neděle 11. září 2022

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 12. do 18.9. 2022

Milí přátelé,

nový týden nám začíná v dozvuku nedávného úplňku ve znamení Ryb, který nás uvedl do hlubin naší mysli i srdce a možná nás také donutil vypustit na povrch některé naše potlačované myšlenky a pocity. Retrográdní fáze Merkuru, která započala o den dříve (9.9.) a která potrvá až do začátku října, nás staví tváří v tvář faktům, které nemusejí být úplně příjemné, ale které je důležité si přiznat, abychom mohli své budoucí dny utvářet v souladu s pravdou a láskou. V tomto období je více než kdy jindy důležité nebrat si věci osobně, zejména co se týká komunikace - toho, co kdo říká, kdo co jak napsal, apod., protože vše, co slyšíme, čteme nebo jinak vnímáme, filtrujeme skrze své vlastní názory, postoje, momentální naladění a další faktory, a můžeme tedy přijímané informace vnímat jinak, než jak byly myšlenky. Naše vnímání může být zkreslené a my i druzí lidé můžeme mít tendenci překrucovat to, co se k nám dostává, a tak buďme opatrní, abychom si nepůsobili zbytečně další problémy. Nebude-li nám něco jasné, vždy můžeme druhé slušně požádat o vysvětlení a vyjasnění jejich sdělení.
V tomto období nám velmi prospěje introspekce, sebezkoumání a vnitřní očista - uvolňování našich emocí a myšlenek pomocí deníku, důvěrných rozhovorů (s lidmi či s našimi anděly), uvolňování stresu při sportu či relaxaci, pravidelná meditace, procházky v přírodě, tvořivé činnosti nebo cokoli jiného, do čeho můžeme své zesílené mentální a emoční energie vložit, aniž bychom tím komukoli včetně sebe ublížili. Budeme-li se pravidelně zbavovat přetlaku, který uvnitř cítíme, předejdeme tomu, aby se tento přetlak uvolnil ve chvílích, kdy to opravdu nechceme. Ne každý je však schopen se sebou takto pracovat, což bychom měli mít na paměti - a být připraveni na to, že někdo v naší přítomnosti může emočně vybouchnout a chovat se nepříjemně, i když to třeba vůbec nechtěl. I nám samým se to jistě mnohokrát v životě stalo, a tak si zachovejme zdravý odstup, neberme si nic z toho osobně a dovolme druhým být lidmi, stejně jako sami sobě.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

 • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
 • Vykládací karty archanděla Michaela (Doreen Virtue)
 • Moudrost Země (Earth Wisdom Oracle; Barbara Moore)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů jsme dostali pro tento týden kartu s názvem Otevřete své srdce. Ta nám říká, že hlavním tématem tohoto týdne budou naše vztahy, schopnost dávat a přijímat lásku a také rozhodování se v souladu s hlasem našeho srdce.
Pokud jde o zdraví našich vztahů, dobře víme, že základem pro dobrý a stabilní vztah je v první řadě naše vlastní schopnost mít se rádi, vážit si sami sebe a mít nejprve dobrý vztah sami k sobě. To znamená ctít své vlastní vnitřní vedení, dobře pečovat o svou duši i tělo a jejich potřeby, nedovolovat druhým, aby nám jakkoli ubližovali, umět se za sebe postavit, když je třeba, a nebát se rozhodovat sami za sebe tak, jak to cítíme jako správné.
Přejeme-li si mít ve svém životě skutečné přátele, skutečně milujícího partnera či partnerku, nebo jakýkoli jiný vztah, ve kterém budeme milováni a přijímáni takoví, jací jsme, je nezbytné mít toto přání jako prioritu a neustupovat. Neudržovat za každou cenu vztah s někým, kdo nás přijímá jen za určitých podmínek, kdo nás citově vydírá, kdo nás nějak využívá nebo s kým žijeme neustále ve strachu, že nám odmítne dát svou lásku či přízeň, pokud nebude takoví či onací, nebo pokud nevyhovíme nějakému očekávání. Tak jako my sami dokážeme druhé milovat bez podmínek a přijímat je takové, jací jsou, i s jejich lidskými nedostatky, máme právo požadovat totéž z jejich strany. Zasloužíme si mít ve svém životě milující osoby, s nimiž budeme moci být sami sebou a se kterými budeme prožívat opravdovou lásku ve všech jejích krásných podobách. Aby se toto naše přání stalo skutečností, musíme se pevně rozhodnout, že nic jiného než právě toto nebudeme tolerovat a že jsme ochotni se vzdát vztahů, které na lásce založeny nejsou. Odmítněme se trápit a buďme ochotni propustit ze svého života ty, kdo nás ve skutečnosti nemilují a komu na nás doopravdy nezáleží - komu dost možná záleží pouze na tom, co od nás dostává. Rozhodněme se, že budeme udržovat pouze zdravé a vyvážené vztahy, které budou založeny na lásce, důvěře, upřímnosti a hlavně vzájemnosti a rovnováze mezi dáváním a přijímáním.
Začněme přitom sami u sebe a rozhodněme se dát sami sobě lásku, kterou jsme si možná dlouho upírali, zatímco jsme ji hojně rozdávali všem ostatním ve snaze se jim zavděčit. Dopřejme si stejně vroucnou péči, jakou prokazujeme zcela samozřejmě druhým. Čím láskyplnější budeme mít vztah sami k sobě, tím láskyplnější osoby budeme k sobě přitahovat a tím láskyplnější budou přirozeně i naše vztahy.

Z Vykládacích karet archanděla Michaela nám vyšla Práce s léčivou energií. Tou jsme nyní vyzýváni zejména k tomu, abychom uzdravili svá zranění, která jsme možná utrpěli v našich předchozích, ale i aktuálních vztazích. Pokud došlo nebo dochází k nějakým nedorozuměním (což v momentálně probíhající retrográdní fázi Merkuru není nic neobvyklého), dopřejme si čas na to, abychom vše rozdýchali, a buďme ochotni případně také odpustit druhým lidem to, co nám řekli či udělali, ať už záměrně či nezáměrně. Současně požádejme také o odpuštění my sami, pokud jsme záměrně či nezáměrně někomu ublížili (a nemusíme o tom ani vědět).
Dále je to pro nás připomínka toho, že jsme přišli na tento svět právě v této době, abychom mu prostřednictvím své vlastní energie pomohli s uzdravením. Ať už se jedná o jakékoli bolestné události, které se ve světě nebo mezi lidmi dějí a které v nás vyvolávají silné emoce, je v naší moci pomáhat ve všech těchto oblastech ke zlepšení - už tím, že sami nejsme zlí a že my sami nešíříme bolest. Každá naše volba má dopad, ať už do menší nebo větší míry, a každé rozhodnutí, při němž si zvolíme lásku místo strachu, soucit místo souzení, světlo místo temnoty, je důležité jak pro nás, tak i pro náš svět.
Abychom mohli co nejlépe pomáhat světu, musíme však nejprve pomoci sobě, abychom sami byli zdraví a plní sil, a to v duševní i fyzické rovině. Nezapomínejme sami na sebe, zatímco se věnujeme všem ostatním. Přestože v určitých situacích má obětování se svoje místo, ne vždy je to nutné. Musíme si uvědomit, že brát ohled i na sebe nás nedělá sobeckými, ale naopak - činí nás to silnějšími a schopnějšími pomáhat dalším.

