neděle 13. prosince 2015

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 14. do 20.12. 2015

Milí přátelé,

v tomto adventním týdnu se máme zaměřit na harmonii ve svých životech a na změnách, které nám k ní pomohou. Každý z nás určitě ví o něčem, co by mohl změnit k lepšímu, tak aby ve svém životě zažíval více harmonie. Každá změna přitom začíná změnou nás samých, a tak než začneme za problém považovat druhé lidi nebo vnější okolnosti a stavět se do pozice oběti, raději se podívejme na sebe samé a na to, jak se sami k lidem nebo okolnostem stavíme. Možná pouze reagují na to, jak na ně my sami působíme. Chodíme-li po světě naštvaní, rozčílí nás cokoli, a přitom by se nic z toho nemuselo přihodit, kdybychom změnili své naladění a uvolnili se. V některých případech to prostě není chyba druhých, že se cítíme špatně. Obdobně může být chyba ve špatném nastavení či nedodržování našich vlastních hranic, které neuctivě překračujeme, a pak se divíme, že jsme z toho nemocní nebo že strádáme, a viníme z toho druhé. Cokoli můžeme udělat pro nastolení zdravé rovnováhy a harmonie ve svých životech, to v tomto týdnu udělejme. Naši andělé nám rádi ukážou, kde můžeme začít.
Mnohdy se to děje prostřednictvím událostí v našem vnějším světě, protože ty nejvíce vnímáme a tak jsou pro nás bohatým zdrojem informací. Brání-li nám v zažívání harmonie např. sklon neustále si na něco stěžovat, může nám do života přijít vlna událostí, které v nás stěžování vyvolají, aby nám ho ukázaly. Nebo jedná-li se o problém sebelítosti a postoje "já chudák/já chudinka", které nám nedovolují cítit se spokojeně, ani když se nám dostává mnohých dobrých věcí, může nám vnější svět přinášet právě takové okolnosti, které mají za úkol nastavit nám zrcadlo tak, abychom si tohoto svého postoje všimli, uvědomili si ho a následně ho změnili. Své návyky nemůžeme změnit, dokud si je neuvědomíme, a tak je důležité, aby se dělo to, co nás k tomuto uvědomění dovede. Bohužel, většina z nás je místo toho chápe jako potvrzení svého přesvědčení, a místo aby vzali události jako pomocníky či zdroje informací, využijí je jen k utvrzení se ve své negativitě a omezení. Tím si nejen že nepomohou, ale zároveň přimějí dané okolnosti, aby se objevovaly znovu a znovu, dokud se jejich účel nenaplní a lidé si z nich nevezmou informace, které si vzít měli.
Nenechme se zbytečně rozčilovat a raději se zaměřme na to, co můžeme udělat pro to, abychom se cítili lépe. Dobré pocity jsou vždy signálem, že jdeme po správné cestě, a tak, pokud máme z něčeho dobrý pocit, je to jednoznačně dobrá volba. Nesoustřeďujme se na problémy, ale na řešení. I v případě, že ještě nevíme, jak daný problém vyřešit, neplýtvejme energií na jeho zbytečné analyzování, a raději ji investujme do pozitivních afirmací a modliteb, které k řešení přímo přispívají a které k nám to pravé řešení přitáhnou. 
Vycházejme tento týden z lásky a úcty k sobě samým i ke svému životu. Pokud něco není v rovnováze a harmonii, udělejme něco pro to, abychom si k rovnováze a harmonii pomohli. Pokud nevíme co, modleme se za vedení a vyjasnění cesty k řešení. Ušetřeme si zbytečné rozčilování a starosti a věnujme svou energii místo toho tam, kde bude mít skutečně užitek. 

- Magda

* * *
Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Vybírám tři karty, které nejsou chronologicky řazeny, všechny platí souběžně pro celý týden a vzájemně se svými významy doplňují. Společně nám přibližují ladění tohoto období. Při čtení výkladu sledujte i své pocity, myšlenky, vize či slova, která vás přitom napadnou, neboť představují doplňující andělské vedení konkrétně pro vás a vaši situaci.

