neděle 21. února 2016

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 22. do 28.2. 2016

Milí přátelé,

únor se nám chýlí ke konci a na rozloučenou má pro nás mnohé přichystáno. Kromě úplňku, který nastane v pondělí 22.2. a který nás jako vnímavé osoby může různými způsoby ovlivnit, je rovněž zajímavé podívat se na data těchto dní z hlediska významů andělských čísel: 222, 232, 242, 252, 262, 272 a 282. Každé číslo má svůj charakteristický význam a zahrnuje všechny možné oblasti našeho života; v tomto týdnu mají čísla společnou "ohrádku" ze dvou dvojek. Dvojka je v Andělských číslech číslo víry. A přestože máme tento týden ještě stále před sebou, mnozí z nás již pocítili velké zkoušky víry, které nám únor přináší. Přestože jsou naše životní lekce individuální a pro každého z nás mají svůj konkrétní smysl, obecně jsou zkoušky naší víry důležité pro její posílení, zvláště proto, že se nejedná jen o víru v našich osobních životech a jejich každodenních záležitostech, ale i o víru ve vývoj naší společnosti a vývoj ve světě, která slouží jako podpůrný pilíř pro naše poslání v obdobích, kdy cítíme beznaděj. Víra je velmi důležitá, zejména pak v obdobích, kdy se nám vše rozpadá pod rukama, a to i bez nějakého zjevného důvodu, je víra to hlavní, o co se můžeme opřít a díky čemu můžeme celé toto období přestát, abychom pak následně pochopili jeho vyšší smysl. Ať už je naše víra zkoušena v jakékoli oblasti, jsme konfrontováni se svými nejhlubšími obavami, strachy, pochybnostmi a vším dalším, co naši víru nabourává. Jsme tomu nekompromisně postaveni čelem, protože dokud jsme před tím utíkali nebo předstírali, že nic takového neexistuje, ovlivňoval tento "plevel" naše myšlení, cítění i jednání, odkud pak pramenily mnohé zážitky, které jsme si touto energií přitáhli. 
Zkoušky víry, které nám únor nachystal, nám mají pomoci - objevit a přiznat si, že se bojíme, uvědomit si, čeho se bojíme a proč, nahlédnout do svého nitra a vytáhnout na světlo všechno to, co jsme skrývali v těch nejtemnějších koutech, abychom to neviděli, a umožnili si tak hlubokou proměnu, která nám umožní přijmout, uznat a uvolnit své obavy či jiné bloky, tak aby tyto obavy a bloky přestaly utvářet naše životy místo nás. 
I když hluboko uvnitř víme, že se není čeho bát, že jsme pod Božskou ochranou a že všechno je vždy tak, jak má být a jak je to nejlepší pro nás i druhé, v průběhu zkoušek víry pro nás může být těžké na to pamatovat. Přesto na to pamatujme. Že nikdy nejsme sami, ať už si tak připadáme sebevíc. Že nic není ztraceno, byť to tak zcela jasně vypadá. Že všechno je možné, i když si myslíme, že není. Mějme ve svém srdci naději, která nás bude hřát i v té největší životní plískanici. Naši andělé nám rádi pomohou tuto naději probouzet, posilovat a udržovat, stejně jako pro nás dělají všechno ostatní, s čím potřebujeme pomoci. Je však důležité jejich pomoc umožnit a mít na vědomí, že vědí lépe než my, co nám pomůže, a tak, i když můžeme mít svá přání a záměry, neříkejme jim, co a jak mají dělat. Naše lidská mysl a omezené vnímání ani zdaleka nevidí všechno to krásné, co se nám nabízí, zdaleka nevidí všechny ty možnosti, které existují, když se zdánlivě nenachází vůbec žádné východisko, a také nezná tolik způsobů, jak činit zázraky, jako Mysl univerzální, Boží, Vesmírná nekonečná inteligence. I když něco sami nezvládáme, celý Vesmír je tu pro nás, aby nám s tím pomohl a podpořil nás. Umožněme tedy jemu i našim andělům zasáhnout tak, aby nám pomohli tím nejlepším možným způsobem, buďme za ně vděční a všímejme si požehnání, kterými nás zahrnují, bez ohledu na to, jak radostné či naopak nešťastné období právě prožíváme. Andělé vědí, jak těžké je být lidmi a žít ve světě volajícím po uzdravení. Plně s námi soucítí, chápou nás i naše vnímání a jednání a rádi nám pomáhají se vším, co potřebujeme, abychom zůstali na cestě lásky a míru. A tak, ať už ve svém životě cokoli řešíme, mějme na paměti jejich přítomnost a podporu a neostýchejme se ji přijmout.
 