Ze sady Moudrost Země jsme dostali kartu Prosperita, kterou nám Nebesa připomínají, že všeho je ve Vesmíru dostatek a že vždy dostaneme všechno, co budeme potřebovat. Jinými slovy, pokud stojíme před rozhodnutím nechat něco jít nebo provést nějakou velkou změnu, při které se musíme vzdát něčeho starého, připomíná nám tato karta, že se nám dostane na oplátku nového přílivu hojnosti a dostatku, ať už v jakékoli podobě. Prosperita nezahrnuje pouze peníze a materiální dostatek, v jehož kontextu se nejčastěji zmiňuje, ale také dostatek lásky, přijetí, pocitu hodnoty, vnitřního míru a klidu, dostatek času, nápadů a zábavy, dostatek odpočinku nebo čehokoli jiného, co je v našem životě vítáno. Na kartě je vyobrazek pramen vody, který symbolizuje proud hojnosti. Něco přitéká, něco odtéká, a tak je to v pořádku. V tomto smyslu nás varuje před snahou zmrazit všechno tak, jak je, jen abychom o něco náhodou nepřišli. Když lpíme na něčem nefunkčním nebo dokonce škodlivém, ze strachu, abychom nepřišli i o to málo, sami bráníme hojnosti v cestě k nám. Je-li to náš případ, jsme touto kartou vyzýváni k obnovení důvěry v Božský proud hojnosti, který je k dispozici nám všem, a k ochotě pustit ze svých rukou vše, co je třeba nechat jít a co již naplnilo svůj účel. Nikdy nezůstaneme bez vyrovnání - pokud ovšem nové hojnosti sami neblokujeme cestu svým negativním myšlením, naladěním a vyjadřováním. Buďme vděční za všechno dobré, čeho se nám dostalo, dostává a ještě dostane - a tato energie k nám bude přitahovat ještě více důvodů k vděčnosti.

* * *

SHRNUTÍ
Výklad pro tento týden navazuje na ten předchozí, který nám připomněl, že sami jsme tvůrci svého života a sami rozhodujeme do velké míry o tom, jak bude vypadat. V tomto týdnu jsme vedeni k léčení svého srdce a rozvíjení jeho schopnosti milovat a nechat se milovat. Čím láskyplnější je naše srdce, tím láskyplnější jsou i naše vztahy, neboť do nich proudí láska přímo z nás. Pokud některé vztahy nejsou na lásce založeny, mohou nyní projít velkou zkouškou, při které buď skončí nebo se zásadně promění.
Naše schopnost lásky z nás dělá také léčitele v mnoha různých směrech, a tak neváhejme svou schopnost dávat i přijímat lásku využívat ve prospěch všech a čiňme svá rozhodnutí na základě upřímného hlasu svého srdce, namísto našeptávání a zastrašování ze strany našeho ega, které se snaží za každou cenu zachovat všechno při starém a namlouvá nám, že všechno bude ještě horší, když si změny dovolíme. Život sám však proudí a plyne, ať chceme nebo ne, a sebevětší snaha držet tento proud na uzdě mu v tom nezabrání. Naučíme-li se plynout spolu s ním a činit své volby v souladu s tím, co právě cítíme jako to nejlepší, bude všechno přirozeně fungovat, a to nejen pro naše vlastní dobro, ale i pro dobro ostatních.
Jsme vedeni k tomu, abychom si dovolili do svého života přivítat to, po čem toužíme, a byli zároveň ochotni vzdát se toho, co našim přáním brání v jejich naplnění a co blokuje všechno to dobré, co k nám přichází - ať už jsou to nezdravé vztahy, negativní myšlení a pesimismus, neustálé stížnosti a hořekování, nebo nedořešené pocity křivdy, zrady a ztráty.
Naše vlastní léčení napomáhá současně léčit i náš svět. Cokoli dobrého uděláme sami pro sebe, děláme automaticky i pro ostatní. Nechť nám tedy tento týden napomůže poodhalit vše, co je třeba změnit či uzdravit, a Nebesa nám ráda pomohou to uskutečnit tím nejlepším možným způsobem, budeme-li ochotni to připustit.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)Retrográdní fáze Merkuru ve znamení Vah (9.9. - 2.10. 2022)

Merkur, planeta proslulá pácháním neplechy zejména co se týká komunikace, vstoupila do retrográdní fáze ve znamení Vah, což může zapříčinit určitý chaos a zmatení v našich nejbližších vztazích.

Důvod, proč jsme Merkurem tolik ovlivňováni, spočívá v jeho velké hustotě, která astrology vede k víře, že je z velké části tvořen železem. Jako by se okolo Slunce pohyboval obrovský magnet, který pokaždé, když se přiblíží k Zemi, zapůsobil buď silnou přitažlivou nebo silnou odpudivou silou - buď táhne, a nebo tlačí.

Během retrográdní fáze je Merkur ve své nejbližší pozici vůči Zemi, kvůli čemuž se u nás častěji vyskytují emocionální výlevy a mnozí lidé se cítí přetížení, nestabilní a vyhození z rovnováhy.

Merkur je notoricky známý jako "problémový jedinec", pokud jde o jeho retrográdu. V tomto období můžeme očekávat i ty nejneočekávanější a nahodilé události. Rozhovory, interakce a plány, které by normálně plynuly a byly jasné, mohou být najednou plné zmatení a komplikací, a cokoli se může zvrtnout, přestat fungovat nebo dokonce vybouchnout.
Merkur má vliv na naše myšlenkové procesy a způsob komunikace, a tak nebuďte překvapeni, pokud v tomto období nebudete téměř vůbec schopni rozpoznat, co si vy sami nebo druzí lidé myslíte, co vlastně říkáte nebo co děláte.

Také naše telefony, emaily nebo hlasové zprávy jako by začaly žít svým vlastním životem, když je Merkur v retrográdní fázi, neboť naše komunikace a to, jakým způsobem přijímáme zprávy zvenčí, se může vymknout našim zvykům. Můžeme zjistit, že nedokážeme dát dohromady kloudnou větu, že neumíme vysvětlit, jak se vlastně cítíme, nebo vysvětlit, proč jsme řekli nebo udělali určité věci - a to nejšílenější na tom je, že ani my sami sobě pořádně nerozumíme, natož abychom pomáhali druhým nás pochopit!

Jedna z věcí, ve kterých Merkur exceluje, je ukázat, kdo v našem životě má nebo naopak nemá být. Nebuďte překvapeni, pokud některý váš vztah pohodově plyne, a pak se v něm zničehonic objeví nepřekonatelná překážka, která vás nepustí dál. Stejně tak se může stát pravý opak, kdy nám Merkur ukáže, že bez ohledu na různé zkoušky a překážky, které nám přijdou do cesty, zůstávají naše vztahy pevné, plné podpory a neotřesitelné.

Hlavní oblasti, ve kterých můžeme pocítit narušení, jsou ty, v nichž jsme si vytvořili iluze nebo ve kterých lpíme na nereálných očekáváních, co se týká lásky a romance. Můžeme si všimnout, že aspekty našeho života, ve kterých jsme se zoufale snažili udržet rovnováhu, se najednou překlopí, a veškerá naše tvrdá práce, kterou jsme vynaložili na udržování harmonie, přijde vniveč.

Jsme-li v jakémkoli našem vztahu jednou nohou v něm a jednou nohou ze dveří, můžeme pocítit, jak nás Merkur buď tlačí dovnitř nebo vytahuje ven; jak nás nutí, abychom se buď rozhodli pro skutečný závazek a nebo se úplně vyvázali.

Pokud jsou naše základy pevně vystavěné, snadno odoláme každé bouři, kterou Merkur vyvolá, avšak pokud je máme jakkoli narušené nebo pokud my či druhá osoba trpíme závažnými pochybnostmi a nebo pokud my či druhá osoba nejsme upřímní a sami sebou, je velmi pravděpodobné, že nám Merkur zavaří a že vytvoří problémy a drama, aby nefunkční pouta přerušil.

V retrográdní fázi se zdá, že se Merkur pohybuje pozpátku - a i my sami můžeme mít tendenci pohybovat se nazpět ve svých osobních životech. Můžeme se znovu zabývat svou minulostí a připomínat si určité zážitky, které nás nějakým způsobem traumatizovaly a zanechaly v nás citovou bolest. Můžeme mít také usnadněný přístup ke svým snům, které mohou být velmi živé a realistické. Můžeme zatoužit po opětovném spojení s někým z minulosti, a nebo pocítit potřebu určité věci definitivně uzavřít. Některé osoby z naší minulosti se mohou nečekaně navrátit, aby se nám omluvily nebo znovu posílily náš vzájemný vztah.