První kartou pro tento týden je Pětka Hojnosti. Poukazuje na pocity strádání a chudoby, a to nejen ve fyzické rovině, ale i v té mentální a citové. Tato karta nás nabádá k tomu, abychom změnili své chudobné a věčně nespokojené vnímání věcí na takové, které nás bude těšit, přestože naše okolnosti nemusejí být takové, jaké bychom si je přáli mít. Uspokojivé podmínky si nevytvoříme tím, že se budeme vztekat, stěžovat si nebo plakat nad nedostatkem. Čím více se utápíme v myšlenkách či pocitech, že nám něco chybí, tím více se trápíme a tím více k sobě také přitahujeme další nedostatek. Chceme-li tedy změnit své vnější podmínky v životě, začněme změnou uvnitř - změňme způsob, jakým se díváme na věci, ať už peníze, vztahy nebo jakoukoli jinou oblast, ve které jsme dosud vnímali hlavně to, co nemáme. Tato karta je vedením andělů k tomu, abychom se zaměřovali na to, co máme a co bychom si přáli, namísto toho, co nemáme a co bychom nechtěli, resp. čeho se bojíme.

Druhou kartou je Léčitel Citů, což může být osoba a nebo situace. Ohledně situace vypovídá o potřebě pečovat o sebe, zejména po dlouhodobé starosti o druhé a jejich dobro. Nemůžeme na sebe zapomínat. Andělé říkají, že se přitom nejedná jen o pozornost, kterou věnujeme druhým lidem, ale i o tu, kterou věnujeme svým povinnostem a kterou klademe nad všechno ostatní. Říkají nám, že se máme chopit vlády nad svým časem a sami si vybírat věci, kterým se budeme věnovat - a zařadili do svého rozvrhu také čas na odpočinek a další věci, které potřebujeme dopřát sami sobě. Velmi to souvisí také se zdravím. Pokud je někdo nemocný, tělo ho nyní nutí věnovat si péči, kterou potřebuje. Pokud má někdo pocit, že nemocný brzy bude, může toto vedení využít k předejití takové situaci a učinit změny ve svém rozvrhu coby způsob zdravé prevence. Kdo přemýšlí o tom, že by své zdravotní potíže jen tak přešel (kvůli "důležitějším" věcem), je touto kartou veden k pečlivému zvážení svých priorit, protože zanedbávání vlastního zdraví se nikdy nevyplácí.
Je to karta přijímání a asertivity, a tak si dopřejme to, co potřebujeme, a nebojme si o to říct a obhájit si to, bude-li to nutné.
Tato karta může také představovat osobu, která je laskavá, vřelá, pečující a důvěryhodná a která nám může být v tomto období nápomocná. Zároveň však může vyzývat nás samotné, abychom tyto vlastnosti ztělesnili a rozvinuli si je. V kontextu výkladu hlavně vůči sobě samým.

Poslední kartou pro tento týden je Strážce Hojnosti, která vypovídá o tom, že nakonec všechno, o co jsme se strachovali a kvůli čemu jsme měli pocity strádání, budeme mít ve svých rukou a budeme opět stát nohama pevně na zemi. Je to karta úspěchu, jistoty a zabezpečení, která může vypovídat o pozitivních změnách v souvislosti s kariérou, financemi a materiálními záležitostmi. Především však budeme mít dobrý pocit ze sebe samých, protože sami sobě dokážeme, že stát si za svými prioritami a důsledně se o sebe a své potřeby postarat (navzdory možnému protestu jiných lidí) bylo správné a začne nám to přinášet i plody - budeme mít více energie, zvýší se nám sebedůvěra, něco se nám podaří, bude nám lépe fyzicky i citově nebo něco dobrého dostaneme. Vesmír nám bude zrcadlit naši dobrou péči, budeme-li si ji věnovat. Změnou chudobného a strádajícího myšlení (viz. první karta), utříděním priorit a přijímání všeho potřebného namísto neustálého dávání (viz. druhá karta) se nám tedy nakonec podaří přeměnit podmínky ve svém životě na příjemnější a pro všechny příznivější. Kdo měl strach, že by někoho nebo něco zanedbal, když si dovolí přijmout to, co potřebuje, je touto kartou ujištěn, že všechno bude dobré.
Karta může znamenat také osobu, v tomto případě někoho velmi schopného, kdo jedná na základě toho, co považuje za správné, kdo je sám se sebou spokojený, dobře pracuje a dělá to rád a vřele poskytuje rady druhým. Sami přitom můžeme být vybízeni k zaujetí tohoto postoje.

