neděle 6. března 2022

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 7. do 13.3. 2022

Milí přátelé,

druhý březnový týden s sebou přináší další možnosti a příležitosti, jak pomoci pozvednout energii kolem nás i v našem světě, a to hlavně tím, že pozvedneme sami sebe i ty, kteří nás obklopují. Světové naladění dopadá na nás všechny, ať už si to uvědomujeme, či nikoliv, a pokud patříme mezi citlivé a empatické osobnosti, je pro nás důležitá pravidelná psychohygiena. Jeden z úkolů pro tento týden je pro nás tedy dobře se starat o svou vnitřní rovnováhu, dělat si pravidelně čas na upuštění svých emocí a myšlenek (např. psaním deníku nebo vypovídáním se blízkému člověku či svým andělům), fyzicky cvičit a uvolňovat napětí z našeho těla a nebát se také přijmout pomoc a podporu, když cítíme, že ji potřebujeme. Kdo se dobře stará o sebe, může se pak dobře starat i o další, kteří to potřebují. Budeme-li sami vyčerpaní, moc toho nezmůžeme.
V uplynulém týdnu (2.3. 2022) jsme měli novoluní ve znamení Ryb, které nás uvedlo do našeho vlastního nitra a zároveň nás inspirovalo k aktivnímu utváření svého života (i toho kolektivního). I v těchto dnech můžeme nadále pociťovat jeho vliv - dejme tedy prostor svým emocím i myšlenkám, a ony se nebudou muset pracně hlásit o slovo. Tato práce s naším nitrem nám pomůže lépe hospodařit s naší energií, kterou nebudeme plýtvat na snahu své pocity potlačovat, a zároveň nám naše obnovená vnitřní rovnováha poslouží k dalším krokům, které jsou před námi.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Andělé a předkové (Angels and Ancestors Oracle Cards; Kyle Gray)
  • Božské Ženství (Divine Feminine Oracle Cards; Meggan Watterson)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla Sedmička Myšlenek. Nebývá to oblíbená karta, neboť často svědčí o lžích, podvodech, přetvářce a zradách. Na druhou stranu je však pozitivním poselstvím v tom smyslu, že pravda vždy vyjde najevo a nakonec si vždy najde cestu na světlo. Bez ohledu na to, jak se někteří lidé snaží lhát, podvádět, krást, škodit a vyhýbat se odpovědnosti za své činy, Zákonu rovnováhy se nevyhne nikdo (i když nám to tak někdy připadá). Přestože můžeme být zklamaní a zranění jednáním jiných lidí nebo naším vlastním náhlým nepříjemným prozřením, vždy je lepší znát pravdu, byť nepříjemnou, než být obelháváni a žít v iluzi. Žijeme-li my sami v souladu s pravdou, jsme-li upřímní a čestní, pak přirozeně z našeho života odchází všechno (a všichni), co v souladu s pravdou, ctí a upřímností není - a to je dobře! Lži, faleš a přetvářku v životě nepotřebujeme. Pokud se tedy nějaké takové zjištění či uvědomění objeví i v našem životě, přivítejme ho s vděkem a s pevnou vírou, že jsme díky tomu ochráněni před dalšími možnými škodami, které by tyto iluze mohly jinak dále způsobit.
Tato karta také představuje naše kolektivní pohoršení nad současnou situací ve světě (a nejen v souvislosti s válkou na Ukrajině, ale obecně kdekoli, kde lidé nesmyslně trpí) a znechucení nad lidskou bezohledností, bezcitností, prohnaností, zlomyslností a egocentrismem. Naši andělé nám v tomto ohledu radí, abychom se nezapojovali do hněvivých projevů, slovní či jiné agrese a neposilovali tak právě to, co nechceme; a abychom naopak sami zůstali příkladným vzorem toho, co si ve světě přejeme vidět. Uvolněme svůj odpor i znechucení, uvolněme svůj hněv, bolest i všechny ostatní pocity; dejme jim prostor... ale tak, aby neuškodily ani nám, ani nikomu jinému (např. se z nich můžeme vypsat nebo vypovídat). Jakmile je ze sebe uvolníme, tak se s nimi rozlučme a nelpěme na nich. Čím více se totiž budeme rozčilovat nad tím, co nechceme, tím více takové energie z nás bude vyzařovat a šířit se do světa - a tomu jsme sem přišli přece zabránit ;) Rozhodněme se využívat svou energii vědomě a konstruktivně - zaměřujme se na to, co dobrého a užitečného můžeme dělat, a vysílejme své modlitby za to, na čem nám záleží, z pozice lásky, klidu, míru a pevné víry.

