neděle 18. října 2015

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 19. do 25.10. 2015

Milí přátelé,

nadchází nám nový týden, během něhož naši andělé chtějí, abychom se zaměřili na téma pravdivosti a upřímnosti, a to nejen vůči druhým lidem, ale i vůči sobě samým. Na povrch totiž vyvstávají naše pocity, myšlenky, vzpomínky a potřeby, které jsme dosud potlačovali a přehlíželi, nejčastěji proto, že se nám zdály být příliš bolestivé, než abychom si je připustili. U mnohých z nás se toto projevuje také prostřednictvím fyzických nemocí, skrze něž k nám promlouvá naše duše, když už není jiné cesty. Máme jim tedy dát průchod a dovolit si je upřímně vyjádřit, tak jak to uznáme za nejlepší.
Přestože naše nálada i energie mohou být silně ovlivněny nynějším podzimem, jsme zároveň tímto způsobem vedeni k tomu, abychom propustili ze svého nitra vše, co nás bolí, a to způsobem, který je pro nás osobně ten nejvhodnější. Naše duše i tělo nám přitom jasně dávají najevo, který způsob to je. Kdo potřebuje plakat, ten uzdravuje své nitro pláčem. Kdo potřebuje více spát, ten uzdravuje své nitro spánkem. Kdo cítí, že si potřebuje zajít na lekci fitboxu, ten uzdravuje své nitro skrze fyzické vybití energie. Existuje nespočet různých způsobů a všechny mohou být pro nás dobré. Důležité však pro nás přitom je, abychom své duši i tělu a jejich potřebám naslouchali a věnovali pečlivou pozornost jejich vedení. 
Jsme také vedeni k tomu, abychom spíše než na rady druhých dávali na svou vlastní intuici. V našem nitru se odehrávají změny a proměny, kterým druzí lidé nemohou rozumět tolik jako my sami, a je tedy dobré v tomto ohledu následovat především své vnitřní vědění. Sami nejlépe poznáme, co potřebujeme a jak to potřebujeme. Názory druhých - a dokonce i našeho vlastního rozumu - nyní nejsou tím, čemu potřebujeme naslouchat, zvláště tehdy, když sami cítíme, jak moc se jejich mínění liší od naší vlastní vnitřní pravdy. Naše vlastní osobní cesta je jedinečná, nenapodobitelná a originální, a přestože nám druzí lidé svými radami mohou mnohokrát velmi pomoci, je důležité přijímat pouze ty, s nimiž jasně cítíme soulad a které souzní s vedením naší intuice. Ne vždy tomu tak je, právě proto, že každý má svou cestu jinou.
Rovněž nám andělé doporučují neúčastnit se zanícených debat o negativních tématech, ve kterých nic neřešíme, ani ničemu nepomáháme. Negativita, která vládne v těchto rozhovorech, nás velice rychle a zbytečně zbaví spousty energie, kterou bychom přitom mohli efektivně využít na jiných místech. Nic se nestane, když se prostě odmítneme účastnit hromadných návalů vzteku, strachu, pesimismu a dalších forem negativity. To není naším posláním. Jsme tady, abychom světu pomáhali, ale to vlastní zkaženou náladou opravdu neuděláme.
V tomto týdnu je pro nás prvořadá péče o sebe a své duševní i fyzické zdraví. Jsme vedeni k tomu, abychom k sobě byli upřímní a nebáli se nechat vyjít na povrch všechno to, co jsme nechtěli vidět. Naši andělé nám pomohou tyto citlivé věci zpracovat tak, aby to pro nás bylo co nejsnazší, požádáme-li je o pomoc. Stejně tak se postarají o všechny energie, které ze sebe uvolní, a přemění je tak, aby nikomu - včetně nás - a ničemu neuškodily. Toto léčení pak pomůže nejen ke zlepšení naší nálady a k posílení vlastní sebeúcty, ale příznivě také ovlivní všechny oblasti našeho života, v nichž se vyskytly problémy právě kvůli oněm nevyléčeným místům v našem nitru. Andělé nám ručí za to, že se nemáme čeho bát a že všechno se stane tak, jak to bude pro všechny nejlepší. 