- Magda

* * *
Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Vybírám tři karty, které nejsou chronologicky řazeny, všechny platí souběžně pro celý týden a vzájemně se svými významy doplňují. Společně nám přibližují ladění tohoto období. Při čtení výkladu sledujte i své pocity, myšlenky, vize či slova, která vás přitom napadnou, neboť představují doplňující andělské vedení konkrétně pro vás a vaši situaci.

První kartou pro tento týden je Desítka Citů. Tu jsme tady měli i v minulém týdnu, kde stejně jako nyní poukazovala na naši potřebu harmonických vztahů a pocitu sounáležitosti s druhými lidmi. Obklopme se v tomto týdnu podporou svých blízkých, soustřeďme se na to hezké, co mezi sebou máme, a starejme se o své vztahy tak, aby přinášely co nejvíce radosti všem zúčastněným. 
Pro ty z nás, kteří takovéto vztahy postrádají, je to výzva k proměně svého okruhu přátel či známých a zejména k uzdravení vztahu se sebou samými. Protože kdo má sám k sobě dobrý vztah, ten žádné nenaplňující nebo dokonce škodlivé vztahy neudržuje, poněvadž si je vědom své hodnoty. Kdo toto vědomí vlastní hodnoty postrádá, udělá dobře, když se na něj zaměří jako na první věc a začne pro sebe dělat hezké věci, které v něm pocit hodnoty povzbudí a posílí. Kdo se bojí reakcí druhých, když se rozhodne vztahy změnit, ukončit nebo se jim pouze nevěnovat tolik jako dříve, nechť se soustředí na skutečnost, že vztahy založené na nezdravém sebeobětování na jedné straně a využívání tohoto obětování ze strany druhé neslouží vyššímu dobru ani jedné strany a jejich změna či ukončení napomůže oběma uvědomit si důležité věci, které jim pomohou k výraznému zlepšení života. Říct Ne, odmítnout se nezdravě obětovat a nenechat nikoho šlapat po našich snech či našem sebevědomí není žádný projev nepřátelství nebo neochoty pomáhat - je to pouhá změna, nic víc, a je to změna založená na vzájemné úctě; změna, která říká: "Vážím si sám/sama sebe i tebe, a právě proto si přeji už nepokračovat v chování, které nám oběma ubližovalo a udržovalo nás v nezdravých vzorcích strachu." Pomáhat druhým je hezké, ale nechat se zneužívat nebo se obětovat není pomoc! - ve skutečnosti, když někomu dovolujeme chovat se k nám neuctivě, mu ubližujeme, protože tento postoj mu v životě žádné štěstí nepřinese, a když ho v něm podporujeme, vedeme ho jen k utvrzení a prodloužení jeho nešťastného návyku. A ten ubližuje nejen jemu a nám, ale i dalším lidem, které takový člověk na své cestě potká. Pomůžeme-li mu k uvědomění, že jeho způsob není právě šťastný - skrze své odmítnutí či rozhodnutí ke změně - pak mu opravdu pomůžeme, přestože jeho vlastní změna záleží pouze na něm a my nemůžeme ovlivnit, kdy přesně a zda se ji rozhodne udělat. Půjdeme však dál s čistým svědomím, že jsme udělali to nejlepší a že jsme přitom vycházeli z lásky, což vždy přináší to nejvyšší dobro nám i všem ostatním, kterých se to týká.
Jakmile ve svém životě vytvoříme volný prostor a čas tím, že ho odmítneme vynakládat na nezdravé vztahy, projevíme tak zdravou sebelásku, která k nám přitáhne na právě uvolněné místo nové, krásné a naplňující vztahy odrážející tuto lásku a úctu.

