neděle 5. dubna 2015

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 6. do 12.4. 2015

Milí přátelé,
přeji vám krásné Velikonoce a zároveň i vše nejlepší do dalších dní. Mnozí z nás mají v tomto čase jakýsi zvláštní pocit naléhavosti, jako by měli něco rychle udělat, aby jim něco neuteklo, nebo mají pocity napětí, které nemají na první pohled žádnou zjevnou příčinu. Naši andělé chtějí, abychom se těmito pocity nenechali klamat ani navádět do unáhlených rozhodnutí, protože jednáme-li ze strachu, nepřinese to nikdy nic skutečně dobrého nám ani našim blízkým. Čím intenzivnější emoce prožíváme nebo čím vyhrocenější myšlenky se rojí v naší mysli, tím důležitější je volat si své anděly na pomoc a ochranu a požádat je o zklidnění a vedení. Nemohou nám samovolně pomáhat, protože pokud se rozhodneme trpět, stresovat se nebo spěchat (ať už vědomě nebo nevědomě), je to naše svobodná volba, kterou musejí respektovat. Naše žádost o pomoc je pak zároveň i naším uvědoměním, že si opravdu přejeme něco jiného a že jsme ochotni si nechat pomoci, abychom toho docílili.
Andělé říkají, že i přes zvláštní pocity, které můžeme v této době prožívat, nemáme upadat do pocitů strachu nebo ohrožení. I dění ve světě, o kterém se rozepisují média den co den, může v lidech vyvolávat děs a paniku, avšak nijak nepomůžeme světu ani sobě samým, když se do této energie necháme zatáhnout. Nemá to nic společného s nevědomostí nebo ignorací. Můžeme brát na vědomí, co se děje (avšak v případě médií je třeba brát v potaz značnou zkreslenost informací a záměrnou manipulaci s veřejným míněním, která nemusí být patrná!) a přitom se nenechat negativním způsobem ovlivnit. Setrváme-li v míruplné energii, můžeme ji šířit i do světa a tak mu napomáhat k pozitivnímu vývoji. Slýcháme-li od lidí názory, které tvrdí, že všechno už bude jen horší a tak podobně, nevěřme tomu, nepřijímejme to a nepodporujme to vlastním dílem. Pesimismus a přehnaná vážnost nemá nic společného s tím, zda je člověk zodpovědný. Vystresovaný a negativistický člověk je takový jen proto, že věří, že se musí cítit podle toho, jaké jsou vnější okolnosti. My však už víme, že to, jak se cítíme, je čistě naše volba, a že můžeme být v míru bez ohledu na okolní dění, aniž bychom přitom toto dění ztratili ze zřetele. A to platí jak v souvislosti s globálními záležitostmi, tak i s těmi osobními. Nikomu nepomůže, když budeme zděšení a budeme ve svém panikaření vyvádět všelijaké nerozumné věci.
Andělé poukazují na to, že svět se probouzí. Lidé, kteří jsou dosud ovládáni strachem, mají ještě větší strach, protože lidské ego se vždy snaží vydobývat si vládu nad člověkem tím více, čím větší cítí "ohrožení" láskou a světlem. Některým se nedaří své ego krotit, to však neznamená, že se to nenaučí. Andělé si přejí, abychom nebrali jednání politických nebo jiných osobností jako nějaký důkaz, že nám mohou způsobit něco špatného a že nad námi tito lidé mají moc. V minulosti se toho mnoho přihodilo, avšak v této době se velká část lidstva rozvinula natolik, že umí pracovat s energiemi, je si vědoma síly modliteb, a ví, že mír ve světě začíná mírem jednotlivců. Ať se tedy děje v okolním světě cokoli, nemáme to brát jako důvod k pesimistickým vyhlídkám, ale naopak jako příležitosti k ještě většímu šíření míru. Odoláme-li svému pokušení unáhleně jednat pod tlakem strachu a nejistoty, pak brzy zjistíme (jakmile toto období pomine), že to všechno se dělo z nějakého důvodu a že to bylo nezbytné pro to, aby se staré nefunkční základy mohly rozbourat a přestavět na nové, pevné a dobré. S tím, jak roste naše schopnost lásky a utváření míru, se naše vlastní působení také projevuje vně. Na první pohled to tak vypadat nemusí, avšak zmatky, náhlá odhalení, rozpad všeho nefunkčního a další věci, to vše je součástí pozitivní proměny, v níž vše, co bylo založeno na strachu a temnotě, je vyneseno na světlo, aby to mohlo být jednou provždy proměněno a uzdraveno. Všichni, kteří jsme si vědomi své role na tomto světě, jsme nyní vedeni k tomu, abychom tuto roli plnili celým svým srdcem a posilovali tak ve světě lásku a mír namísto strachu nebo nátlaku. Co je dobré pro nás, je dobré i pro ostatní. Nemusíme se bát chtít a žádat to, co nás může skutečně učinit šťastnými a co v nás ještě více posílí schopnost dávání i přijímání lásky. Protože právě tím napomáháme světu k tomu, aby se stal místem šťastnějším a láskyplnějším. Každý z nás se počítá, a tak toho využijme pro dobro své i pro dobro naší milované planety.

