úterý 12. června 2018

Pátá čakra

Úloha a funkce páté čakry
V krční čakře se nachází centrum lidské vyjadřovací schopnosti, komunikace a inspirace. Je spojeno s jednou menší vedlejší čakrou, která sídlí v oblasti šíje a otevírá se směrem dozadu. také tato dvě energetická centra jsou často považována za jedinou čakru. Svou funkcí je čakra šíje velmi úzce spjata s krční čakrou, ktaže je můžeme ve výkladu spojit dohromady.
Pátá čakra vytváří důležité spojení spodních čaker s energetickými centry hlavy. Slouží jako most mezi naším myšlením a pocity, mezi našimi podněty a reakcemi na ně a zároveň předává obsahy všech čaker do vnějšího světa. Přes krční čakru vyjadřujeme všechno, co v nás žije, náš smích, náš pláč, naše pocity lásky a radosti, stejně jako pocity strachu a zlosti, naše záměry a přání, naše představy, poznatky a naše vnímání vnitřního světa.
Živel, jenž je spojován s krční čakrou, je éter. Ve výuce jógy je éter základní látkou, ze které vznikají stlačením živly spodních čaker - země, voda, oheň a vzduch. Éter je ale také nositelem zvuků, mluveného a tvořivého slova. Stručně řečeno je zprostředkovatelem informací na všech úrovních.
Komunikace našeho vnitřního života s vnějším prostředím probíhá převážně formou mluveného slova, ale také pomocí našich gest a mimiky, tvůrčím vyjadřováním, jako je například hudba, výtvarné umění, divadlo, tanec a další. Kreativita, která má sídlo v sakrální čakře, se v krční čakře spojuje s energiemi ostatních čaker a formující síla éteru jí dává určitou podobu podobu, jíž pak ve vnějším světě předáváme dál.
Můžeme však vyjádřit pouze to, co v sobě máme. Tak dostáváme skrze pátou čakru především schopnost sebereflexe. Předpoklad umění sebereflexe je určitý vnitřní odstup. S vývojem krční čakry si stále více uvědomujeme své mentální tělo a jsme schopni jeho funkci oddělit od funkcí emocionálního těla, éterického těla a fyzického těla. To znamená, že naše myšlenky už nejsou pod vlivem našich pocitů a fyzických vjemů a otevírá se možnost objektivního poznání.
Éter je definován jako prostor (Akáša), ve kterém hustší živly rozvíjejí svou působnost. Nejhlubšího poznání se nám dostane, když se doširoka otevřeme jako nekonečný prostor, jako širá obloha, jejíž světlemodrá barva je barvou krční čakry, když se zastavíme a budeme naslouchat vnitřnímu a vnějšímu prostoru. 
Páté čakře náleží smyslová funkce sluchu. Tady otevíráme své uši a nasloucháme přístupným i skrytým hlasům tvoření. Tady vnímáme také své vlastní vnitřní hlasy, navazujeme kontakt s naším vnitřním duchem a přijímáme jeho inspiraci. Vytváříme si nezvratnou důvěru ve vyšší osobní vedení. Uvědomíme si také své vlastní úkoly v životě, naši dharmu. Poznáme, že naše vlastní vnitřní světy a jemnohmotné roviny života jsou stejně tak skutečné jako vnější svět, a budeme schopni přijímat a předávat dál informace z jemnějších oblastí a vyšších dimenzí skutečnosti. Tato božská inspirace se stane nosným prvkem našeho sebevyjádření.
V páté čakře tak nalezneme svůj individuální způsob vyjádření dokonalosti na všech úrovních.

Harmonická funkce
Pokud máte plně otevřenou krční čakru, vyjadřujete otevřeně a beze strachu své pocity, myšlenky a vnitřní poznatky. Jste rovněž schopni ukázat své silné i slabé stránky. Vaše vnitřní upřímnost vůči sobě samým i ostatním se projevuje přímočarostí vašeho jednání. 
Máte schopnost se plně, tvůrčím způsobem a celou svou bytostí vyjadřovat, ale stejně dobře umíte i mlčet, když je to vhodné. Máte dar ostatním naslouchat svým srdcem a vnitřním porozuměním. Vaše řeč je plná fantazie a zároveň velmi jasná. Vyjadřuje váš záměr co nejúčinněji naplňovat svá přání. Váš hlas je plný libozvučný. Pokud jste nuceni čelit obtížím a překážkám, zůstáváte věrni sami sobě a umíte také říci "Ne", pokud to tak doopravdy myslíte. Nenecháváte se ovlivňovat názory druhých, ale zachováváte si nezávislost, svobodu a sebeurčení. Vaše nestrannost a vnitřní šíře vás otevírají skutečnosti jemnohmotných dimenzí. Odtud přijímáte skrze svůj vnitřní hlas informace, které vás vedou na cestě životem, a tomuto vedení se s důvěrou odevzdáváte.
Poznáváte, že všechny projevy tvoření mají svá vlastní poselství. Vyprávějí nám o svém vlastním životě, o své roli ve velké kosmické hře a o své touze po celistvosti a světle. Můžete navázat přímý kontakt s bytostmi z jiných oblastí bytí a poznatky, které z této komunikace získáte, předat dál ostatním lidem, kdykoli to bude dávat smysl a aniž byste se obávali jejich soudu. Všechny tvořivé vyjadřovací prostředky, které používáte, mají schopnost předávat moudrost a pravdu. 
Z vaší vnitřní nezávislosti a svobodného vyjadřování vaší celé bytosti ve vás vzniká hluboká radost a pocit plnosti a integrity.

