neděle 27. února 2022

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 28.2. do 6.3. 2022

Milí přátelé,

v minulém týdnu jsme byli vedeni k tomu, abychom si pořádně odpočinuli, dovolili si těšit se z toho dobrého, co život nabízí, a také se zaměřili na léčení svých ran, které jsme utržili, ať už v dávnější době nebo nedávno. Téma emočního léčení se nás nyní dotýká o to více, neboť každého z nás vnitřně zasáhla válka na Ukrajině a mnozí lidé mohou upadat i do velmi depresivních a úzkostných stavů. Pokud patříte mezi ty, kdo jsou světovým děním závažně vnitřně zasaženi, neváhejte vyhledat odbornou pomoc, zavolat na Linku bezpečí nebo se obrátit na někoho blízkého, kdo vám může pomoci. Nepodceňujme důležitost svého duševního zdraví. Zejména pokud jsme již v minulosti prožili hluboká traumata, může na nás tato situace mít extrémně zničující dopad - i proto jsme vedeni k léčení svých vlastních vnitřních ran, aby nerezonovaly s bolestí, kterou nyní prožívá ve světě tolik jiných lidí. Naše vlastní uzdravení a obnova naší vlastní síly je velkou pomocí jak nám, tak i jim!
Naše životní cesta a poznání, kterých se nám na ní dostalo a stále dostává, má posloužit k uzdravení naší duše, ale současně i přispět k uzdravení světa, neboť my sami a náš život, naše vztahy - jsme jeho přímou součástí a máme na něj vliv. Cokoli, co uděláme pro své vlastní uzdravení a posílení, děláme i pro svět.
Pokud patříme mezi ty, kdo si dokážou i přes všechno dění udržet svůj vnitřní klid a mír, jen tak dál! Odpočinek a prožitky radosti, k nimž jsme byli vedeni minulý týden, nám nyní poslouží jako pozitivní hnací síla k aktivní energetické pomoci a podpoře, kterou můžeme poskytovat všem potřebným (včetně nás samých). Čím lépe se cítíme my sami, tím lépe také můžeme pomáhat ostatním.
Jsme-li tedy sami ukotveni ve svém vnitřním míru a cítíme, že máme sílu pomáhat, tak jen do toho! Pokud jsme ochromeni vlastní vnitřní bolestí, dopřejme si čas na své uzdravení, než se budeme snažit pomáhat jiným nebo něco řešit. Pamatujme, že dobře se o sebe starat není žádné sobectví; je to nutnost! Chceme-li našemu světu co nejvíce pomoci, ujistěme se nejprve, že umíme pomoci sami sobě. Zvládneme-li toto, pak můžeme pokračovat ve své pomoci dál.
Naši andělé nám připomínají, že naše pocity a myšlenky, ať jsou jakékoliv, jsou přirozenou reakcí na extrémní dění, a nemáme si proto vyčítat, pokud se nám nedaří si svůj vnitřní klid udržet. Jsme lidé, nikoli stroje, a je třeba mít se sebou soucit a trpělivost - stejně tak jako je projevujeme druhým lidem. Nadále pokračujme v dobré práci, kterou konáme, jak na sobě samých, tak i v našem okolí. Všechno, co děláme z pozice lásky a míru, se počítá!

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Orákulum poslů světla (Lightworker Oracle; Alana Fairchild)
  • Andělé Atlantidy (Angels of Atlantis Oracle Cards; Stewart Pearce)
  • Vykládací karty archanděla Michaela (Doreen Virtue)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů jsme pro tento týden dostali kartu Strážce Činu, která nám připomíná, že nejsme žádné oběti ani chudáci a že se máme postavit do pozice síly, odhodlání a zdravého sebevědomí. Tato karta je voláním k vůdcovství, k převzetí zodpovědnosti za svůj vlastní život i za jeho dopad na životy jiných, a aktivní utváření toho, co si přejeme ve světě vidět, svým vlastním prostřednictvím. Máme se stát zosobněním toho, co bychom chtěli od druhých - laskavými, silnými a spravedlivými lidmi, kteří se nebojí postavit za to, co je správné, a sami následovali svá slova činy.
Touto kartou nám andělé připomínají, že my sami jsme tvůrci a že my sami máme velkou moc - i když nám to tak možná nepřipadá v kontrastu s brutální ničivou silou, které jsme bohužel svědky. Každý z nás je důležitý a každý člověk, který nepřispívá ke zlu, k temnotě, ke strachu a k násilí, a který navíc ještě pomáhá tyto aspekty eliminovat a léčit, se významně podílí na udržení dobra, světla, lásky, úcty a míru ve světě.
Jsme poslové světla, kteří přišli na tento svět právě v této době právě z těchto důvodů. Jsme zvyklí se sebou pracovat, jsme schopni vycítit, co je správné a co nikoli, dokážeme následovat svou intuici, umíme si přiznat vlastní omyly a už je neopakovat - a tím se zlepšovat a učit, záleží nám na našich vztazích a jejich harmonii, nedokážeme jít proti své vlastní silné vnitřní pravdě, máme silný smysl pro spravedlnost a mír, a stáváme se tak majáky světla pro všechny ostatní, kteří svou cestu stále ještě hledají. Všechno to dobré, co v sobě nosíme a co ztělesňujeme, je poklad - je to cenná energie, která napomáhá udržovat a posilovat dobro a mír ve světě. Jsme právě tady a právě teď, protože právě tady a teď můžeme pomoci - tím, jací jsme. Nejsme žádné bezmocné oběti - jsme vnitřně silní, vyspělí, moudří a láskyplní lidé, kteří přišli svět podržet. Nemusíme podnikat žádné radikální velkolepé kroky - bohatě stačí, že sami nejsme zlí a že sami sebou udržujeme ve světě to dobré.
Tato karta nás také vyzývá k aktivní pomoci a štědrým darům, dostane-li se nám nějaké příležitosti poskytnout to, co je v našich možnostech. Zároveň nám připomíná, že věci, v nichž vynikáme a které nás činí unikátními, máme využít ve prospěch všech.

