neděle 25. srpna 2019

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 26.8. do 1.9. 2019

Milí přátelé,

máme tady poslední srpnový týden a spolu s ním novoluní ve znamení Panny, které nastane 30.8. a které by nám mělo přinést příznivou změnu energií, které v poslední době mávaly našimi vztahy. (O tomto novoluní uveřejním během týdne samostatný článek.) Naši andělé nás nadále vedou k velké trpělivosti, soucitu a bezpodmínečné lásce vůči sobě i druhým a k očišťování se od emoční, myšlenkové či jakékoli jiné energie, která nás tíží a která nám nijak neslouží. Nosíme-li v sobě tyto energie, pak reagují na tytéž energie v druhých lidech a mohou vznikat nepříjemné situace. Toto očišťování (např. ve formě vyplakání, vypsání do deníku, vybití při sportu, soustředění se na nějakou aktivitu..) tak prospěje nejen nám, ale i našim vztahům. 
Ve své podstatě je tento týden pokračováním týdnu předchozího - je pokračováním naší cesty k Lásce.

- Magda 

Pro výklad na tento týden jsem vybrala tyto sady:
  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue & Radleigh Valentine)
  • Andělé lásky (Doreen Virtue)
  • Moudrost Avalonu (The Wisdom of Avalon; Colette Baron-Reid)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak , napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla Pětka Myšlenek. Je to jedna z karet, které vídáme nejméně rádi, protože se týká situací, v nichž nám bylo ukřivděno, kdy nám někdo ublížil (obvykle záměrně a vědomě) a kdy se nám stala nějaká nespravedlnost. Touto kartou nás andělé vedou k odpouštění, tedy daru, který poskytujeme především SAMI SOBĚ. Odpuštění je proces, kdy se myšlenkově, emočně i energeticky odpoutáme od osob a situací, které nás zranily, a ponecháme spravedlnost všudypřítomnému Zákonu rovnováhy. Tato karta nás varuje, abychom nezahořkli a nestali se osobami, které všude kolem sebe vyzařují hněv, ublíženost, dotčenost a pesimismus. Je pochopitelné, že takové pocity můžeme mít; že můžeme ztratit víru v lidi, v Boha či Vesmír; že už nemáme chuť začínat znovu; že bychom vše nejraději vzdali. To všechno patří k naší lidskosti a každý z nás má právo na pocity, které si zvolí. Protože však naši andělé vědí, že si přejeme kráčet po cestě Lásky a být šťastní, doporučují nám, abychom se těchto svých ukřivděných a zraněných pocitů vzdali. Vědí, že nám jen ubližují. Vědí také, že k nám tyto staré udržované křivdy přitahují další, aby na sebe upozornily a přiměly k nám k jejich konečnému vyléčení. Oproštěním se od minulých křivd a zranění uvolňujeme ve svém srdci i mysli místo pro lásku, a když se jí v první řadě naplníme my sami, začneme ji k sobě v nejrůznějších formách přitahovat také z okolí. Hoďme tedy minulost za hlavu, ať už dávnou nebo nedávnou, a zvolme si být šťastní. 

Z karet Andělé lásky nám vyšla karta s názvem Náboženské ohledy. Doslovný význam této karty spočívá v tom, že pokud v nějakém našem vztahu dochází k nedorozuměním, je to kvůli odlišné víře každého z nás. Víra přitom neznamená pouze náboženství. Týká se obecně čehokoli, čemu věříme - našich přesvědčení. Pokud jeden věří, že svět je plný naděje a lásky, zatímco druhý ho vidí jako předem ztracený, nemusejí se v některých věcech shodovat. Věří-li jeden, že se vždy může spolehnout na své blízké, zatímco druhý je přesvědčen, že se nedá věřit nikomu, logicky mohou vznikat různé neshody. Zastává-li jeden člověk upřímnost, zatímco druhý se upřímnosti bojí, přirozeně mezi nimi může docházet k nesouladu. 
Touto kartou nás naši andělé vedou k tomu, abychom se místo toho, co nás a druhého člověka rozděluje, soustředili na to, co nás spojuje a co máme společné. Málokdy se dva lidé shodnou úplně na všem. Je normální, že v některých věcech spolu nesouhlasíme, a to i tehdy, kdy máme s někým opravdu krásný a velmi blízký vztah. Každý z nás je unikátní a nikde na světě nejsou dva lidé úplně stejní. Je to proto, že se máme navzájem obohacovat a doplňovat. Naše vztahy nám všem slouží k růstu a rozvíjení lásky a uzdravování. Můžeme poznávat, jakým jiným způsobem se druhý člověk dívá na svět, zjistit, proč se na něj tak dívá, a najít v sobě ještě větší soucit a pochopení. Můžeme zjistit, že člověk, který nám připadal protivný a nepřátelský, je ve skutečnosti možná ještě hodnější a citlivější než my, ale protože byl krutě zraněn a nevěděl, jak se svým zraněním naložit, uzavřel se sám do sebe a raději od sebe všechny odhání. Nikdy nemůžeme vědět, co všechno v sobě druzí lidé nosí a proč se někdy chovají způsobem, který s tím naším neladí. Naši andělé proto nás vedou k bezpodmínečné lásce, k přijetí odlišnosti druhých a ke zdravé míře tolerance v našich vztazích (tj. takové míře tolerance, která nám samým neubližuje).  

