neděle 11. září 2022

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 12. do 18.9. 2022

Milí přátelé,

nový týden nám začíná v dozvuku nedávného úplňku ve znamení Ryb, který nás uvedl do hlubin naší mysli i srdce a možná nás také donutil vypustit na povrch některé naše potlačované myšlenky a pocity. Retrográdní fáze Merkuru, která započala o den dříve (9.9.) a která potrvá až do začátku října, nás staví tváří v tvář faktům, které nemusejí být úplně příjemné, ale které je důležité si přiznat, abychom mohli své budoucí dny utvářet v souladu s pravdou a láskou. V tomto období je více než kdy jindy důležité nebrat si věci osobně, zejména co se týká komunikace - toho, co kdo říká, kdo co jak napsal, apod., protože vše, co slyšíme, čteme nebo jinak vnímáme, filtrujeme skrze své vlastní názory, postoje, momentální naladění a další faktory, a můžeme tedy přijímané informace vnímat jinak, než jak byly myšlenky. Naše vnímání může být zkreslené a my i druzí lidé můžeme mít tendenci překrucovat to, co se k nám dostává, a tak buďme opatrní, abychom si nepůsobili zbytečně další problémy. Nebude-li nám něco jasné, vždy můžeme druhé slušně požádat o vysvětlení a vyjasnění jejich sdělení.
V tomto období nám velmi prospěje introspekce, sebezkoumání a vnitřní očista - uvolňování našich emocí a myšlenek pomocí deníku, důvěrných rozhovorů (s lidmi či s našimi anděly), uvolňování stresu při sportu či relaxaci, pravidelná meditace, procházky v přírodě, tvořivé činnosti nebo cokoli jiného, do čeho můžeme své zesílené mentální a emoční energie vložit, aniž bychom tím komukoli včetně sebe ublížili. Budeme-li se pravidelně zbavovat přetlaku, který uvnitř cítíme, předejdeme tomu, aby se tento přetlak uvolnil ve chvílích, kdy to opravdu nechceme. Ne každý je však schopen se sebou takto pracovat, což bychom měli mít na paměti - a být připraveni na to, že někdo v naší přítomnosti může emočně vybouchnout a chovat se nepříjemně, i když to třeba vůbec nechtěl. I nám samým se to jistě mnohokrát v životě stalo, a tak si zachovejme zdravý odstup, neberme si nic z toho osobně a dovolme druhým být lidmi, stejně jako sami sobě.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Vykládací karty archanděla Michaela (Doreen Virtue)
  • Moudrost Země (Earth Wisdom Oracle; Barbara Moore)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů jsme dostali pro tento týden kartu s názvem Otevřete své srdce. Ta nám říká, že hlavním tématem tohoto týdne budou naše vztahy, schopnost dávat a přijímat lásku a také rozhodování se v souladu s hlasem našeho srdce.
Pokud jde o zdraví našich vztahů, dobře víme, že základem pro dobrý a stabilní vztah je v první řadě naše vlastní schopnost mít se rádi, vážit si sami sebe a mít nejprve dobrý vztah sami k sobě. To znamená ctít své vlastní vnitřní vedení, dobře pečovat o svou duši i tělo a jejich potřeby, nedovolovat druhým, aby nám jakkoli ubližovali, umět se za sebe postavit, když je třeba, a nebát se rozhodovat sami za sebe tak, jak to cítíme jako správné.
Přejeme-li si mít ve svém životě skutečné přátele, skutečně milujícího partnera či partnerku, nebo jakýkoli jiný vztah, ve kterém budeme milováni a přijímáni takoví, jací jsme, je nezbytné mít toto přání jako prioritu a neustupovat. Neudržovat za každou cenu vztah s někým, kdo nás přijímá jen za určitých podmínek, kdo nás citově vydírá, kdo nás nějak využívá nebo s kým žijeme neustále ve strachu, že nám odmítne dát svou lásku či přízeň, pokud nebude takoví či onací, nebo pokud nevyhovíme nějakému očekávání. Tak jako my sami dokážeme druhé milovat bez podmínek a přijímat je takové, jací jsou, i s jejich lidskými nedostatky, máme právo požadovat totéž z jejich strany. Zasloužíme si mít ve svém životě milující osoby, s nimiž budeme moci být sami sebou a se kterými budeme prožívat opravdovou lásku ve všech jejích krásných podobách. Aby se toto naše přání stalo skutečností, musíme se pevně rozhodnout, že nic jiného než právě toto nebudeme tolerovat a že jsme ochotni se vzdát vztahů, které na lásce založeny nejsou. Odmítněme se trápit a buďme ochotni propustit ze svého života ty, kdo nás ve skutečnosti nemilují a komu na nás doopravdy nezáleží - komu dost možná záleží pouze na tom, co od nás dostává. Rozhodněme se, že budeme udržovat pouze zdravé a vyvážené vztahy, které budou založeny na lásce, důvěře, upřímnosti a hlavně vzájemnosti a rovnováze mezi dáváním a přijímáním.
Začněme přitom sami u sebe a rozhodněme se dát sami sobě lásku, kterou jsme si možná dlouho upírali, zatímco jsme ji hojně rozdávali všem ostatním ve snaze se jim zavděčit. Dopřejme si stejně vroucnou péči, jakou prokazujeme zcela samozřejmě druhým. Čím láskyplnější budeme mít vztah sami k sobě, tím láskyplnější osoby budeme k sobě přitahovat a tím láskyplnější budou přirozeně i naše vztahy.