Z Orákula poslů světla jsme dostali kartu Duchovní usnesení. Ta vypovídá o tom, že i když jsme na tuto planetu přišli s určitým úkolem a plánem, neznamená to, že jsme jen loutky svého předem daného osudu - ale že jsme ho sem přišli sami utvořit! Je to další poselství, které nám připomíná, že nejsme oběti. Říká nám, že svůj osud si tvoříme sami, byť nám to tak někdy nepřipadá a i když na nás přirozeně doléhají některé vnější vlivy, kterým se nemůžeme vyhnout. Ano, některé věci nedokážeme zvrátit ani změnit, avšak navzdory těmto faktům nám zůstává v rukou mnoho věcí, na které vliv máme a o kterých rozhodujeme my sami bez ohledu na okolí. Tato karta neznamená, že musíme začít všechno vymýšlet a dělat sami nebo že máme sami o všem rozhodovat - je moudré ponechat Vesmíru prostor pro to nejlepší možné řešení a počkat si na konkrétní vedení, které nám poskytne. Říká nám však, že již teď máme převzít zodpovědnost za to, co říkáme, za to, čemu věříme, a za energii, kterou v sobě nosíme. Říká nám, jaký vliv na náš život (i na životy dalších lidí) má naše naladění - o kterém rozhodujeme my sami.
Pokud cítíme potřebu vyjádřit svoji pravdu ve vztahu k někomu druhému, tato karta nás v tom podporuje. Máme sladit svá slova, záměry a činy s tím, co si opravdu přejeme. Tím přispějeme k tomu, že se naše kýžená přání začnou naplňovat.
K této kartě patří také prohlášení, které, pokud chceme, můžeme sami za sebe pronést:

"V souladu s Boží autoritou v mém nitru, se nyní rozhoduji, že budu pro nejvyšší dobro všech vytvářet, přitahovat a žít život plný hojnosti v lásce, zdraví, naplnění, radosti a moudrosti. Jsem ochotný/á kráčet po cestě růstu, abych se mohl/a stát svým skutečným nádherným pravým Já a plně ho projevit. Nechť jsou tato slova Božsky posílena, aby napomohla vytvořit mou realitu: Lásku. Mír. Štěstí. Důvěru. Odevzdání. Sílu. Milost.
(Přejete-li si do tohoto výčtu přidat něco dalšího, přidejte to.) Nechť je síla mého hlasu a duchovního usnesení, síla duchovní autority, vždy doprovázena Boží milostí a laskavostí. Skrze bezpodmínečnou lásku a mou vlastní svobodnou vůli, nechť se tak stane."

Ze sady Andělé Atlantidy jsme dostali kartu archanděla Rafaela s názvem Síla Země. Rafael je archandělem léčení a uzdravování, a stejně jako on, i Matka Země nám přichází připomenout svou bezmeznou hojivou sílu, která je nám všem k dispozici. Sami dobře víme, jak ohromnou moc příroda má - když i rostlinka, která vyrůstá ze semínka, dokáže rozpraskat asfalt a prorůst skrze něj na denní světlo. Touto kartou nám Nebesa i Země samotná připomínají, že život si vždycky najde cestu. Bez ohledu na destrukci, které jsme svědky, si život vždy najde cestu ke své obnově a síle. Připomíná nám také svou laskavou pečující náruč, kterou nám zcela nezištně dává, navzdory tomu, jak se k ní jako lidstvo chováme. Dodává nám důvěru v nekonečnou hojnost a síť života, ve které jsme všichni navzájem propojeni a v rámci které se vždy dostane pomoci tam, kde je třeba. Matka Země nám stejně jako každá milující matka poskytuje své objetí, uklidnění, pomoc a regeneraci. Zve nás do své náruče, abychom obnovili svou důvěru v to, že o všechno bude postaráno, a že navzdory mnohým tragédiím a ztrátám se vždy znovu objeví cesta k uzdravení a obnově. My sami k tomu můžeme přispět, neboť my sami jsme její součástí a disponujeme schopností léčit a uzdravovat sebe i druhé. Nechť tedy v sobě tento dar znovu probudíme a využijeme ho s láskou všude tam, kde budeme moci.