Tyto návštěvy z minulosti mohou být pro nás opravdu matoucí, ale je třeba si uvědomit, že jediný důvod, proč Merkur znovu vytahuje staré energie, je ten, že stále existují lekce, které si z toho můžeme odnést, a nebo že jsme stále ještě nedořešili určité záležitosti, nedoléčili si nějaké zranění, nepustili se něčeho úplně a nedokončili cyklus.

Někdy je nejsnazší způsob, jak zvládnout období retrogrády Merkuru, jednoduché heslo "co má být, to bude" a důvěřovat, že toto působení Merkuru je formou Božího zásahu a že každá událost, která buď něco rozbije nebo naopak regeneruje, je pro naše nejvyšší dobro a je součástí vyššího plánu.

Od běžných kamarádství až po intimní vztahy můžeme být svědky toho, jak slabá nebo naopak silná naše vzájemná spojení opravdu jsou. Jedna z věcí, které Merkur opravdu nemá rád, je cokoliv (nebo kdokoliv) nejistého, a tak mějte důvěru, že ať už zapůsobí jakkoli, aby vám nějakou jistotu dal, bude to z velmi dobrého důvodu.

Pokud se v tomto období něco rozpadne, nemusí to být nadlouho, neboť 25. září nastane novoluní ve znamení Vah, a protože novoluní jsou vždy o nových začátcích, můžeme zjistit, že Merkur i Váhy nám touto cestou nabízejí druhou šanci. Pokud je to právě to, co si přejeme, je důležité dopřát si čas na to, abychom plně zpracovali, co se stalo, a porozuměli tomu, proč - abychom mohli vše udělat příště jinak a učinili nezbytné změny proto, abychom do budoucna předešli podobným problémům (zejména v tom, jak komunikujeme). V období novoluní bude Merkur ve znamení Panny, což nám přinese zcela nové energie. V této fázi můžeme prožívat dokonalost našich spojení, neboť Panna má extrémně vysoké standardy, a pokud se tedy rozhodneme zkusit to s nějakým vztahem znovu, měli bychom si dávat pozor na to, abychom si vše neztěžovali tendencí pořád něco/někoho kritizovat.

Mnozí lidé by si přáli, aby mohli během retrogrády Merkuru jednoduše zalézt a uložit se ke spánku, nebo nalezli únikovou cestu, neboť je téměř jisté, že se objeví nějaké turbulence. Pravdou však je, že jsme-li dobře uzemnění, žijeme-li přítomností a jsme si vědomi toho, že nás může zastihnout něco nečekaného, budeme toto období vnímat jako důležitou poznávací lekci, která nám nakonec přinese přesně to, co potřebujeme, abychom svůj život přeorganizovali a abychom pozměnili směr, kterým míříme, a připravili se tak na vše, co nám budoucnost přináší.

Přestože to tak téměř nikdy nevypadá, retrográdní fáze Merkuru je vždy skrytým požehnáním a zasahuje do našich životů pouze tehdy, když v našem životě není něco v pořádku. Slouží nám jako připomínka toho, že pokud nejsme my sami ochotni utvářet svůj život, Merkur to udělá za nás. 


- Alex Myles

* * *

zdroj: https://www.facebook.com/photo?fbid=392873676372807&set=a.343032224690286
překlad: Magda Techetová
pondělí 5. září 2022

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 5. do 11.9. 2022

Milí přátelé,

pozvolna se k nám blíží podzimní období a spolu s ním také sklizeň úrody, ať již té přírodní, a nebo ve smyslu plodů naší vytrvalé práce, snahy a vroucných přání. Podzim je pro nás připomínkou, že chceme-li sklidit sladké ovoce, je třeba mít trpělivost, být vytrvalí a dobře vyživovat semínka toho, co jsme dříve zasadili. V tomto čase se máme upřímně těšit z dobrých věcí, dopřát si trochu uznání za všechno, co jsme dokázali, přestáli a vydrželi, podělili se o svou hojnost a dobrou náladu s blízkými lidmi, a pokud nám samotným tento pocit spokojenosti a vřelosti chybí, neváhejme se otevřít novým lidem a novým zkušenostem, které nás z naší skleslosti vyvedou a pomohou nám uvěřit v zázraky.
V tomto týdnu nás čeká úplněk ve znamení Ryb, který nastane 10. září. Ryby jsou velmi intuitivní a můžeme proto vnímat zesílení našich psychických schopností, zároveň však může být zesílena i naše emocionalita a měli bychom proto být opatrní, abychom nejednali zbrkle a impulzivně pod vlivem některých našich silných pocitů. Velmi nám v tomto ohledu pomohou meditace a jiné zklidňující činnosti.
Zároveň nám 9. září začíná poslední retrográdní fáze Merkuru v tomto roce. V této fázi může docházet ve zvýšené míře k problémům s komunikací všeho druhu - od mluvené a psané komunikaci mezilidské až ke komunikaci ve smyslu dopravy nebo elektronických spojů. Toto období potrvá do 2. října. Merkur bude v tomto období v opozici s Jupiterem a zároveň v trigonu s Marsem. Lidé mohou mít v tomto období tendenci hodně se ke všemu vyjadřovat, možná až příliš průbojně a odhodlaně (např. různé protesty, prosazování názorů, hádky o pravdu...) Chceme-li toto období přestát ve zdraví, bude pro nás ideální raději pomlčet, než se hned pouštět do argumentů, a když už se chceme opravdu k něčemu vyjádřit, raději si to nejprve dobře rozmysleme, než něco vypustíme z úst. Můžeme říct něco, čeho budeme litovat a co už nebudeme moci vzít zpátky - nebo to druzí lidé mohou špatně pochopit a překroutit. Nepouštějme se do žádných zanícených diskuzí, pokud to není nezbytně nutné nebo pokud se k tomu necítíme vyloženě vedeni. Zachování si svého vnitřního klidu a míru napomůže udržet mír také v naší společnosti - a nikdo z nás nemůže popřít, že to velmi potřebuje. Je to součást našeho poslání, a tak ho konejme nejlépe, jak umíme :)

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

 • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
 • Moudrost Avalonu (The Wisdom of Avalon Oracle; Colette Baron-Reid)
 • Posvátná Země (Sacred Earth Oracle; Toni Carmine Salerno)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů jsme pro tento týden dostali kartu s názvem Pryč se starým, sem s novým. Tou jsme vyzýváni k důležitému průlomu, kterým rozbouráme staré nefunkční základy, abychom mohli vystavět nové, pevnější a lepší. Může se to týkat jakékoli oblasti v našem životě - nějakého vztahu, kariéry, životního stylu, našich osobnostních rysů a návyků, způsobu myšlení, vnímání či chování... Co vás napadne jako první? Následujte toto vedení. Pokud si nejsme jisti tím, zda opravdu vnímáme hlas své intuice, která nás vede, kam je třeba, požádejme své anděly o vyjasnění a ujištění. Rádi nám se vším pomohou!
Pokud jsme v poslední době prožili nějaký hluboký otřes, dostává se nám touto kartou poselství o Boží ochraně i o tom, že přese všechno utrpení, které možná nyní prožíváme, míříme dobrým směrem a nakonec nalezneme nová požehnání a uzdravení.

Ze sady Moudrost Avalonu zde máme kartu Pohyb. Ta nás vybízí, abychom se nebáli plout přirozeně s proudem Života, ať už se jedná o klidný pomyslný potůček nebo o rozbouřenou řeku. Život ví, kam nás unáší a proč. I když máme rádi kontrolu nad děním a tato kontrola má svůj účel i místo, někdy nám spíše prospěje odevzdat se s důvěrou celému procesu a dovolili mu odnést nás tam, kam se potřebujeme dostat.
V souvislosti s předchozí kartou nám říká, že nyní dochází k rozpohybování některých ustrnulých záležitostí a nebo konečnému rozřešení některých donekonečna se opakujících situací. Cítíme-li, že jsme to my sami, kdo má uvést věci do pohybu a napomoci tak uskutečnit potřebný průlom, je toto pro nás dvojité potvrzení, že se nacházíme na správné cestě. Je normální, že máme obavy - jednáme-li však z pozice lásky a úcty ke všem zúčastněným a v souladu se svou vnitřní pravdou, je to vždy správně a je to také to nejlepší pro nás i pro druhé, i když nám to tak v danou chvíli nemusí připadat.