Druhou kartou je Eso Myšlenek, která říká, že je třeba si něco vyjasnit a učinit rozhodnutí. V souvislosti s našimi vztahy to může znamenat právě rozhodnutí ke změně svého okruhu přátel či známých. Stejně tak se to může týkat jakékoli jiné změny, ke které se cítíme vedeni.
Tato karta vypovídá i o potřebě jasné komunikace, a tak v případech, kde se k tomu budeme cítit vedeni, si promluvme s lidmi, s nimiž máme nějaký problém, a vyjasněme si svá stanoviska a dojmy. Tímto vyjasněním můžeme svým vztahům napomoci k uzdravení.
Zároveň tato karta vypovídá o nových nápadech a myšlenkách, kterých si máme všímat, protože jsou odpovědí na naše modlitby a vedou nás k uskutečnění něčeho důležitého. I když se ze začátku můžeme potýkat s nějakými překážkami, nemáme se jimi nechat odradit a ve své cestě máme vytrvat. Je to karta spíše intelektuálních záležitostí než citových a rozum během tohoto jednání stojí v popředí.

Poslední kartou pro tento týden je Léčitel Citů, což může znamenat osobu nebo situaci. Jako osoba, která nám v tomto období může být nápomocná, je to někdo velmi laskavý, srdečný, starostlivý a naprosto důvěryhodný. Sami přitom můžeme být vedeni k tomu, abychom tyto vlastnosti ztělesnili.
V souvislosti s předchozími kartami se však tato týká spíše situace a vede nás k tomu, abychom o sebe více pečovali, zejména co se týká našich citů. Pokud jsme byli zraněni nebo zklamáni, jsme nyní vedeni k léčení vlastního srdce. Také říká, že se nemáme o druhé lidi starat více než o sebe. V jistém smyslu nám říká, že mnohé problémy, které nyní zažíváme, vycházejí z nedostatečné péče o sebe a ze zanedbávání svých potřeb a přání. Je to další karta, která varuje před nezdravým sebeobětováním, kdy děláme všechno co nejlépe, abychom potěšili a uspokojili druhé a udrželi naše vztahy, ale na svůj vlastní úkor. Přinášet druhým radost je krásné, ale jen tehdy, když to děláme z čisté lásky a radosti a sami sebe kvůli tomu neustrkujeme. Kdykoli se pro druhé nebo pro své vztahy (či práci, apod.) nezdravě obětujeme, podvědomě se v nich probouzí pocit dluhu, který jim nijak neprospívá, stejně jako hlubší vědomí, že takto by to fungovat nemělo, a naše vztahy tím trpí. Přestože v životě existují situace, v nichž je určitá míra obětování se důležitá pro vyšší dobro, neznamená to, že se musíme obětovat a odsouvat stranou neustále kvůli všem ostatním. Od druhých bychom také nechtěli, aby byli nešťastní, aby se vzdávali sami sebe a toho, co si přejí, a aby strádali, jen aby se nám zavděčili. Nedělejme to tedy ani my. Pamatujme na to, že jsme stejně cenní jako všichni ostatní, a berme na sebe stejný ohled, jaký bereme na ně. Dopřejme si stejnou péči a lásku, s jakou se staráme o ostatní.