- Magda

* * *

Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Vybírám tři karty, které nejsou chronologicky řazeny, všechny platí souběžně pro celý týden a vzájemně se svými významy doplňují. Společně nám přibližují ladění tohoto období. Při čtení výkladu sledujte i své pocity, myšlenky, vize či slova, která vás přitom napadnou, neboť představují doplňující andělské vedení konkrétně pro vás a vaši situaci.

První kartou pro tento týden je Všestranně dobré řešení. Je to karta, která nám říká, že věci v našem životě, které nás doposud znepokojovaly, se nakonec vyřeší k dobru všech zúčastněných. Pobízí nás také k tomu, abychom se nebáli spolupracovat s dalšími lidmi - avšak jak už bylo zmíněno v úvodním poselství od andělů, je důležité přitom naslouchat především vlastní intuici a nenechat si jinými lidmi namluvit něco, o čem vnitřně víme, že není pravda nebo že to pro nás není dobré. Tato karta říká, že v dané situaci existuje zlatá střední cesta, která bude vyhovovat všem stranám, a i když zatím možná nevíme, která cesta to je, brzy ji rozpoznáme. V neposlední řadě je to však karta nabádající nás k umírněnosti, ke klidnému a míruplnému přístupu, k trpělivosti a k rovnováze v našem životě, která mohla být určitými problémy narušena. Cokoli nám k této mírnosti pomůže, jako třeba meditace, relaxační hudba, masáže nebo hovor s dobrým přítelem či přítelkyní, bude pro nás v tomto období velkým přínosem.

Druhou kartou pro tento týden je Dvojka Citů, karta krásných, láskyplných vztahů, v nichž panují hluboké city a vzájemné porozumění. Naši andělé nás touto kartou vedou k tomu, abychom svou potřebu těchto vztahů naplnili - a to znamená nejen více pečovat o vztahy, které jsou nám drahé a které nás těší, ale i přestat vyživovat ty vztahy, ve kterých pouze ztrácíme energii a které nás nenaplňují. Jako dávající a pomáhající lidé si přejeme, aby byli všichni šťastní, a tak se snažíme i v těch nejnemožnějších případech pomáhat svým milovaným k pozitivním změnám - což pak naplňuje i nás samotné. Andělé nám však připomínají, že nechce-li se druhá osoba změnit, nemůžeme ji k tomu nutit a musíme respektovat její svobodnou vůli, stejně jako to dělají i oni sami vůči nám. Nepřeje-li si druhá osoba mít s námi krásný hluboký vztah, je to její rozhodnutí, které musíme respektovat, a podle toho se pak zařídit. Dvojka Citů však vypovídá také o usmiřování a o tom, že ve vztahu nemusí být všechno ztraceno, přestože se mnohdy zdá, že už není naděje. Máme-li tedy strach postavit se sami za sebe a své potřeby kvůli obavám, že bychom o své vztahy přišli, pak se bát nemáme.
Jsme vedeni k tomu, abychom si ponechali víru, že všechno bude dobré, ať už se věci vyvinou jakkoli, a mezitím se soustředili na lásku v sobě samých a na péči o ni. Andělé vědí, kolik pro nás naše vztahy znamenají, ale také vědí, jak moc pro ně obětujeme - často víc, než je zdravé a než za co dané vztahy skutečně stojí. Naši andělé nás milují a přejí si, abychom byli šťastní, a tak nám pomáhají uskutečňovat v oblasti našich vztahů takové změny, které nám k našemu štěstí pomohou. Ne vždy jsou to změny, jaké očekáváme, ale vždy si můžeme být jisti tím, že povedou ke štěstí a větší lásce - protože právě ty jsou klíčem k léčení nás i celého světa.