Disharmonická funkce
Když jsou energie krční čakry zablokované, je narušena komunikace mezi "hlavou" a "tělem". To se může projevovat dvojím způsobem. Buď je pro vás obtížné reflektovat své pocity a často své emoce projevujete nerozvážným jednáním, nebo se uzavíráte ve svém intelektualismu či racionalitě, upíráte svému emocionálnímu světu právo na život a moudrost, a připouštíte si jen zcela konkrétní pocity, které projdou filtrem vašeho sebehodnocení a nejsou v rozporu s hodnocením ostatních. Nevědomé pocity viny a strachy vám brání vidět se a ukázat se takoví, jací doopravdy jste, a svobodně vyjádřit své nejniternější myšlenky, pocity a potřeby. Místo toho se je pokoušíte schovat za různá slova a gesta, za nimiž skrýváte i své skutečné já.
Vaše řeč je buď hrubá a neomalená, nebo spíše věcná a studená. Můžete mít také problém s koktáním. Váš hlas je poměrně hlasitý a vaše slova postrádají hlubší obsah. 
Nedovolíte si vypadat jako slaboch, ale snažíte se být za každou cenu silní. Tím pravděpodobně dostáváte sami sebe svými nároky, které na sebe kladete, pod nepříjemný tlak. Může se tak stát, že jednou budete mít na svých bedrech naloženo více životních úkolů, než pro vás bude únosné. Potom se obrníte ochranným pancířem a stáhnete se v obranném gestu do sebe, abyste se tak ochránili před další možnou zátěží nebo se připravili na další "útok". 
Disharmonická funkce páté čakry se objevuje také u lidí, kteří zneužívají slova a svou vyjadřovací schopnost k manipulaci s ostatními nebo se na sebe snaží nepřetržitým proudem slov upoutat pozornost. 
Lidé se zablokovanou energií krční čakry nemají obvykle vůbec přístup k jemnohmotným dimenzím bytí, protože jim chybí otevřenost, vnitřní šíře a nezávislost, které jsou předpokladem pro vnímání těchto oblastí. 
Je zde však také možnost, že máte hluboké vnitřní poznání, ale ze strachu z odsouzení ostatními a odloučení se neodvážíte ho prožívat a vyjadřovat. Protože se však toto poznání dere na povrch a touží se projevit, mohou vznikat spontánní básně, obrazy nebo další tvůrčí projevy, které ale s ostatními jen neradi sdílíte.
Duchovní energie mohou také zůstat uvězněné v hlavě. Potom vaše transformující síla nachází jen velmi obtížně přístup k vašim emocím a energie spodních čaker nedodávají horním čakrám potřebnou stabilitu a sílu se prosadit, abyste ve svém životě mohli prožívat vnitřní spiritualitu.

Nedostatečná funkce
Také při nedostatečné funkci krční čakry máte problém se projevit, vyjádřit a předvést. V tomto případě se ale držíte zcela zpátky, jste nesmělí, tiší a staženi sami do sebe nebo mluvíte jen o nepodstatných věcech ze svého vnějšího života.
Když ale přesto máte projevit něco, co si v nitru myslíte nebo cítíte, snadno se vám stane, že máte knedlík v krku a váš hlas zní přidušeně. Ještě častěji než u disharmonické funkce krční čakry se zde objevuje problém s koktáním. V kontaktu s jinými lidmi jste nejistí a bojíte se, že vás odsoudí. Proto se silně zaměřujete na jejich názory a často nevíte, co sami chcete. Nemáte přístup k poselstvím své duše, ani důvěru ve svou intuici.
Pokud se pátá čakra v průběhu života nerozvíjí, dojde k určité strnulosti. Vámi vytyčený rámec, uvnitř kterého prožíváte svůj život a vyjadřujete svůj potenciál, je velmi úzký, protože jako realitu vnímáte pouze vnější svět.

* * *

- z knihy Základní kniha o čakrách, Shalila Sharamon a Bodo J. Baginski


Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.