Karta Alchymie ze sady Posvátná Země nám říká, že jsme tvůrci a že my sami tvoříme svůj Život. My sami z velké části určujeme, co jak bude vypadat. Přestože jsou určité věci, nad kterými moc nemáme a o kterých nemůžeme rozhodovat (zejména pokud se dané situace účastní více lidí a je nutné brát ohled na jejich svobodnou vůli a jejich právo volby), stále máme moc nad tím, jak se my sami k těmto věcem postavíme, jak o nich budeme smýšlet a do jaké míry na nás budou (či nebudou) mít dopad.
Některé okolnosti a životní zkoušky si ještě před naším příchodem na svět vybrala naše duše. Těmto se nelze vyhnout a je třeba jimi projít, abychom mohli pokračovat dál. To ostatní je však v našich rukou. Máme si uvědomit, že nejsme žádné oběti a že máme možnost rozhodovat o mnoha věcech - včetně rozhodnutí přenechat moc nad námi jiným lidem, vztahům, místům, aj.
V každém okamžiku se nám nabízí nová možnost volby. Kdykoli můžeme znovu začít, a to s čistým štítem. Odpusťme si, pokud jsme doposud vytvářeli a přitahovali něco, co jsme nechtěli. Odpusťme si, pokud jsme jednali způsobem, který nám nebo někomu jinému ublížil. Propusťme tato břemena z minulosti a dovolme Lásce, aby se rozzářila z našeho srdce do celé naší bytosti, rozproudila se naším tělem a začala prosakovat také do našich vztahů i ostatních aspektů našeho života, které tak začne přirozeně uzdravovat. To, čím jsme; to, jaké energie v sobě nosíme, to všechno určuje, co budeme vytvářet. Nechť tedy vytváříme jen samé krásné věci.

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu nám Nebesa připomínají náš díl odpovědnosti a moci, kterou máme nad svými životy. Na jednu stranu nám připomínají, že někdy je důležité umět se odevzdat a plynout s proudem, na druhou stranu nám však zůstává velká moc nad tím, jak bude náš život vypadat a jak ho budeme vnímat a prožívat. Máme vyrovnat svou schopnost uvolnit se, zbavit se potřeby mít všechno pod neustálým dohledem, nesnažit se všechno kontrolovat... ale ani se nestavět do pozice oběti, o které nahodile rozhodují jiní lidé nebo okolnosti. Opět se nám zde opakuje téma rovnováhy.
Nebesa nám připomínají, že jsme velcí tvůrci a že náš život je umělecké dílo, které můžeme utvářet do velké míry podle toho, co bychom sami chtěli - navzdory některým věcem, které možná podle našich představ nejsou a s nimiž se musíme vyrovnat.
Máme přijmout nejrůznější zvraty a změny, k nimž v tomto období dochází, jako skrytá požehnání, byť si je možná nepřejeme. Všechno nás to má posunout kupředu a Nebesa jsou tu pro nás, aby nám pomohla a ochránila nás během celého procesu. Jsme vedeni k převzetí odpovědnosti za svůj život, za to, jak vypadá, i za to, jak bude vypadat dále. A skrze sebe a svůj vlastní život zároveň ovlivňujeme také to, kolik lásky, míru a světla se bude šířit do světa, kterému jsme přišli pomoci. Místo schovávání se před nepříjemnostmi mějme odvahu postavit se jim čelem a staňme se těmi silnými pilíři, kterými zde máme být. Konáme-li své poslání, všechno ostatní v našem životě přirozeně zapadne na své místo.

* * *
 


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

neděle 28. srpna 2022

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 29.8. do 4.9. 2022

Milí přátelé, 

uplynulý týden se nám uzavřel novoluním ve znamení Panny, během kterého jsme měli možnost pohlédnout sami do sebe a učinit nová rozhodnutí, která by nám pomohla uvést náš život do souladu s tím, jaký bychom ho opravdu chtěli mít. V tomto týdnu se nám dostane přílivu nové síly a energie pro to, abychom své zvolené nové začátky opravdu uskutečnili a vytoužené změny uvedli do pohybu. Nikdo z nás sem nepřišel, aby stagnoval, trápil se a přešlapoval na místě. Přestože taková období máme v životě občas všichni, nikdy by neměla trvat příliš dlouho. Dostává se nám velkého povzbuzení a podpory ze strany Nebes i Matky Země k tomu, abychom se rozhoupali a začali činit aktivní, praktické kroky k naplňování našich snů a současně i k plnění našeho životního poslání, kterým je léčení naší planety skrze léčení sebe samých. 

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

 • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
 • Orákulum vílího srdce (The Heart of Faerie Oracle; Brian a Wendy Froud)
 • Orákulum jednorožců (Oracle of the Unicorns; Francesca Brabbs)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů jsme pro tento týden dostali kartu Pomocník Činu. Ta může představovat jak situaci, tak i nějakou konkrétní osobu, která nám může být v tomto období nápomocná. Pomocník Činu představuje nějakého temperamentního, vášnivého člověka, který umí povzbuzovat druhé a strhávat je svým nadšením. My sami můžeme být touto cestou vedeni ke ztělesnění a pozitivní využití těchto vlastností. V určitém smyslu nám však touto kartou Nebesa radí i v opačném smyslu - abychom nejednali příliš impulzivně a zbrkle, a nerozhodovali se pod nátlakem času nebo pocitu naléhavosti. Naše rozhodnutí by měla vycházet od srdce, z pozice klidu a jasného vědomí. Pokud jsme zahlceni vlastními emocemi nebo přemírou myšlenek, udělejme si nejprve čas na vlastní zklidnění, než se vůbec začneme zabývat svým problémem. 
Pokud se jedná o situaci, vypovídá tato karta o novém přílivu energie, které můžeme mít opravdu hodně - zejména pokud jsme doposud prožívali spíše útlum, únavu a nechuť cokoli dělat. Tato vnitřní únava může ještě nějakou dobu pokračovat - a je to tak v pořádku, máme načerpat sílu a dát se sami do pořádku, než se pustíme plnou parou kupředu. Ať už jsme již z utlumeného období venku a nebo v něm ještě chvíli setrváme, v každém případě je toto poselství o tom, že změna je na cestě k nám a že se nemáme bát v sobě probudit novou jiskru vášně a nadšení.  

Z Orákula vílího srdce nám vyšla Paní radosti. Je to velmi šťastná karta, která nás vede k užívání si života tady a teď, bez starostí ohledně minulosti nebo budoucnosti. Připomíná nám, že život jsme dostali proto, abychom ho žili, a ne pouze přežívali. Máme ho naplnit okamžiky, které nás těší a které vyživují naše srdce láskou, štěstím a vděčností. Nepřišli jsme sem jen řešit problémy a neustále se o něco strachovat. Máme pozvednout svoji energii od stěžování si k děkování, od negativity k pozitivitě, od pesimismu k optimismu, od pasivity k aktivitě, od pozice oběti k pozici vítězů. Touto kartou nám Nebesa připomínají, že i když jsou věci, které nás možná tíží na srdci, stále máme velkou moc nad tím, jak se budeme cítit a jak velký dopad na nás co bude mít (nebo naopak nebude). Máme se chopit odpovědnosti za své naladění, a tím i za to, co vyzařujeme a co k sobě následně zpětně přitahujeme. Naše srdce potřebuje cítit štěstí - a my jsme povinni mu tuto péči dopřát. Bez jakýchkoli pocitů viny si tedy asertivně, tj. ohleduplně k sobě i k druhým, nastavme zdravé hranice, ať už se jedná o cokoli, a dovolme si přijmout do svého života dobré věci a upřímně se z nich těšit. Druhým lidem také přejeme jen to nejlepší - a my bychom neměli být žádná výjimka. 

