostem a vlastnostem prostor a projevovali druhým lidem, zvířatům i životnímu prostředí svou laskavost, vřelost a péči. Být laskaví nás nic nestojí a pro jinou bytost může mít naše laskavost ohromný význam, i když to třeba ani netušíme.
Nakonec nám karta Matky, zobrazující Ježíška v bezpečných jesličkách, symbolizuje ideální podmínky pro naše vlastní znovuzrození. Období Vánoc a konce roku je tradičně časem, kdy se věnujeme rekapitulaci uplynulého roku, jeho zhodnocení a vytváření nových záměrů a rozhodnutí podle toho, s čím jsme spokojeni a s čím naopak nejsme. Touto kartou nám Nebesa říkají, že chceme-li se v nějakém ohledu změnit, máme k tomu nachystány všechny potřebné podmínky. I ta sebemenší změna může mít dalekosáhlý dopad, a tak mějme důvěru ve své vedení a dovolme si změnit se.

Z Orákula víl jsme dostali krásnou kartu Spolčete se. Vyzývá nás k tomu, abychom otevřeli svá srdce ostatním a nebáli se s nimi strávit krásný a vzájemně obohacující čas. To se týká i chvílí, kdy nám není právě do smíchu, avšak přece jen je nám díky opoře druhého člověka o něco lehčeji na duši. Pokud se trápíme, vidíme vše velmi černě a velmi omezeně. Pohled druhého člověka nám může pomoci uvidět dění v našem životě z nového úhlu - a často díky tomu zmizí také naše těžké pocity, které byly způsobeny naším negativním náhledem na věc. 
Tato karta nám připomíná, že nemusíme být na nic sami a že si máme nechat pomoct, když to potřebujeme. Obdobně, pokud sami překypujeme silou a pozitivitou, nemáme váhat pomoci někomu, kdo to potřebuje. Nevíme-li o nikom konkrétním, jednoduše vyšleme své pozitivní záměry v podobě modlitby, krásné vize nebo vyšleme své vřelé pocity - ať si samy najdou toho, kdo je uvítá a komu pomohou. 
Tato karta nás vybízí k tomu, abychom trávili čas v příjemné společnosti, kde se cítíme milovaní, přijímaní a podporovaní. Ať už je to naše rodina, přátelé nebo společnost lidí s podobnými zájmy. Máme si připomenout, že bez ohledu na to, jak se nám někdy nedaří a jak si možná připadáme hrozní, zasloužíme si být milovaní. Tak jako dovedeme milovat druhé i přes to, že nejsou dokonalí a dělají občas chyby, máme být tohotéž schopni také vůči sobě... a dovolit druhým, aby zase milovali nás, i když nejsme dokonalí my. Všichni jsme lidmi a v tomto ohledu jsme na jedné lodi. Dopřejme tedy sobě i druhým pochopení, soucit, trpělivost a štědrost. Vše, co vysíláme, se vrací nazpět k nám - a tak ať jsou to jen samé krásné věci!  ♥

* * *

SHRNUTÍ
Vánoční týden nám přichystá spoustu příležitostí k projevení naší laskavosti a velkého srdce. Umožní nám probudit v sobě lásku, kterou jsme v sobě možná uzavřeli, a dovolit si opět nalézt ztracenou důvěru v druhé, v sebe samé nebo v Život. Pomůže nám léčit naše zranění a strachy, z velké části způsobené traumaty v našem dětství nebo jiné fázi života, kdy jsme byli zranitelní. Máme si udělat prostor pro léčení našeho vztahu k matce, coby k nejklíčovější postavě našeho života, a případně také k odpuštění, cítíme-li se někým zraněni. Odpouštění znamená vypouštění emočního jedu z našeho nitra a osvobození se od vlivu této minulosti na náš současný život. Nemá to nic společného s druhým člověkem, ani s ním nemusíme být v kontaktu - důležité je sami sebe očistit a osvobodit. 
V tomto týdnu máme otevřít své srdce druhým a sdílet společně své radosti i strasti. Napomůžeme tak také eliminovat následky působení temných energií ega, kterého jsme byli svědky v posledních dvou měsících. Téměř každé zranění, které jsme utrpěli my nebo někdo jiný, pochází z něčího ega - z té sobecké a sebestředné části člověka, které nezáleží na ničem jiném než na sobě - a tak, abychom napomohli uzdravit sami sebe i náš svět, potřebujeme udělat přesný opak. Ego rozděluje, láska spojuje. Ego kontroluje, láska důvěřuje. Ego si vynucuje a vydupává, láska uctivě žádá a s vděčností přijímá. Ego se staví nad ostatní, láska se staví mezi ně. Ego ničí, láska buduje. 
Energie strachu (=ega) a lásky jsou v jistém smyslu jako den a noc. Obojí existuje vedle sebe a obojí má své místo v našem životě. Je však na nás, čemu dáme prostor a přednost. Láska dokáže i to ego zklidnit a zkultivovat. Dopřejme jí tedy volnou ruku a dovolme jí, aby se skrze nás mohla (nejen) v tomto období projevovat ve všech svých krásných podobách.
Přijměme Vánoce jako příležitost navrátit se ke skutečně důležitým hodnotám a dejme si navzájem ten nejcennější dar - dar lásky, pochopení a odpuštění... a sami se staňme těmi, kdo v našem světě vytváří zázraky.

Krásné Vánoce

* * *Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.