Z Karet archanděla Michaela jsme dostali nádherné poselství Bůh se postará. Přestože Bůh nemůže zabránit páchání zlé vůle některých lidí, dokáže pomáhat těm, kdo jsou ochotni jeho pomoc přijmout, a konat zázraky. Obdobně jako vzkaz Matky Země u předchozí karty, je tato karta poselstvím Nebes, že jsou s námi, že nás doprovázejí a starají se o nás. Máme mít víru, že vše, co se děje, je pod dohledem Nebes a že všude tam, kde bude možné pomoci, se tak stane.
Touto kartou nám archanděl Michael radí, abychom přenechali dění, které nám dělá starosti a na které nemáme přímý vliv, na Bohu a na těch, kteří přímý vliv mají - ty můžeme podporovat na dálku. Připomíná nám, že nikomu a ničemu nepomůže náš stres nebo strach. To, co pomůže, je naše víra, pozitivní energie, dary a pomoc v nejrůznějších podobách a - jak už dobře víme - už samotný fakt, že my sami nejsme zlí. Naše vlastní uzdravení, náš vnitřní mír, který pomůžeme šířit dál, naše léčivá energie vysílaná tam, kde je třeba. Naše upřímné modlitby vycházející z pozice lásky a víry (nikoli strachu).
Již teď, navzdory tragickým okolnostem a pokračujícímu zlu, můžeme vidět efekt té ohromné vlny lásky a solidarity, která se zvedá po celém světě a která je nádhernou ukázkou naší společné síly coby sjednoceného celku. Jsme svědky nejen neštěstí, ale i ohromných zázraků a toho, jak jsme se jako společnost posunuli a rozvinuli - například ve své schopnosti soucítění, vzájemné podpory, mezinárodní jednoty a aktivní snahy o udržení míru. Udržme si tedy svou víru v dobro a jeho moc, která se projevuje už nyní - a nadále se projevovat bude.

* * *

SHRNUTÍ
Poselství pro tento týden je naprosto jasné a stručné: Nejsme žádné bezmocné oběti! Jsme silní a mocní tvůrci, kteří konají mnoho dobra už tím, jací jsou! Nemáme se trápit nad tím, co sami nemůžeme přímo ovlivnit, ale soustředit se na to, co ovlivnit můžeme - a začít bychom měli sami sebou a svým vlastním uzdravením, pokud ho potřebujeme. Jakmile se dáme do pořádku, můžeme se naplno pustit do podpory a pomoci dalším lidem. Naši andělé nám však radí, abychom si na své uzdravení dopřáli dostatek času a péče, přestože je nynější dění opravdu zoufalé a naléhavé. Pokud se sami necítíme dobře a trpíme, je důležité, abychom se důkladně uzdravili, i když je nám líto i ostatních.
Nebesa i Matka Země nám připomínají svou oporu a zajištění všeho, co kdy budeme potřebovat. Nemáme se bát o své bezpečí ani zajištění. Vše, co kdy budeme potřebovat, budeme mít. Pokud se vnitřně trápíme, vyjděme si do přírody a přijměme její láskyplnou hojivou energii. Dovolme si podstoupit obnovu své víry, uvolnění svých strachů a bolesti, potěšit se pohledem na nádhernou ukázku nového života - na pučící pupeny stromů, sněženky rodící se z prochladlé zeminy, na slunce, které bez ohledu na množství a hutnost mraků vždy nadále svítí a hřeje. Život si vždy najde cestu.
Máme mít víru v Boha a jeho schopnost konat zázraky. Přestože naše víra může být nabourána kvůli zlu a utrpení, které vidíme, máme mít oči otevřené i vůči novým krásným spojenectvím, úžasné vlně solidarity a globální jednotě, které jsme součástí a ke které sami přispíváme. Přese všechno to ošklivé se nyní rodí mnoho krásného a nového, a tak se k této energii přidejme a sdílejme ji. Posilujme to dobré a sami se staňme zosobněním toho, co si přejeme. Využívejme své talenty a unikátní osobnostní rysy k pozitivním účelům. Pomozme uzdravit a změnit náš svět v souladu s vedením našeho srdce. Právě to je úkol, kvůli kterému jsme sem přišli, a životní poslání, jež máme naplnit.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.