Z Orákula jednorožců jsme dostali kartu Akce, která dokonale doplňuje a podtrhuje poselství předchozích dvou karet. Vyzývá nás k aktivnímu utváření svého života, aktivnímu konání ve věcech, v nichž je naší účasti zapotřebí, a převzetí moci nad tím, jak náš život vypadá a co (a kdo) se v něm právě nachází.
Během předchozích dvou týdnů, v období couvajícího měsíce, jsme byli vedeni dovnitř, do svého nitra, abychom se nad sebou i svým životem zamysleli, utišili své rozbouřené myšlenky a emoce, a zvážili, zda bychom některé věci rádi změnili. V tomto období okolo novoluní, když začíná měsíc dorůstat, bude současně růst také vše, do čeho budeme vkládat energii - nechť jsou to tedy jen ty věci, které si přejeme a které nám dělají radost! 
Tato karta nám říká, že po období pečlivého zvažování a meditace přichází čas jednat. Jsme připraveni a máme si věřit! Cítíme-li něco jako to správné, následujme to! Máme-li problém s neustálými pochybnostmi a strachem, že se rozhodneme špatně, požádejme Nebesa o jasná znamení a vedení, která nás povedou ke krokům, jež budou ty nejlepší pro nás i pro ostatní. 

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu se nám dostává příležitosti rozhýbat to, co bylo možná již dlouho ustrnulé, a zdravě rozproudit krev v našich žilách. Kdo se cítí být unavený a vyčerpaný, by si měl dopřát dostatek odpočinku, neboť právě díky němu nasbírá síly pro nové začátky a novou akci. 
Nebesa nám pro tento týden připomínají, že své pocity štěstí, spokojenosti a vděčnosti nemáme odkládat až na dobu, kdy se nám něco splní, kdy se něco stane tak, jak bychom chtěli. Nemáme své pocity štěstí podmiňovat. Navzdory mnohým nepříznivým okolnostem jsme schopni probudit v sobě radost z toho, co je na životě dobré, a na to se máme zaměřit. Právě změna našeho zaměření na to, co nám přináší radost, napomůže k uzdravení toho, co doposud nefungovalo, a dodá nám sílu ke změnám, jimiž si sami pomůžeme ke zlepšení. Máme se umět těšit ze svého života takového, jaký je, a ne jen z toho, jaký bychom ho chtěli mít. Náš život je dar a neměli bychom na to zapomínat. 
Nechť se náš život stane naším mistrovským dílem, kterým má - a vždycky měl - být. 

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

neděle 21. srpna 2022

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 22. do 28.8. 2022

Milí přátelé,

v období posledních týdnů jsme byli vedeni k regeneraci, vyrovnání všeho, co bylo v nerovnováze a k návratu ke svému pravému Já. Jako lidé, kteří přišli na tento svět, aby mu pomáhali a činili ho lepším, můžeme mít tendenci více dávat než přijímat - sami sebe upozaďovat, příliš se obětovat, zanedbávat se, snažit se každému ve všem vyhovět, a bohužel se i nechat některými lidmi využívat. Naši andělé nám proto připomínají, že ta hlavní rovnováha, která nám možná v životě chybí - a která může být příčinou dalších problémů v našem životě - je chybějící zdravá sebeúcta a láska k nám samým. Dobře si uvědomujeme, že některé naše vztahy nejsou v pořádku, avšak místo abychom se postavili problémům čelem a vyřešili je, ať už změnami v rámci vztahu nebo odchodem z něj, raději trpíme a dovolujeme tak druhým, aby naší vlastní bytosti ubližovali (ať už to dělají vědomě či nevědomě). Jsme vedeni k převzetí zodpovědnosti za to, aby s námi bylo dobře zacházeno, a to jak ze strany druhých, tak i z naší vlastní. Často to býváme právě my, kdo se k nám chová neuctivě, kdo nás kritizuje, odsuzuje a shazuje. Pak k sobě přirozeně přitahujeme osoby a situace, které toto naše chování zrcadlí. V tomto týdnu se tedy zaměřme na zlepšení vztahu, který máme sami k sobě, a následně také na vylepšení okruhu lidí, jimiž se obklopujeme. Na tento svět jsme přišli posilovat a šířit lásku a úctu, nikoli další trápení. Začněme sami u sebe a staňme se zářným příkladem toho, jak se může mít člověk zdravě rád a jak tato zdravá sebeúcta napomáhá k láskyplnému a uctivému jednání vůči všem, s nimiž se setkáme, včetně nás samých.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

 • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
 • Karty energie (Energy Oracle Cards; Sandra Anne Taylor)
 • Moudrost Země (Earth Wisdom Oracle; Barbara Moore)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů jsme pro tento týden dostali Pětku Činu. Ta vypovídá o konfliktních situacích, neshodách a rozporech, ať už se jedná o záležitosti vnější nebo ty, které se odehrávají v našem nitru.
Touto kartou nám andělé radí, abychom se sebou nenechali zametat a nedovolovali nikomu, aby se k nám choval neuctivě. My sami jsme ti, kdo musí vymezit druhým hranice a dát jasně najevo, co je pro nás přípustné a co nikoli. Někteří lidí se bojí, že když se vůči druhým lidem vymezí a postaví se sami za sebe, tak tím druhým ublíží. Není to tak. I přes možné negativní reakce, které jsou nám nepříjemné a kterým se proto snažíme vyhýbat a druhým se ve všem přizpůsobovat, neznamenají tyto reakce, že jsme druhým uškodili. Jednáme-li s nimi uctivě a laskavě a vyjadřujeme-li se v souladu se svým srdcem, pak je vše v pořádku bez ohledu na jejich reakci. Odmítáme-li se postavit sami za sebe ze strachu, že nás druzí zavrhnou nebo že se na nás rozzlobí, nebo že poneseme vinu za jejich pocity, necháváme se tak druhými ovládat a manipulovat se sebou. Nic takového nepatří do zdravého vztahu. Skuteční přátelé nás nepřestanou mít rádi, když jim upřímně řekneme, že nám něco vadí nebo že bychom rádi něco změnili. Možná i oni sami mají témata, která by s námi rádi probrali, ale zatím se neodvažují je otevřít.
Touto kartou nás andělé vedou k převzetí zodpovědnosti za své hranice, jejich jasné vymezení a k upřímnému vyjádření toho, co si přejeme a co nikoli. I když se nám nechce vstupovat do potenciálně konfliktních situací, neutrpíme tím tolik, jako kdybychom nadále snášeli sebepotlačování, přizpůsobování se a zrazování se. Žádný kvalitní vztah nemůže stát na tom, že zrazujeme sami sebe. Tím, že se jasně vymezíme a vše potřebné si s druhými otevřeně vyříkáme, napomůžeme ke zlepšení našich vztahů (a to i v případě, kdy vztah skončí - kdy druhý člověk vzájemnou úctu odmítá a respektovat naše hranice nechce) a uděláme tak to nejlepší pro nás i pro druhé.