SHRNUTÍ
Tento týden nás vede k důkladné péči o sebe samé a k přehodnocení a případné změně vztahu, který máme sami k sobě. Vztahy v našem životě často pouze zrcadlí ten, který máme sami k sobě, a tak, když si sami sebe nevážíme a zanedbáváme své potřeby, můžeme se i u lidí ve svém okolí setkat s projevy nedostatečné úcty k nám a bezohlednosti vůči našim potřebám. Klíčem je změnit sebe samé, postoj k sobě samým, přesvědčení, že jsme méně důležití nebo cenní než oni, a podle toho pak také jednat. Nestačí si pouze vnitřně říct "Tak dobrá, teď se budu mít rád/a" - je důležité si tuto lásku projevit, a to skrze činy a jasné vymezení hranic. Odmítněme se nechat zneužívat nebo někoho nechat šlapat po našich přáních a potřebách. Dejme najevo své rozhodnutí ke změně a ponechejme druhým svobodu v tom, jak se sami rozhodnou na naši volbu reagovat. Nemusíme se cítit špatně jen proto, že se jim nebude naše změna líbit, protože strach ze změn je zkrátka součástí lidského ega a mají ho všichni. Jenže kdybychom měli žít své životy podle toho, jak se to líbí něčímu egu, nikdy bychom doopravdy nežili. Nemějme tedy strach činit změny, o nichž jasně víme, že jsou dobré a prospěšné, jen kvůli možným nepříjemným reakcím. Požádejme archanděla Michaela, aby nás zaštítil a ochránil před negativní energií ega - ať už našeho vlastního nebo cizího - a dodal nám sílu a odvahu k uskutečnění změn a k vytrvání ve své vůli. Změňme či propusťme vztahy, které nám nesvědčí, popř. jim prostě přestaňme věnovat tolik svého času a energie. Udělejme ve svém životě místo pro nové, naplňující vztahy, díky kterým budeme vzkvétat a růst společně s lidmi, kteří nám budou zrcadlit, jak se sami máme rádi a jak moc si vážíme svého života. Chtít šťastné vztahy je pro nás nejen naprosto přirozené, ale i nezbytné, protože čím více štěstí a lásky prožíváme my se svými blízkými, tím více štěstí a lásky ve světě je. A protože je naším posláním právě šíření lásky, světla a míru, je tato potřeba naplňujících láskyplných vztahů (včetně láskyplného vztahu k sobě samým) důležitou prioritou. 
Nezdráhejme se jasně vyjádřit, co jsme a co nejsme ochotni připustit. Nemusíme být zlí ani agresivní, když mluvíme sami za sebe (což je velmi častá obava citlivých a hodných lidí, kteří se kvůli ní za sebe stavět odmítají). Máme-li v sobě nějaké nepříjemné pocity, můžeme je ze sebe nejprve dostat, například vypsáním se do deníku nebo jiným způsobem, který nikomu neublíží a který nám přitom pomůže k úlevě. S pročištěnou hlavou pak můžeme snadno vyjádřit vše důležité jemným, a přitom jasným způsobem, který napomůže ke zdravé komunikaci v našich vztazích a k jejich pozitivním posunům.
Dostane-li se nám inspirace ohledně toho, co bychom mohli podniknout, následujme ji!
Péče o sebe a o vlastní potřeby je nejen důležitá pro naše duševní a fyzické zdraví, ale rovněž proto, že jako součást sebelásky napomáhá k posílení a udržování vědomí vlastní hodnoty, která k nám následně přitahuje osoby, vztahy, věci a zážitky, které jsou hodnotné a naplňující. Chceme-li tedy změnit něco ve svém životě, začněme sami u sebe - tento týden nás v tom velmi podpoří.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)
MNOHOKRÁT DĚKUJI VŠEM, KTEŘÍ MI POSLALI SVÉ DÁRKY A PŘÍSPĚVKY. JSTE OPRAVDU HODNÍ A VELMI SI VAŠÍ PODPORY VÁŽÍM! :)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.