Ze sady Andělé a předkové nám vyšla Dívka se štítem. Tato postava symbolizuje nejen ženy, ale i muže, kteří mají ve svém nitru zdravou rovnováhu mezi svou citlivou a bojovnou stránkou. Muži i ženy v sobě mají oba dva druhy energie - mužskou (aktivní, dávající, bojovnou, povzbuzující) i ženskou (pasivní, přijímající, zmírňující, upokojující). Každý člověk má tyto dvě energie v různém poměru, jak je mu příjemné a přirozené. Někdy je důležité umět se za sebe postavit a bojovat, jindy je důležité umět ustoupit a dát prostor kompromisu a harmonii. Někdy je důležité jít kupředu a aktivně jednat, jindy je důležité umět věci prostě přijmout takové, jaké jsou, a vnitřně se s nimi smířit.
Dívka se štítem je poselstvím, které nás vybízí ke zdravé bojovnosti. Připomíná nám, že i my, kteří patříme mezi vysoce citlivé, láskyplné bytosti toužící po míru, máme v sobě vnitřního bojovníka, který umí bojovat za to, co je správné, a ochraňovat to, co je nám drahé. Neznamená to, že bychom měli s někým/něčím bojovat, a v žádném případě to není vybídka k násilí nebo vyvolávání konfliktů; je to vedení k obnově naší odvahy, sebevědomí, síly záměru a využití naší přirozené síly, kterou je láska a světlo. Připomíná nám, že když se všichni pevně a odhodlaně soustředíme na to, co si přejeme, a aktivně se budeme podílet na modlitbách, posilování míru v sobě i kolem nás, tak se nám podaří obrovským dílem ovlivnit i to, co je zdánlivě mimo náš dosah.
Obdobně jako ve výkladu na minulý týden nám i tyto karty říkají, že navzdory různým zradám a zraněním stejně nejsme žádné oběti a rozhodně máme právo i schopnost se za sebe a za pravdu postavit a bránit ji. Ať už se jedná o naši osobní nebo kolektivní rovinu, v obou dvou jsme vedeni k odvaze, spravedlnosti, férovému jednání a ztělesnění toho, co si přejeme vidět u druhých.
Pokud se nám něco nelíbí, nerozebírejme donekonečna, jak je to hrozné; místo toho udělejme maximum pro to, aby těchto nežádoucích jevů bylo co nejméně - tím, že se zaměříme na to žádoucí a budeme to sami aktivně utvářet a ztělesňovat. To je úkol našeho vnitřního bojovníka.

Ze sady Božské Ženství jsme dostali kartu bohyně Parvati. Je to hinduistická bohyně, která symbolizuje energii věrné a odevzdané lásky, a to jak k sobě samé, tak i k tomu, s kým sdílí své srdce.
Touto kartou jsme vybízení k tomu, abychom se zavázali mít lásku jako naprostou prioritu.
Abychom neplýtvali svou emoční a mentální kapacitou na strach, nenávist či hořkost; ale abychom naopak dávali lásce neustále prostor k léčení těchto bolestných pocitů. Je jasné, že jako lidé budeme prožívat nejrůznější typy emocí celý život - nemusejí však na nás dopadat tak těžce, jak se nám v našich těžších chvílích může zdát. Karta bohyně Parvati krásně doplňuje předchozí kartu Dívky se štítem a opět nám radí vyvážit naši milující a citlivou stránku tou zdravě bojovnou a odvážnou. Říká nám, že i "tichá voda břehy mele" a že jemná, milující energie může pohnout horami úplně stejně jako síla rázná a úderná. Je to pro nás poselství o tom, že naše modlitby a láskyplné záměry mají velkou sílu a že v nich máme vytrvat. Máme si uvědomit, že právě naše citlivost, empatie a mírumilovnost jsou tím, co svět potřebuje, a důvod, proč jsme tady. Máme světu (i sami sobě) pomoci tím, co umíme nejlépe - milovat, pomáhat a léčit.
V osobní rovině je to pro nás vedení, abychom se se svými blízkými nehádali, nehledali na nich to špatné, nerozebírali, co mezi námi nefunguje, ale abychom se naopak odevzdali lásce a její léčivé síle, která dokáže hotové zázraky i ve zdánlivě ztracených situacích. Nepodléhejme svému egu a jeho strachu; nechme za sebe hovořit a jednat Lásku.
Na kartě bohyně Parvati je psáno:
"Já jsem láska, která neodchází. Když se zavazuji k lásce, má duše vzkvétá."
Udělejme tedy právě to. Zavažme se lásce a dovolme jí, aby skrze nás pomáhala a léčila - v našem osobním životě i v tom kolektivním. Láska je mocná a tento výklad nám přišel její sílu připomenout.

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu se nám dostává vedení k tomu, abychom v sobě probudili svou odvahu a přirozenou vnitřní sílu, s jejíž pomocí se můžeme aktivně podílet na utváření toho, co si přejeme. Síla se nerovná agresi a vymáhání. Síla znamená odhodlanost, vytrvalost, věrnost a schopnost stavět se k výzvám čelem, se zdravou vírou v sebe samé i v asistenci Nebes. Máme mít pevnou víru v sílu Lásky i Pravdy, protože to jsou zcela ryzí a čisté energie, které prosvítí každou temnotu - a to v rovině osobní i globální. Jsme voláni ke konání svého poslání - a tím je být sami sebou a dělat to, co je naším přirozeným talentem - schopnost milovat, soucítit, pomáhat, léčit, podporovat, hovořit upřímně a uctivě, tvořit, i všechny možné další věci, které dokážeme a které z nás dělají toho, kým jsme. Naše unikátní Já má nyní zazářit a dostat svůj právoplatný prostor. Chováme-li v srdci úctu a lásku k sobě i k druhým, stáváme se krásným příkladem poslů světa, světelných bojovníků, pozemských andělů. A konáme-li své životní poslání, k němuž jsme svým srdcem vedeni, přirozeně je pak také postaráno o všechny naše osobní potřeby a přání. Pokud tedy právě řešíme nějaké své osobní problémy, zaměřme se místo nich na svou službu pro tento svět - a naše problematické životní oblasti se mohou jako zázrakem uzdravit a vyřešit samy. Postaráme-li se o svůj Božský úkol, pak se tento úkol postará o nás.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.