Z Vykládacích karet archanděla Michaela nám vyšla Práce s léčivou energií. Tou jsme nyní vyzýváni zejména k tomu, abychom uzdravili svá zranění, která jsme možná utrpěli v našich předchozích, ale i aktuálních vztazích. Pokud došlo nebo dochází k nějakým nedorozuměním (což v momentálně probíhající retrográdní fázi Merkuru není nic neobvyklého), dopřejme si čas na to, abychom vše rozdýchali, a buďme ochotni případně také odpustit druhým lidem to, co nám řekli či udělali, ať už záměrně či nezáměrně. Současně požádejme také o odpuštění my sami, pokud jsme záměrně či nezáměrně někomu ublížili (a nemusíme o tom ani vědět).
Dále je to pro nás připomínka toho, že jsme přišli na tento svět právě v této době, abychom mu prostřednictvím své vlastní energie pomohli s uzdravením. Ať už se jedná o jakékoli bolestné události, které se ve světě nebo mezi lidmi dějí a které v nás vyvolávají silné emoce, je v naší moci pomáhat ve všech těchto oblastech ke zlepšení - už tím, že sami nejsme zlí a že my sami nešíříme bolest. Každá naše volba má dopad, ať už do menší nebo větší míry, a každé rozhodnutí, při němž si zvolíme lásku místo strachu, soucit místo souzení, světlo místo temnoty, je důležité jak pro nás, tak i pro náš svět.
Abychom mohli co nejlépe pomáhat světu, musíme však nejprve pomoci sobě, abychom sami byli zdraví a plní sil, a to v duševní i fyzické rovině. Nezapomínejme sami na sebe, zatímco se věnujeme všem ostatním. Přestože v určitých situacích má obětování se svoje místo, ne vždy je to nutné. Musíme si uvědomit, že brát ohled i na sebe nás nedělá sobeckými, ale naopak - činí nás to silnějšími a schopnějšími pomáhat dalším.

Ze sady Moudrost Země jsme dostali kartu Prosperita, kterou nám Nebesa připomínají, že všeho je ve Vesmíru dostatek a že vždy dostaneme všechno, co budeme potřebovat. Jinými slovy, pokud stojíme před rozhodnutím nechat něco jít nebo provést nějakou velkou změnu, při které se musíme vzdát něčeho starého, připomíná nám tato karta, že se nám dostane na oplátku nového přílivu hojnosti a dostatku, ať už v jakékoli podobě. Prosperita nezahrnuje pouze peníze a materiální dostatek, v jehož kontextu se nejčastěji zmiňuje, ale také dostatek lásky, přijetí, pocitu hodnoty, vnitřního míru a klidu, dostatek času, nápadů a zábavy, dostatek odpočinku nebo čehokoli jiného, co je v našem životě vítáno. Na kartě je vyobrazek pramen vody, který symbolizuje proud hojnosti. Něco přitéká, něco odtéká, a tak je to v pořádku. V tomto smyslu nás varuje před snahou zmrazit všechno tak, jak je, jen abychom o něco náhodou nepřišli. Když lpíme na něčem nefunkčním nebo dokonce škodlivém, ze strachu, abychom nepřišli i o to málo, sami bráníme hojnosti v cestě k nám. Je-li to náš případ, jsme touto kartou vyzýváni k obnovení důvěry v Božský proud hojnosti, který je k dispozici nám všem, a k ochotě pustit ze svých rukou vše, co je třeba nechat jít a co již naplnilo svůj účel. Nikdy nezůstaneme bez vyrovnání - pokud ovšem nové hojnosti sami neblokujeme cestu svým negativním myšlením, naladěním a vyjadřováním. Buďme vděční za všechno dobré, čeho se nám dostalo, dostává a ještě dostane - a tato energie k nám bude přitahovat ještě více důvodů k vděčnosti.

* * *

SHRNUTÍ
Výklad pro tento týden navazuje na ten předchozí, který nám připomněl, že sami jsme tvůrci svého života a sami rozhodujeme do velké míry o tom, jak bude vypadat. V tomto týdnu jsme vedeni k léčení svého srdce a rozvíjení jeho schopnosti milovat a nechat se milovat. Čím láskyplnější je naše srdce, tím láskyplnější jsou i naše vztahy, neboť do nich proudí láska přímo z nás. Pokud některé vztahy nejsou na lásce založeny, mohou nyní projít velkou zkouškou, při které buď skončí nebo se zásadně promění.
Naše schopnost lásky z nás dělá také léčitele v mnoha různých směrech, a tak neváhejme svou schopnost dávat i přijímat lásku využívat ve prospěch všech a čiňme svá rozhodnutí na základě upřímného hlasu svého srdce, namísto našeptávání a zastrašování ze strany našeho ega, které se snaží za každou cenu zachovat všechno při starém a namlouvá nám, že všechno bude ještě horší, když si změny dovolíme. Život sám však proudí a plyne, ať chceme nebo ne, a sebevětší snaha držet tento proud na uzdě mu v tom nezabrání. Naučíme-li se plynout spolu s ním a činit své volby v souladu s tím, co právě cítíme jako to nejlepší, bude všechno přirozeně fungovat, a to nejen pro naše vlastní dobro, ale i pro dobro ostatních.
Jsme vedeni k tomu, abychom si dovolili do svého života přivítat to, po čem toužíme, a byli zároveň ochotni vzdát se toho, co našim přáním brání v jejich naplnění a co blokuje všechno to dobré, co k nám přichází - ať už jsou to nezdravé vztahy, negativní myšlení a pesimismus, neustálé stížnosti a hořekování, nebo nedořešené pocity křivdy, zrady a ztráty.
Naše vlastní léčení napomáhá současně léčit i náš svět. Cokoli dobrého uděláme sami pro sebe, děláme automaticky i pro ostatní. Nechť nám tedy tento týden napomůže poodhalit vše, co je třeba změnit či uzdravit, a Nebesa nám ráda pomohou to uskutečnit tím nejlepším možným způsobem, budeme-li ochotni to připustit.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.