- Magda

* * *

Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Všechny tři, které vybírám, platí v průběhu celého týdne, přestože na sebe jistým způsobem navazují, souvisejí spolu a doplňují se. Při čtení výkladu prosím vnímejte vlastní pocity a myšlenky nebo vize, slova a znamení, kterých se vám dostane, neboť mohou představovat doplňující osobní vedení konkrétně pro vás.

První kartou pro tento týden je Sedmička Činu. Vypovídá o tom, že se cítíme být někým nebo něčím ohrožováni a napadáni a že máme potřebu se bránit. Nacházíme-li se ve svém životě v nějaké situaci, kdy se lidé staví proti nám a snaží se nás například přinutit k něčemu, co nechceme udělat, je důležité umět se postavit sami za sebe a uhájit své stanovisko, které je v souladu s naší vnitřní pravdou a vyšším vedením. Nesouhlas ostatních pro nás není žádnou hrozbou, přestože naše ego nám to může namlouvat, jako by na tom závisel náš život. V tomto období se mnozí lidé potýkají s vlastními obavami a nejistotou a mohou být proto podráždění nebo nepřátelští. Pro nás je důležité nebrat si to osobně, umět s nimi soucítit, avšak zároveň si uhlídat zdravé hranice a ozvat se, jestliže je někdo překročí. Máme právo si nepřipouštět negativitu druhých, už proto, že bychom tím oslabili a snížili svou vlastní energii, která by přitom mohla pomoci jak nám, tak i jim.
Tato karta může znamenat i to, že naše pocity ohrožení zvenčí mohou pocházet z nějakých našich vlastních vnitřních konfliktů, a že to tedy vůbec neznamená, že jsme opravdu někým nebo něčím napadáni. Můžeme tento pocit mít a může nám připadat, že jsou všichni proti nám, ale tento pocit, přestože je zcela skutečný, nemusí znamenat, že se něco doopravdy děje. Jsme tedy vedeni i k tomu, abychom se objektivně podívali na svou situaci a zeptali se sami sebe, zda je naše potřeba se neustále bránit a ohánět opodstatněná, a nebo je vyvolána nějakou vnitřní nejistotou, která leží v našem vlastním nitru. Ne vždy jsou totiž věci takové, jaké se nám zdají, zvláště pak v případech, kdy nás ovlivňují silné emoce.

Druhou kartou pro tento týden je Devítka Hojnosti, která nás vybízí k tomu, abychom si užívali svůj život. Říká nám, že se nemáme zapomínat radovat z věcí, které nás těší, užívat si je a vychutnávat, bez ohledu na to, že máme v životě nějaké problémy. V jistém smyslu nás tato karta nabádá, abychom nebrali všechno tak vážně a abychom pro samé problémy nezapomínali sami na sebe - to se týká i péče o naše tělo, o rozvíjení své vnitřní i vnější krásy, ale také duševní péče, kterou nesmíme zanedbávat, neboť chybí-li nám něco duševně, velmi brzy se to projeví také tělesně, a dříve či později se stejně budeme muset sami sobě věnovat, přese všechny ostatní problémy. I když nám věci, které v životě řešíme, mohou připadat nade všechno důležité a prvořadé, na prvním místě našich priorit stále stojí naše zdraví, duševní i tělesné, neboť bez něj bychom nemohli žít a dané věci řešit. Zanedbáváme-li jakkoli sami sebe, naše duše i tělo nám to začnou dávat najevo a budou nás prosit o péči, kterou jsme jim odmítli poskytnout, a to tím více, čím více jsme je přehlíželi. V tomto ohledu jsme vedeni také k odpuštění si, jestliže máme pocit, že jsme si sami něco udělali nebo nějak uškodili. Naše duše a těla potřebují lásku, ne dril. 

