neděle 7. května 2023

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 8. do 14.5. 2023

Milí přátelé,

úplňkové období v kombinaci s retrográdním pohybem Merkuru a Pluta s mnohými z nás pořádně zamávalo. Myšlenky, emoce i chování lidí jako by se postavily na hlavu. Naši andělé nám proto doporučují zachovat si od tohoto všeho zdravý odstup. My nejsme našimi myšlenkami ani emocemi, a přestože je prožíváme velmi intenzivně, nemáme je brát příliš vážně. Sami dobře víme, jaké škody dovede napáchat impulzivní jednání založené na strachu, hněvu, nebo nahromaděných potlačovaných emocí. Radí nám proto, abychom si dopřávali - tak často, jak to jen půjde - chvíle na uvolňování těchto natlakovaných energií, a to způsobem, kterým neublížíme sobě ani jiným. Můžeme si vše vypisovat do deníku, vypovídat se v duchu svým andělům - kteří jsou uzpůsobeni k práci s energiemi a pomohou nám vše ze sebe dostat a transformovat tak, aby to nikomu neublížilo, můžeme si dopřávat více pohybu, ale i naopak více odpočinku a spánku, během kterého se může uvolnit také mnoho věcí z našeho podvědomí, aby se mohlo očistit a přestalo nás ovlivňovat někde z hloubi naší mysli. Pokud máme během spánku divné a intenzivní sny, můžeme si být jisti, že se jedná o očistu našeho podvědomí. Těmto snům nepřikládejme žádný speciální význam - je to způsob, jakým naše podvědomí vymetá pavučiny ze všech svých koutů. Abychom tento proces podpořili, radí nám andělé vynechat nebo alespoň omezit všechny stimulující látky, které udržují mozek v chodu a ve stresu (např. kofein). Nezatěžujme své tělo ani duši zbytečnou tíhou. Pravidelně věnujme čas uvolňování všeho, co nás tíží, a nepřibírejme si zbytečné starosti. Naučme se říkat Ne, když to tak cítíme. Nezapomínejme věnovat svůj čas také příjemným věcem, potěšení a relaxaci. Tato rovnováha mezi dáváním a přijímáním nám napomůže k obnově rovnováhy v těch životních situacích, kde byla možná v poslední době narušena. Naši andělé nás povedou tak, aby nám v tom pomohli - nebojme se tedy říkat si o pomoc, přijímat ji a nechat se vést.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Vykládací karty archanděla Rafaela (Doreen Virtue)
  • Karty energie (Energy Oracle Cards; Sandra Anne Taylor)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšel Strážce Citů. Je to karta, která představuje buď osobu nebo situaci. Pokud jde o osobu, je to někdo velmi vyspělý a citově zralý, dobrý rádce, milující člověk, kterému záleží na druhých. Takový člověk nám může být v tomto týdnu nápomocný; stejně tak to může být vedení pro nás, abychom tyto své vlastnosti posílili a využili pro dobro své i druhých.
Pokud jde o situaci, říká nám tato karta, že ať už prožíváme cokoli, máme se k tomu postavit s citovou vyzrálostí a s plnou důvěrou, že všechno bude tak, jak má být, a s mírem v srdci. Máme být schopni soucitu k sobě i k jiným lidem, kterých se daná situace týká, a upřednostnit mír před svým egem. To znamená připustit, že se můžeme mýlit, že každý dělá chyby a že láska a mír jsou důležitější než to, jestli máme pravdu. Na druhou stranu, projevem lásky může být i zdravé vymezení hranic, je-li to třeba.
Nakonec je to také vedení k tomu, abychom se nebáli následovat dobrou radu od moudrých lidí, zejména pokud se nacházíme v situaci, kde jsme výrazně citově zainteresovaní a nemusíme všechno vidět objektivně a pravdivě - v důsledku čehož bychom pak mohli jednat nepřiměřeně a jen bychom si uškodili.