Poslední kartou pro tento týden je Dvojka Činu, která vypovídá o nerozhodnosti, váhavosti nebo obecně vlažném postoji a nedostatku nadšení. Zhmotňování našich přání se může v tomto čase trochu zpomalit, ale můžeme toho využít k přehodnocení našich možností a plánů do budoucna. Pokud uvažujeme o nějakém spojenectví nebo uzavření smlouvy, je tato karta příznivým znamením, protože vypovídá o partnerství a vzájemné podpoře. V souvislosti s předchozími kartami poukazuje na potřebu nalezení rovnováhy mezi ohleduplností vůči svým milovaným a jejich přáními a našimi vlastními přáními - a podle toho pak také na přehodnocení svých postojů.

SHRNUTÍ
Tento týden bude pravděpodobně zejména o vztazích a záležitostech, které s nimi souvisí. Nesmíme však při jejich řešení zapomínat sami na sebe a na své vlastní potřeby a přání. Všechny karty, které nám na tento týden vyšly, nás nabádají k hlubším spojením s druhými lidmi, utváření hlubokých a naplňujících vztahů, i k uzavírání spojenectví a partnerství v jiných oblastech. Každý z nás přitom dostává individuální vedení k tomu, co má konkrétně on udělat, aby došlo ke zlepšení tam, kde je ho třeba, a toto vedení potřebujeme následovat, byť se může lišit ode všech dobře míněných rad druhých lidí. Přijmout radu je moudré, musí ale souznít s vedením našeho vlastního srdce.

Změny, které nám pomohou zlepšit naše vztahy, zahrnují také pravdivost a upřímnost k druhým i k sobě samým. Je třeba připustit si, co skutečně cítíme, a těmto pocitům poskytnout potřebný prostor k vyjádření. Velmi vhodné je psát si deník, ať už fyzický nebo elektronický, kam můžeme uložit všechno, co bychom nechtěli nikomu jinému říct a co ze sebe zároveň potřebujeme dostat, aby nás to netížilo. Podobně nám může pomoci napsat dopis člověku, jemuž bychom chtěli něco říct, ale z nějakého důvodu to nejde. Tento dopis neodešleme, ale s modlitbou spálíme, a tím ho odevzdáme Nebesům.

Ať už jsou pro nás naše vztahy jakkoli cenné, je třeba také nezapomínat na sebe samé a neobětovat pro své vztahy více než je zdrávo. I když my všichni čas od času nějakou tu oběť či ústupek učiníme, nemělo by se to stát pravidlem. Vztahy, do nichž pouze vkládáme energii, aniž by to přitom mělo jakýkoli efekt, nemusíme udržovat - místo toho můžeme tuto energii věnovat těm, v nichž vládne zdravá rovnováha mezi dáváním a přijímáním a kde tato energie druhým lidem skutečně pomáhá. Nenechme se vydírat pocity viny nebo zodpovědnosti, které v nás druzí lidé mohou vyvolávat ze strachu, že přijdou o svůj domnělý zdroj energie. Skutečný zdroj energie je Bůh, a ten je k dispozici všem bez výjimky. Každý je zodpovědný sám za sebe a nemusíme se neustále podřizovat požadavkům druhých ze strachu, že bychom byli zodpovědní za jejich nespokojenost. Každý z nás dostal do vínku vše, co potřebuje, aby se o sebe mohl postarat a aby vždy našel cestu, která ho dovede k naplnění svých potřeb. 

I my sami se můžeme postarat o to, aby náš život byl takový, jaký si ho přejeme mít. Pokud na tom již pracujeme, pak jen tak dál. A pokud víme, že jsme dosud pouze ustupovali druhým a sami sebe kladli na poslední místo, pak nastal čas chopit se svého vlastního života a začít ho vlastníma rukama utvářet podle sebe, nikoli podle druhých. Jsme tady jako jedineční, nenapodobitelní lidé a naše jedinečná a nenapodobitelná přání, nápady a poslání jsou tím největším přínosem pro náš svět. Není tedy vůbec nic špatného na tom přát si něco dobrého a být šťastní, stejně jako není nejmenší důvod nechat si kýmkoli něco vyčítat nebo se nechat zastrašovat odsudky. Jsou-li naše přání v souladu s láskou a mírem, je všechno v nejlepším pořádku.

* * *Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥
 
* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.