SHRNUTÍ
Tento týden je o prostém rozhodnutí se změnit směr svých myšlenek od strádání k naplnění a podle toho pak také patřičně uspořádat své činy a jednání. Každý člověk má přirozené právo naplňovat své potřeby a stejně jako se rádi staráme o to, aby bylo dobře druhým, musíme se postarat také sami o sebe, protože jsme úplně stejně důležití jako ostatní - jen jsme si možná osvojili nezdravý návyk nechávat sami sebe až na poslední místo. V tomto týdnu budeme mít jako prioritu to, abychom se cítili dobře. Není na tom nic špatného a není důvod si v tom bránit. Mít dobrý pocit ze sebe samých a z toho, co pro sebe děláme, nemá nic společného se ztrátou pokory, které se někteří lidé tolik bojí. Kdokoli má přitom pochybnosti, může své anděly požádat o to, aby na něho i na jeho jednání dohlédli a v případě, že by mohl udělat něco nedobrého, mu v tom zabránili. Ve většině případů jsou však tyto obavy zcela zbytečné, protože - jak už bylo řečeno v minulém výkladu - podle andělů se zraňování druhých nebo ztráty pokory bojí nejvíce ti z nás, kteří jsou toho nejméně schopni. 
Někteří se také cítí být zodpovědní za dobro druhých a bojí se, že když se začnou starat sami o sebe, upřou tím svou péči druhým. Druzí lidé (s výjimkou dětí a postižených osob) jsou však zodpovědní sami za sebe stejně jako my, a tak nemusíme mít žádné výčitky, když svou pozornost budeme věnovat pro změnu svým vlastním potřebám. I v případě péče o děti a nemohoucí osoby nás však andělé vedou k tomu, abychom své povinnosti moudře rozdělili a pokud možno přenechali některé úlohy dalším lidem. Nemusíme dělat všechno sami. Navíc, když si dopřejeme čas sami pro sebe a naplníme své potřeby - často dlouho odkládané - budeme potom velmi pozitivní, příjemní a přineseme tím druhým lidem mnohem více dobra, než kdybychom byli vyčerpaní, nemocní a nahněvaní. 
Sami rozhodujeme o svém čase. Možná si stěžujeme na jiné lidi a záležitosti, že to oni/ony nás obírají o čas a neptají se nás. Jsme to ale my, kdo si musí ve svém rozvrhu udělat pořádek a volné místo na čas pro sebe. Některé věci možná dělat musíme, ale mnohé další nemusíme. Nemějme tedy strach ze svého plánu některé záležitosti vyškrtnout a dopřát si úlevu, kterou potřebujeme.
Všechna dobrá péče a práce na sobě a pozitivních změnách svého myšlení i jednání bude mít skvělý dopad na všechny oblasti v našem životě. Karty tohoto týdne vypovídají o jasném posunu, který se dostaví velmi rychle, budeme-li ochotní učinit změny tam, kde jsou potřebné, a jestliže je skutečně učiníme. Je třeba dostát svým slovům také činy. Hlavně co se týká vymezování svých hranic vzhledem k požadavkům druhých lidí nebo hromad úkolů, které se na nás sypou ze všech stran. Nemusíme dělat všechno a nemusíme to dělat nutně my. Zredukujme seznamy svých úkolů na naprosté minimum, a to se zcela čistým svědomím. Nejsme žádní superhrdinové ani stroje - máme své hranice a je třeba si je hlídat. Požadavků a úkolů bude vždycky dost. Nemůžeme čekat, že se samy zastaví a že samy přestanou přicházet. Je to na nás, abychom říkali Ne a abychom se naučili rozpoznávat, co je opravdu nutné a důležité a co naopak není. 
Toto je týden zdravé sebelásky a všeho, co s ní souvisí. Nemějme vůbec žádné výčitky, když nebudeme chtít něco dělat nebo budeme chtít něco odmítnout. Je to v pořádku. Dobrá péče o sebe samé se nám vzápětí začne zrcadlit také z vnějšího světa a naše ochota přijímat k nám přitáhne osoby a situace, jež nám budou ochotně dávat. Je v pořádku dát si přestávku a postarat se sami o sebe. I kdyby náš rozum měl tisíce argumentů, proč se zachovat jinak, poslouchejme nyní hlavně své srdce a především své tělo, které nám posílá své signály fyzickou cestou.
Na lásce není nic špatného - a tak se mějme rádi a vycházejme z toho vždy, když budeme váhat nad tím, zda svou energii vydávat a nebo si ji spíše ponechat. Vycházíme-li z lásky, nikdy neuděláme nic špatného. 

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥
* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.