Z karet archanděla Rafaela nám vyšla karta s názvem Zůstaň pozitivně naladěný/á. Tím jsme opět vedeni k většímu nadhledu v našich aktuálních situacích. Čím víc se necháváme pohltit svými emocemi a zběsilými myšlenkami, tím více si situaci ve svých očích zkreslujeme, tím hůř se cítíme a tím hůř pak také jednáme. Archanděl Rafael je mocný léčitel a připomíná nám tímto také dopad našeho stresování se na naše fyzické zdraví. Náš stres nikdy žádnou situaci nevyřešil - jen k ní přidává další problém, další tíhu, kterou nepotřebujeme. Jsme zvyklí se stresovat, když něco není, jak bychom chtěli, když nevíme, co jak bude, apod. Je to však jen návyk a návyk se dá přeučit. Schopnost zůstat v klidu a míru navzdory okolnostem je samozřejmě výzva, ale není to nemožné. Čím méně se budeme stresovat, tím spíše se nám podaří všechno zdárně přestát a vyřešit, protože naše vnímání nebude zkreslené a přetížené dramatickými scénáři. Pozitivní naladění neznamená nutně zářivou slunečnou náladu, ale alespoň zdravý odstup od všeho, co se děje, a schopnost zůstat ve svém vlastním středu; schopnost vytvořit si sami v sobě stabilitu a pevný bod, kterého se můžeme držet, zatímco okolo nás řádí chaos. Potřebujeme-li pomoc s vybudováním této schopnosti, požádejme své anděly o vedení. Dovedou nás přesně tam, kde se nám dostane té nejlepší formy pomoci pro nás.
Tato karta také doplňuje tu předchozí v tom smyslu, že zůstaneme-li zdravě vyrovnaní a emočně ukotvení - a budeme-li si pravidelně dopřávat duševní péči a vypouštět ze sebe všechny ty myšlenky a emoce, které nás zatěžují - o to snáze si udržíme jasnou mysl a lehké srdce a o to snáze pak vyřešíme vše, co je třeba vyřešit, bez zbytečných dramat.

Z Karet energie nám vyšla karta Smlouva. Ta může doslova znamenat nějakou smlouvu, kterou uzavřeme, ať už pracovní, právní nebo i jinou, např. manželskou. (Přestože v období retrográdní fáze Merkuru, která potrvá do 14.5., se podepisování smluv obecně nedoporučuje, následujme své vlastní vnitřní vedení, co se týká jednotlivých záležitostí.)
V kontextu výkladu nás touto kartou Nebesa vedou k přehodnocení našich duševních smluv a slibů, které jsme dali sami sobě nebo jiným lidem.
V první řadě nás vedou k tomu, abychom jednali v souladu se svým nejlepším svědomím; tak, jak cítíme, že je to správné. Abychom nezrazovali své vnitřní hodnoty např. proto, abychom si někoho jiného udrželi v životě. Abychom sami sebe nestavěli na vedlejší kolej a nedělali někoho jiného nebo vztah s ním přednějším. Zrazujeme-li jakkoliv sami sebe, naše vnitřní Já to cítí a nemůže nám logicky věřit. Cítí se odstrčené, zanedbávané, nedůležité, nemilované a v ohrožení. Avšak místo abychom se podívali sami do sebe a změnili tento přístup ke svému vlastnímu Já, upínáme se o to více k druhým lidem a OD NICH vyžadujeme důkazy lásky, důkazy naší hodnoty, neustálý kontakt s nimi aj. Pokud v jakémkoli vztahu zůstáváme závislí na projevech lásky ze strany jiných lidí, je velmi pravděpodobné, že právě odtud vítr vane - z našeho vlastního nitra, které jsme opustili a na které "kašleme" kvůli někomu/něčemu jinému. Chceme-li se cítit milovaní (a přejeme-li si takovou lásku prožívat i ve zdravých vztazích), musíme začít uvnitř sebe a zajistit, že se bude cítit milované naše vlastní Já z NAŠÍ strany. Že ho přestaneme zrazovat, ignorovat a stavět na poslední místo za všechno a všechny ostatní. Že přestaneme dělat věci, o kterých naprosto jasně víme, že nám škodí a ubližují - ať duševně nebo tělesně. Zavažme se, že na tomto všem důkladně zapracujeme, že dáme své ego stranou a přiznáme si, kde všude sami sobě škodíme a přestaneme s tím. Přitom však mějme se sebou soucit a nečekejme od sebe radikální proměnu ze dne na den. Čím více máme nějaký návyk zakořeněný, tím více trpělivost je třeba mít s jeho vykořeněním a přeměnou na jiný, zdravější.
Druhý význam této karty pro nás jsou sliby, které dáváme druhým, a svědomí, které nám dává najevo, jednáme-li způsobem, který někomu škodí. Pokud někomu lžeme, podvádíme ho nebo nedodržujeme své slovo, ubližujeme tak nejen druhému člověku, ale obecně všem svým vztahům. Přitom velmi často můžeme zjistit, že stejným způsobem zacházíme sami se sebou. Totéž platí z opačné strany - když se někdo chová nečestně a nezodpovědně vůči nám. Máme přehodnotit své vztahy, ve kterých se k nám druhý člověk nechová se stejnou úctou jako my k němu, nebo ve kterých se rozcházejí naše nejdůležitější hodnoty jako věrnost, upřímnost, důvěra, spolehlivost... nebo vztahy, které pro druhé lidi nemají stejnou cenu jako pro nás. Nemějme strach v těchto vztazích učinit potřebné změny - jasně a důrazně komunikovat o tom, co je třeba změnit či vyřešit, nebo, v případě, že se druhý nechce na potřebných změnách podílet, vztah ukončit. Vztahy, ve kterých jsme vystaveni neuctivému jednání, jsou velmi destruktivní a čím déle v nich setrváváme, tím méně nám zůstává naší vlastní sebeúcty. Navíc je to také jedna z forem sebezrazení - když své vlastní Já vystavujeme něčímu zlému chování, místo abychom ho chránili. Vztahy, v nichž jsme ponižováni nebo jinak zneužíváni, nestojí za záchranu ani za energii, kterou do nich vléváme. Máme-li tedy pocit závazku - ať už je to např. manželský slib nebo jiná forma přesvědčení, že bychom s druhými měli zůstat "v dobrém i zlém" - měli bychom se střízlivě zamyslet nad tím, zda tento slib dodržuje i druhá strana. Protože pokud ne, pak je tento slib porušen a ztrácí svůj smysl. Ani my tedy nejsme povinni ve vztahu setrvávat, jestliže druhý člověk nectí hodnoty, na nichž vztah samotný stojí.
V tomto ohledu nám andělé vzkazují, abychom se nenechali vydírat pocity viny, ať už je v nás vyvolává druhý člověk nebo my sami. Pokud se druhý člověk rozhodl nemít úctu k nám ani k našim vzájemným závazkům, je to JEHO volba a JEHO zodpovědnost, nikoli naše. Naší zodpovědností je v první řadě zajištění bezpečí a péče sobě samým, našemu vnitřnímu Já, které na nás spoléhá.Budeme-li se chovat s patřičnou úctou a láskou k této své vlastní vnitřní bytosti, naše vztahy se budou proměňovat tak, aby zrcadlily totéž - buď se uzdraví a naplní láskou a úctou, nebo skončí, aby uvolnily místo novým vztahům, které tyto hodnoty budou ctít.