Z Karet energie tu máme kartu Komunita, která krásně doplňuje poselství předchozí karty. Připomíná nám, jak je pro nás důležité být obklopeni skutečnými spřízněnými dušemi - těmi, které jsou s námi v souladu, které nemají potřebu nás měnit, s nimiž se cítíme být milováni a přijímáni bez podmínek, bez souzení a beze strachu, že nám budou něco vyčítat. Máme-li v životě takové duše, věnujme jim více svého času a pozornosti.
Vymezme si hranice i v tomto ohledu. Nenechme se obírat o radostné vztahy těmi, kdo si opakovaně a trvale nárokují naši energii a se kterými donekonečna řešíme jejich záležitosti, aniž by nám zůstával prostor pro sebe nebo pro ty, s nimiž je nám příjemně. Neznamená to, že bychom neměli druhým pomáhat, ale vztahy, ve kterých JEN pomáháme a vydáváme energii (často zbytečně, bez efektu) jsou v podstatě jen další práce, a zdánlivá přízeň, které se nám od těchto lidí dostává, vydrží jen tak dlouho, dokud od nás dostávají to, co vyžadují. Nenechme se využívat a řekněme jim na rovinu, do jaké míry je pro nás přijatelné se jim věnovat. Přejí-li si náš vzájemný vztah udržovat vyvážený a záleží-li jim na nás, budou naše rozhodnutí respektovat.
Se spřízněnými dušemi nemáme prakticky nikdy strach. Prostě VÍME, že nás mají rády, a můžeme se na ně zcela spolehnout. Jsou to lidé, se kterými nemusíme být ani dlouho v kontaktu, a přece se vždy přivítáme s otevřenou náručí, jako bychom se viděli včera. Tito lidé nám připomínají, že takoví, jací opravdu jsme - naše pravé Já - máme přesně být, a jako takoví jsme milovaní a přijímaní. Nemusíme o lásku bojovat. Tito lidé nás plně vnímají, naše vztahy jsou vyrovnané, čas, který spolu trávíme, je příjemný a naplňující, a navzájem se povzbuzujeme a posouváme dál.
Pokud nám takoví lidé v životě chybí, buďme ochotni je do svého života přizvat. Buďme ochotni přiznat si, že si zasloužíme mít takové přátele/rodinu/partnera/kolegy. Dovolme si je přijmout. A buďme také ochotni jim ve svém životě uvolnit místo, pokud je veškerý náš prostor zabraný těmi, kterým na nás ve skutečnosti nezáleží a kteří využívají naší nízké sebeúcty a potřeby přijetí. Požádejme své anděly, aby nám pomohli pročistit okruh lidí, kteří nás obklopují, a především změnit naše vlastní přesvědčení a vylepšit vztah k sobě samým, od kterého se odvíjejí všechny ostatní. I to je součástí našeho životního poslání.

Ze sady Moudrost Země jsme dostali kartu Zodpovědnost. Ta představuje tečku za poselstvím pro tento týden. Připomíná nám, že my sami jsme zodpovědní za to, zda se nám dostává toho, co potřebujeme  (nejsme-li duševně či fyzicky nemohoucí) a že jsme to my, kdo se za nás musí postavit a postarat se o duši a tělo, které jsme dostali do péče.
Obviňování druhých lidí nebo špatných okolností nám nijak nepomůže. I v případě, že jsme se opravdu stali obětí cizího jednání a zlých okolností, zůstává faktem, že naše stížnosti, obviňování a jiné formy pasivní agrese jen vysávají naši energii a na situaci se tím nic nemění. I když nemůžeme změnit to, co se stalo, máme moc nad tím, jakýk dopad to na nás bude mít do budoucna. Můžeme se rozhodnout, že ve své pozici oběti jednoduše nezůstaneme. Každý z nás se někdy obětí stal, ale každý z nás se z této pozice může vymanit. Nezabývejme se tím, co nemůžeme změnit, a začněme měnit to, co měnit můžeme. Rozhodujme se sami za sebe, tak, jak to opravdu cítíme, nikoli vypočítavě podle toho, čím se druhým zalíbíme a čím si je udržíme. Začněme ctít svou vlastní bytost stejně tak, jako ctíme všechny ostatní - a náš život se začne zázračně uzdravovat a proměňovat.

* * *

SHRNUTÍ

V tomto týdnu jsme vedeni prioritně ke zlepšení vztahu, který máme sami k sobě. Máme se k sobě začít chovat s větší úctou, více si vážit své duše i těla a ctít jejich potřeby, a prokazovat si tuto úctu svými činy - včetně asertivního jednání vůči druhým lidem a jasného vymezení potřebných hranic. Požadavky a přání jiných lidí ctíme bez okolků - je načase začít stejně tak ctít i naše vlastní a nebát se tuto úctu férově vyžadovat také od druhých. Jakmile se budeme cítit milovaní a ctění ze své vlastní strany, začne se tato láska a úcta promítat také do našich vztahů. Lidé, kteří jsou v souladu s touto energií, s námi zůstanou (a další podobně naladění budou přicházet), zatímco jiní mohou odejít, a je to tak v pořádku. Staňme se těmi, kým být máme - zosobněnými posly lásky a míru. Žijeme-li v souladu se svým životním posláním, všechno ostatní se přirozeně vyřeší a uzdraví.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

pondělí 15. srpna 2022

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 15. do 21.8. 2022

Milí přátelé,

posledních několik týdnů jsme dostávali opakovaná poselství týkající se rovnováhy ve všech možných aspektech. Je-li v našem nitru nebo v našem životě cokoli v nerovnováze, bylo (a nadále je) prioritou tuto nerovnováhu napravit a udělat pro to, co je třeba.
Naši andělé nám připomínají, že i když existují okolnosti, na které nemáme přímý vliv, stále je v naší moci to, jak na ně reagujeme a jak na nás tyto okolnosti dopadají. Jsme-li ochotni udělat si čas na to, abychom své zkušenosti vnitřně zpracovali, přebrali si je v sobě a na základě nových uvědomění učinili nová rozhodnutí, jsme tak také schopni do velké míry určit, kam se naše cesta bude nadále vyvíjet a zda bude v souladu s tím, co si opravdu přejeme a co cítíme jako to pravé.
V tomto týdnu jsme vedeni k tomu, abychom se přestali bát nesouhlasu či jiných negativních reakcí druhých lidí a sladili své konání se svým vlastním srdcem. Neznamená to být bezohlední vůči druhým, ale naopak - začít brát ohled i na nás samotné. Jsme stejně tak cenní a naše přání jsou stejně tak důležitá jako jsou druzí a jejich přání. Tak jako ochotně podporujeme druhé, musíme být láskyplnou oporou také sami sobě. Pokud to zatím neumíme, čekají nás v tomto týdnu příležitosti k tomu se to naučit.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

 • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
 • Orákulum víl (Oracle of the Fairies, Karen Kay)
 • Orákulum poslů světla (Lightworker's Oracle, Alana Fairchild)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám na tento týden vyšla Devítka Citů. Vypovídá o šťastném a spokojeném období a o citovém naplnění, které si máme užívat, ať už vychází z čehokoliv. I když nám možná v životě některé věci chybí, stále můžeme být vděční za vše, čeho se nám doposud dostalo, a tím si udržet vysokou a radostnou energii, která k nám bude přitahovat ještě více téhož. Vyzařuje-li z nás energie spokojenosti a dostatku, Vesmír nám posílá o to více podnětů k tomu, aby nás v těchto pocitech podpořil.
Schopnost vychutnávat si to, co nás těší, je věc, se kterou mají mnozí z nás problém. Dávat a pomáhat druhým, to je samozřejmost - ale dovolit si něco pro sebe, to ne, to je sobectví. V naší společnosti je bohužel stále hluboce zakořeněno přesvědčení, že požitky, které dopřáváme sami sobě, jsou v něčem špatné, nebo že se kvůli nim stáváme zkaženými. Ze strachu, že budeme "špatní lidé", si pak sami bráníme v přijímání a užívání si dobrých věcí, po kterých ale přitom toužíme. Naši andělé nám touto kartou připomínají, že užívat si svůj život je v pořádku - ba co víc, je to nutnost! Chceme-li totiž pomáhat ostatním a dělat svět lepším, musíme k tomu sami mít dostatek energie i prostředků. Chceme-li dávat, musíme přijímat. (Opět se nám zde opakuje téma rovnováhy.)
Pokud se striktně řídíme heslem: "Napřed práce, potom zábava", možná bychom mohli alespoň na chvíli zvolnit a popřemýšlet nad tím, zda by nám právě příjemně strávený uvolněný čas nenapomohl k lépe vykonané práci - i kdyby to bylo jen na krátkou dobu.
Naučme se stejně přirozeně přijímat, jako přirozeně dáváme, a z toho, co přijímáme, se také patřičně potěšit - stejně jako když si dáme jídlo, kterým vyživujeme své tělo: nestačí ho pouze spolknout, ale je třeba ho i strávit ;)