Poslední kartou na tento týden je Posel Činu, který nám přináší zprávu, že se velmi brzy pustíme do nějaké akce. Může to souviset s kariérou, v níž vyvstanou nové příležitosti, ale andělé poukazují především na potřebnou akci v našem životě obecně, zvláště pak, pokud jsme měli pocit, že jsme dlouho stáli na místě - a to možná i kvůli strachu, pocitům ohrožení nebo bránění si ve štěstí (viz. předchozí karty). Nemáme se bát uvést věci do pohybu, a to i tehdy, když se na to vůbec necítíme připravení. Máme-li nějaké pochybnosti, můžeme požádat Nebesa o jasné vedení a všímat si znamení, která nám posílají. 
Tato karta také představuje osobu, která nám může být nápomocná. Je to někdo velmi tvořivý, nadšený, který je sám sebou a je fascinován životem. Rád zkouší nové věci. Také to však může znamenat, že v sobě tyto vlastnosti či energie máme rozvinout my sami :)

SHRNUTÍ
V tomto týdnu se budeme zbavovat toho, co nás vnitřně blokovalo a bránilo nám být sami sebou a kráčet životem kupředu. Můžeme se nyní vypořádávat se svými vnitřními konflikty, ale také s konflikty vnějšími, které vyvstaly kvůli zesíleným energiím probíhající proměny. Je důležité soucítit s druhými a být si vědomi toho, že i oni mají své problémy a strach, a že kdyby se nebáli, některé věci by jistě neudělali. Rovněž je však důležité pohlídat si vlastní hranice a nedovolit nikomu, aby je překračoval, ve jménu lásky a úcty k sobě i k druhému. Můžeme však také zjistit, že ohrožení, které jsme cítili, nemusí být vůbec reálné, ale vychází z nějakého nevyléčeného pocitu uvnitř nás, který nyní volá po pozornosti a přeje si být vyléčen. V tomto ohledu nám mohou velmi pomoci meditace, citová péče a posilování vlastní sebedůvěry. Když se naučíme věřit sami sobě a vědět, že se sami na sebe můžeme vždycky spolehnout, pak se nebudeme bát a nebudeme si žádné konflikty vytvářet ani přitahovat. Mnohé z konfliktů v našem životě totiž vyvstávají jen proto, že někde v hloubi duše jen čekáme, až nás někdo napadne, abychom se mohli bránit. Víme-li, že tuto tendenci máme, máme nyní vhodný čas k tomu, abychom ji láskyplně propustili a umožnili si tak v životě zažívat větší mír.

V průběhu toho týdne je pro nás také dobré věnovat pozornost vlastním potěšením. Užívání si pěkných věcí, příjemných aktivit, uvolnění a radování se ze života je oficiálně povoleno! Nemějme tedy strach se uvolnit a odpoutat, i když se v našem životě může odehrávat hotový armagedon. Andělé nám v tomto období připomínají, jak moc je důležité se o sebe dobře starat, protože naše duše i naše těla jsou cennými nástroji, díky nimž můžeme tomuto světu pomáhat a díky nimž se můžeme také sami rozvíjet a prožívat lásku a štěstí. Čím lepší a láskyplnější péči si dopřejeme, tím krásnější energii budeme vyzařovat, a to nám samým i světu pomůže v konečném důsledku mnohem více, než kdybychom byli strhaní a ustaraní. Prožíváme-li navíc nějaký materiální, finanční či citový nedostatek, může se tato situace pozitivně změnit, jakmile si začneme více vážit sebe samých a dovolíme si cítit se dobře bez ohledu na okolní dění nebo na to, zda jsou šťastní i ostatní. Bránit si ve štěstí jen proto, že ostatní šťastní nejsou, není nic pozitivního, protože tím jen podporujeme nižší energie, ve kterých lidé uvízli. Chceme-li jim pomoci, pak to nejlepší, co můžeme udělat, je neupadnout do stejného stavu, ale naopak se povznést výš, aby si mohli vzít příklad a rozhodli se svobodně pro totéž.

Jakmile se pustíme do práce na svých vnitřních blocích, začnou nám chodit příležitosti k jejich vyléčení či odstranění. Události a okolnosti, které takto nastanou, máme brát jako pomocníky, nikoli jako překážky. Nemáme se bát, ale otevřít se a přivítat vše nové, co nám přichází na pomoc ke změně. Jak nám připomínají naše přítelkyně víly, andělé přírody: Na jaře nerozkvétají jen květiny. I my se máme otevřít novým začátkům a rozkvést do plné krásy.
Přivítejme tedy energii, která nám přišla pomoci, a odevzdejme se proudu přirozených změn, které nás vždy dovedou pouze k většímu štěstí a lásce. Protože právě to je klíčové pro štěstí nás všech.

* * *Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.