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu jsme vedeni ke zdravé objektivitě a odstupu od našich intenzivně prožívaných emocí a myšlenek. Máme si pravidelně dopřávat péči, kterou potřebujeme, a to jak v rovině duševní, tak i v té fyzické, neboť jsou vzájemně propojeny. Hlavní úlohu v tom hraje uvolňování stresu, které může mít mnoho různých podob - vyberme si tedy tu, která nám vyhovuje. Pokud nás neustále ovládají zběsilé myšlenky a emoce, je třeba je zdravým způsobem uvolňovat, nikoli potlačovat a přehlížet. Svou mysl můžeme ukáznit tím, že ji soustředíme na nějakou užitečnou činnost, aby neměla prostor na vymýšlení dramat, které nás jen vysávají a ničemu nepomáhají. Archanděl Rafel je tu pro nás, aby nám s uzdravením na myšlenkové, emoční, energetické i tělesné úrovni pomohl - je však třeba, abychom o to požádali a dali tak k jeho zásahu svolení. Zároveň je třeba nebeské pomoci nebránit. Mnozí z nás, když uvidí, že se něco dává do pohybu a že se něco začíná měnit, začnou honem do situace zasahovat, aby nad ní neztratili kontrolu. Tím sami sobě brání ve změně, o kterou si přitom řekli. Musíme mít na paměti, že ne vždy odpovídá Božská pomoc naší představě o tom, jak by měla vypadat. Je třeba mít plnou důvěru v to, že Nebesa vědí, co a jak nám nejvíce pomůže, a že mnohé věci opravdu vidí z mnohem většího nadhledu než my, zvlášť pokud jsme svázáni stresem. Dovolme tedy Nebesům, aby nám pomohla tak, jak sama uznají za nejlepší - a to jak pro nás, tak i pro všechny ostatní, kterých se situace týká. Nebeská řešení vždy berou v potaz všechny zúčastněné, jejich svobodnou vůli a vždy vše zařídí tak, aby to přineslo to největší dobro všem.
Nezapomínejme ve středu všeho chaotického dění myslet na svou vlastní duši a její potřeby a přání. Přestože můžeme mít mnoho povinností a mnoho různých jednání se spoustou dalších lidí, my sami jsme také důležití a je třeba, abychom na to pamatovali. Nebudeme-li na sebe zapomínat a budeme-li svému vlastnímu Já přikládat stejnou hodnotu a důležitost jako jiným lidem, pozitivně se to odrazí na všech našich ostatních vztazích.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.