Z Orákula víl jsme dostali krásnou kartu Ztráty a nálezy. (Shodou okolností mi právě dnes přišel newsletter s článkem o archandělovi Chamuelovi, který pomáhá nacházet ztracené věci :))
Touto kartou nám Nebesa dávají vědět, že nikdy není nic ztraceno a pokud o něco přijdeme, znovu to najdeme - byť někdy v jiné, nové formě. Pro tyto situace, kdy prožíváme nějakou ztrátu, existuje krásná afirmace: "V Boží mysli není nikdy nic ztraceno." Pomáhá jak v situacích, kdy ztratíme nějaký pro nás důležitý předmět, tak i v těch, kdy přijdeme o někoho drahého. Přestože přirozeně truchlíme a prožíváme kvůli své ztrátě nejrůznější emoce, naši andělé jsou s námi a připomínají nám, že nikdo a nic se ve své úplné podstatě nemůže na světě ztratit - jen změnit svou formu.
Pro tento týden je hlavním poselstvím této karty opětovný návrat k sobě samým, k našemu skutečnému, ryzímu Já, a všemu, co je nám hluboko uvnitř vlastní. Mnozí z nás mají tendenci neustále se přizpůsobovat druhým, jejich očekáváním, přáním a představám, zatímco zanedbáváme volání vlastního srdce. Stáváme se jakýmsi "chameleonem", který přizpůsobuje svou podobu okolí, ve kterém se právě nachází, aby zapadl, aby se zavděčil. Touto kartou jsme vyzýváni k tomu, abychom si uvědomili, kým doopravdy jsme, když právě nejsme s nikým jiným. Kdo jsme pod všemi těmi vrstvami a maskami, které si nasazujeme, abychom vyhověli jiným (nebo vlastnímu egu)? Co z nás vlastně zbyde, když se přestaneme bát druhých? Když přestaneme řešit, co si o nás kdo pomyslí a zda nás někdo nepřestane mít rád, když neuděláme to či ono? Snaha zavděčovat se druhým ze strachu, že nás jinak odmítnou nebo zraní, a přizpůsobování se jim, je manipulace, a ta nemá ve zdravých vztazích co dělat. Pokud některý náš vztah trvá jen proto, že se druhému neustále přizpůsobujeme a zrazujeme sami sebe, není to opravdový, upřímný vztah, ale dysfunkční, a ten ani přes všechnu naši snahu stejně nevydrží. Nakonec budeme stejně přiměni k tomu, abychom se podívali sami sobě do tváře - do té skutečné - a bez ohledu na naše vztahy se rozhodli být svobodní a ryzí. Skuteční přátelé a spřízněné duše, které k nám patří, s námi zůstanou - a další, kteří budou v souladu s naším pravým Já, začneme do svého života přitahovat.

Z Orákula poslů světla jsme dostali kartu Pozvánka ke spojení. Nebesa nám touto kartou vzkazují, že jsou tu pro nás a že s nimi máme komunikovat. Nejen ve smyslu modliteb, přijímání a předávání poselství nebo meditací, ale i ve smyslu upřímných hovorů, kdy svým andělům vylijeme celé své srdce, bez jakékoli cenzury nebo racionálních soudů. Naši andělé nás touto kartou žádají, abychom jim svá srdce otevřeli a řekli jim všechno, co v sobě nosíme - možná i velmi dlouho. Andělé nemají ego a neurážejí se jako lidé. Můžeme se klidně vztekat, stěžovat si, klít nebo dupat, a žádný z nich se na nás nebude kvůli tomu zlobit. Místo toho naplní nově vzniklé volné místo v našem nitru láskou a hojivou energií. Andělé jsou tu právě od toho, aby nám pomáhali během našeho života ze sebe tyto energie dostávat a proměňovat je tak, aby nikomu, včetně nás, neuškodily. Naši andělé CHTĚJÍ, abychom jim řekli od plic všechno, co se nám nelíbí nebo co nás frustruje. Od toho jsou tady. Chtějí očistit naše srdce i mysl od nánosů bolesti, které v nás ulpěly. Je jedno, jak iracionální naše projevy mohou být - rozum musí jít stranou. Neblokujme si své emoce neustálým souzením toho, zda jsou nebo nejsou opodstatněné, zda nejsou moc prudké, zda jsou či nejsou přiměřené apod. Dopřejme si během tohoto týdne čas o samotě, kdy ze sebe dostaneme všechno, co potřebuje jít ven, a vůbec nad tím nepřemýšlejme. Pokud přistihneme svou mysl, jak nám do toho kafrá, je třeba ji bez milosti umlčet. Přemýšlení, kritizování a racionální analýze se většina z nás věnuje každý den až až, a je tedy jedině fér dát nyní stejný prostor také svému srdce, které "jen" cítí, zato hluboce. Pokud potřebujeme, požádejme své anděly o pomoc s tímto procesem, a oni nám pomohou ho uskutečnit v ten nejlepší čas a v nejlepších podmínkách.
Vedle komunikace s Nebesy je toto také poselství, abychom se zamysleli nad svými pozemskými spojeními - nad tím, komu věnujeme svou energii nebo sami sebe. S lidmi, s nimiž se stýkáme, si vytváříme pouta, ať už si je uvědomujeme či nikoli, a ne vždy jsou tato pouta pozitivní, láskyplná a prospěšná. Některé vztahy a kontakty nás vysávají, svazují a ubližují nám, a tímto jsme vedeni k jejich přehodnocení a nezbytným změnám. Je to logické, neboť abychom mohli být sami sebou (viz. druhá karta) a patřičně si užívat svůj život (viz. první karta), musíme se oprostit od těch, kdo nás v tom nepodporují, kdo od nás vyžadují přetvářku a nezdravé přizpůsobování, nebo nám v našem štěstí dokonce záměrně brání. Je zcela v pořádku rozloučit se s lidmi, kteří k nám nemají stejnou úctu jako my k nim, a vymezit jasné hranice. Naše Já je stejně tak důležité a zaslouží si stejně tak velkou úctou, jako všichni ostatní.

* * *

SHRNUTÍ
Toto je týden, ve kterém je naším hlavním úkolem rozpomenout se na to, kým vlastně jsme - a k této osobě se vrátit. Pokud trpíme pocity opuštěnosti a osamělosti, je velmi pravděpodobné, že se jedná o pláč našeho vlastního nitra, které opakovaně opouštíme kvůli všem ostatním. Nastal čas, abychom si vynahradili všechno, co jsme si doposud odpírali, přestali se ohlížet pouze na druhé a jejich názory, přestali se nechat vydírat tím, zda nás někdo uznává a přijímá či nikoli, a projevili patřičnou úctu té bytosti, která se skrývá uvnitř nás a která doposud čekala na konci řady, ve které neustále někdo předbíhal a ve které nemá šanci se bez našeho přičinění posunout blíže.
Máme si uvědomit, kým opravdu jsme, když se právě někomu nepřizpůsobujeme, a tímto člověkem se snažit být trvale. Nepřetvařovat se, nehrát si na někoho, kým nejsme, abychom zapadli nebo aby nás někdo nezavrhl. Skuteční přátelé nás nikdy nezavrhnou, a falešné přátele nepotřebujeme.
V tomto týdnu se máme detoxikovat - od všeho, co neodpovídá našemu pravému Já, a od všeho, co nás od něj odvádí. Naši andělé nám rádi pomohou, aby tyto pozitivní změny proběhly co nejharmoničtějším způsobem, pokud je o to požádáme a pokud budeme ochotni opravdu propustit ze svého nitra i života vše, co je třeba nechat přirozeně jít.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

pondělí 8. srpna 2022

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 8. do 14.8. 2022

Milí přátelé,

energie nového týdne je volnější, přestože nás čeká úplněk ve znamení Vodnáře, a to 11. srpna. Měsíc bude v tuto fázi zároveň v konjunkci se Saturnem a v kvadratuře s Uranem. Mohou se objevit určitá omezení, zpoždění či frustrace, avšak tato konstelace nám zároveň umožní skrze nepříjemné podmínky vyrůst, zmoudřet a dokonce je i konstruktivně využít k něčemu dobrému. K tomu je však třeba, abychom byli trpěliví, pokorní, flexibilní a emočně zralí. K tomu nám dopomůže pravidelná meditace, dobrá péče o své tělesné i duševní potřeby, dostatečný odpočinek, psychohygiena a asertivní přístup, kterým ctíme své hranice. Je to týden, během kterého nemáme bojovat - byť to neznamená "vzdát se". Máme ctít svou vlastní energii, pošetřit si ji, uzdravit ji a posílit - tím, že jí nebudeme plýtvat na vzdorování přirozenému proudu Života, ale umožníme si plynout v souladu s ním.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

 • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
 • Andělské karty (Doreen Virtue)
 • Moudrost orákula (Wisdom of the Oracle; Colette Baron-Reid)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* **

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vychází Čtyřka Myšlenek, kterou nás andělé vedou ke zklidnění naší mysli. Jsme-li ve stresu, máme tendenci neustále nad věcmi přemýšlet, stále dokola je analyzovat, rozebírat je s druhými lidmi a svým permanentním zaměřením na problém napomáháme nechtěně tomu, že tento problém narůstá a zesiluje. Musíme si uvědomit, že to, na co zaměřujeme svou mysl, a tedy i svou mentální a následně i emoční energii, to posilujeme. Pokud si tedy něco nepřejeme, uděláme nejlépe, když to nebudeme ještě posilovat a udržovat si to v životě tím, že se na to budeme stále dokola zaměřovat a vkládat do toho svou energii. Místo problému se zaměřme na řešení - a do toho pak vkládejme energii. Pokud zatím nevíme, jak daný problém vyřešit, uvolněme svou mysl, dejme jí pohov a ona se přirozeně otevře Božské inspiraci, která nám pomůže najít to nejlepší možné řešení a navede nás v pravý čas ke krokům, které budeme moci udělat. Čím více se ale stresujeme, tím více svou mysl uzavíráme právě možným nápadům na řešení, a tím méně také vnímáme svou intuici, která je velmi klidná a trpělivě čeká, až se uvolníme a zklidníme dostatečně na to, abychom si začali opět vnímat. Touto kartou nám andělé vzkazují, že to nejlepší, co můžeme momentálně udělat pro zlepšení stresujících situací, je uvolnit se a alespoň na chvíli nic neřešit. Trávení času v přírodě, dostatek spánku a meditace nám v tom velmi pomohou.

Z Andělských karet jsme dostali kartu Archanděl Michael, který nám připomíná, že se nacházíme vždy a všude pod Božskou ochranou a že jednáme-li v souladu s Božským vedením, bude o nás vždy postaráno. Tato karta často vychází tehdy, když máme strach a pocity ohrožení. Archanděl Michael nám v těchto situacích ochotně přichází na pomoc, neboť náš strach nikdy ničemu nepomůže - ve skutečnosti k nám přitahuje a způsobuje ještě další problémy a důvody ke strachu. Ať už se v našem životě nebo ve světě odehrává cokoli, máme si uchovat víru v sílu Lásky a v neomezenou moc Vesmíru a jeho proudu hojnosti. My sami jsme velcí tvůrci a máme mnoho schopností, dovedností a znalostí, které můžeme využít ke zlepšení své situace - i situací jiných lidí či našeho světa. Přišli jsme sem jako pozemští andělé - lidé, kteří mají přirozeně schopnost velkého citu a empatie, kteří touží po míru a harmonii a napomáhají je vytvářet a šířit. Necháme-li se polapit vlastním strachem, naše světlo uhasíná, místo aby jasně zářilo a pomáhalo nám i ostatním vidět lépe na cestu před sebou. Součástí našeho poslání je naučit se strachu odolávat a nenechat se jím ovládat. Čím více se něčeho bojíme a čím více to rozebíráme (viz. předchozí karta), tím více klesá naše energie a my se propadáme do hlubin temnoty, jako po spirále dolů. Udělejme laskavost sobě i ostatním a požádejme své anděly o pomoc s překonáním našeho strachu. Přestože se jedná o normální lidskou emoci, která nám má ve své ryzí podstatě napomáhat k naší sebezáchově, neměli bychom se stát jejími otroky. Být odvážní neznamená, že se nebudeme bát, ale že budeme nadále konat vše, co je v našich silách, přestože se bojíme. Archanděl Michael, coby anděl odvahy, ochrany a bezpečí, je pro nás v tomto ohledu tím nejlepším průvodcem a pomocníkem. Není omezen časem ani prostorem a může proto doprovázet všechny, kdo ho o to požádají, současně. Jako všechny nebeské bytosti však musí respektovat naši svobodnou vůli a rozhodneme-li se, že se stresovat a strachovat chceme, jedná se o naši volbu a do ní nám zasahovat nebude. Nemá smysl si ovšem potom stěžovat, že nám nikdo nepomohl, jestliže jsme této pomoci sami zabránili nebo se rozhodli ji ignorovat a dělat všechno po svém. Opět je nám v tomto smyslu připomínána pokora a schopnost uznat, že někdy prostě nevíme všechno nejlépe a že čas od času pomoc potřebujeme a že je to tak v pořádku.

Ze sady Moudrost orákula nám vyšla karta Na moře. Vypovídá o tom, že někdy - jako právě v tomto období - je pro nás nejlepší pustit vše ze svých rukou a nesnažit se alespoň na chvíli všechno kontrolovat a řídit. Věci mívají i svůj vlastní plán, Vyšší plán, kterému možná zatím nerozumíme, ale který dává v širších souvislostech dokonalý smysl. Dovolíme-li jim, aby se odehrávaly svým vlastním tempem, podle svých vlastních pravidel a potřeb, můžeme zjistit, že se nejen vyvinuly dobře, ale dokonce mnohem lépe, než jak by tomu bylo v případě našeho řízení a zasahování do nich. Když se uvolníme (opět je zde odkaz na první kartu) a dopřejeme sami sobě i našim záležitostem patřičný prostor a volnost, najednou začnou do našeho života plynout zázraky a skvělá řešení. Dveře se začnou otevírat, a to i tam, kde bychom je možná nečekali.
Touto kartou nám Nebesa připomínají, že jsou tu s námi, že nejsme na nic sami a že nemusíme mít za každou cenu neustále všechno pod kontrolou. (To platí i o našem neustálém vnitřním analyzování situací, kterým se snažíme dosáhnout pocitu kontroly nad nimi.) Karta Na moře nás vybízí k tomu, abychom se nechali unášet jako loďka na mořských vlnkách a dovolili proudu Života zanést nás tam, kam se máme dostat, přestože zatím nevíme, kde přesně to je. I v případě, že se pomyslná hladina moře zklidní a my zůstaneme na nějaký čas stát na místě, je to v pořádku. Důvěřujme tomuto proudu, že nás vždy dostane v pravý čas na pravé místo - pokud to dovolíme - a ono se tak stane.

* * *

SHRNUTÍ
Celý tento týden je věnován tématu odevzdání. Naší schopnosti pustit věci ze svých rukou a dovolit jim, aby se vyvíjely svým vlastním tempem, podle vlastního načasování a tím nejlepším možným způsobem, který nemusí vždy odpovídat naší osobní představě. Máme být ochotni přestat lpět na tom, co by jak mělo být, vzdát se své potřeby neustále na všechno dohlížet a mít všechno pod kontrolou, přestat své záležitosti donekonečna rozebírat a stěžovat si na ně, a místo toho se obrátit do svého nitra a dopřát si chvíli pauzu. Když se alespoň na chvíli uvolníme, pustíme otěže a odevzdáme vše do rukou Nebesům, vrátí se nám daná záležitost nazpátek uzdravená, nebo se nám dostane konkrétního vedení, jak můžeme k jejímu uzdravení přispět my sami. K tomu je třeba mít otevřenou a flexibilní mysl, a tak se v tomto týdnu soustřeďme na to, co nám k tomu pomůže - meditace, kvalitní spánek, pobyt v přírodě, příjemný čas o samotě. Místo snahy vše aktivně řešit a vydávání své energie ven, se máme naopak uvolnit, dovolit si být chvíli pasivní a energii načerpat. Jakmile nastane ten pravý okamžik, abychom něco udělali, dostaneme k tomu jasné vedení.
Mějme důvěru v Život i v Božskou ochranu, které se nám dostává, obraťme své naladění ze strachu na lásku a víru, a změna naší energie k nám přirozeně přitáhne nová řešení, nové nápady, nové zážitky a zkušenosti, které nás v ní ještě podpoří.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)