Z karet Moudrost Avalonu nám vyšla karta Pes, tedy další poselství o bezpodmínečné, nesobecké lásce. Vybízí nás k tomu, abychom si byli s našimi blízkými věrni v dobrém i zlém a milovali je i v období, kdy se možná nechovají právě láskyplně. Neznamená to samozřejmě, že bychom si měli nechat ubližovat - i pes se ozve, když mu někdo ublíží. Je to vedení k tomu, abychom byli pro své milované trvalými a věrnými společníky, o které se mohou opřít, na které se mohou spolehnout a o kterých ví, že neutečou, ani když projevují stinné stránky své lidskosti. 
Umění milovat druhé bez podmínek se odvíjí od naší schopnosti milovat bez podmínek sami sebe. Kritizujeme se, shazujeme se a ponižujeme se, kdykoli se nám něco nedaří nebo protože se nám na sobě něco nelíbí? Říkáme si ošklivé věci a urážíme svou vlastní bytost? Dáváme sami sebe vždycky až na poslední místo za všemi ostatními? Je-li tomu tak, vede nás tato karta ke změně přístupu k sobě samým. Jakmile se naučíme přijímat a milovat sami sebe se všemi svými stránkami, tedy i s tím, co se nám na sobě nelíbí, naučíme se to přirozeně i vůči druhým lidem. Rovněž se nám pak začne dostávat stejného láskyplného přístupu i od lidí kolem nás a do života budeme přitahovat láskyplné osoby. 
Mějme na paměti, že milovat nám nikdy neublíží! Možná jsme prožili zklamání a utrpěli zranění kvůli některým svým očekáváním nebo důvěře vložené v nesprávné osoby, ale to neznamená, že bychom neměli milovat. Láska, kterou MY cítíme a prožíváme, vyživuje NÁS. Odmítáme-li milovat a prožívat lásku kvůli určitým lidem nebo podmínkám, jsme to hlavně my, kdo kvůli tomu trpí a strádá. Milovat můžeme kdykoli a za jakýchkoli podmínek, neboť láska, kterou MY cítíme, vychází z našeho nitra, z naší podstaty - a ta nezávisí na nikom ani na ničem mimo nás. 
Afirmujme si tak často, jak to jen půjde: Je bezpečné milovat.

* * *

SHRNUTÍ
Poslední srpnový týden je celý o lásce. Lásce, která miluje a přijímá všechny a všechno tak, jak to je, i tehdy, není-li situace právě růžová. Abychom byli takové lásky schopni, potřebujeme se očistit ode všeho, co touto láskou není. Od starých ran, křivd, negativních přesvědčení (která jsme si vyvinuli možná právě kvůli prožitým ranám a křivdám) a energií, které naše srdce jen zbytečně tíží. Máme svá srdce otevřít. Abychom mohli milovat a prožívat lásku ve vší její kráse, musí být naše srdce otevřené. To se nám nepodaří, jsme-li neustále ve střehu a bojíme se, co nám kdo zase udělá - protože nevěříme lidem a možná ani Vesmíru. Pokud byla naše víra zasažena nějakým zklamáním nebo zraněním, máme nyní zapracovat na její obnově. Nemusíme přitom vkládat svou důvěru v lidi, kteří si jí neváží. Jde o to, abychom neuzavřeli své srdce vůči těm ostatním, kdo si naši důvěru zaslouží. Milovat přitom můžeme i ty, kdo nás zklamali, aniž bychom s nimi udržovali kontakt. Vysílat jim lásku nám nijak neublíží, naopak, prospěje to našemu srdci (i naší karmě) mnohem více než hněv nebo přechovávaná bolest. 
Milujeme-li a přijímáme-li bezpodmínečně sami sebe, přirozeně jsme toho schopni také vůči druhým. Pokud se nám to nedaří, zapracujme na tom. Máme k tomu nyní ideální podmínky. 

Láska nikdy nikomu neublíží a je proto zcela bezpečné milovat a prožívat lásku. Možná nás zranili někteří lidé nebo naše nesplněná očekávání, ale láska ne. Láska je právě lékem, který léčí naše srdce i celou naši bytost. Když milujeme, stáváme se nositeli a šiřiteli léčivé energie, a tím pomáháme v rámci našich vztahů i druhým lidem, společnosti a našemu světu. 

Na každém z nás záleží. Kdykoli uzdravíme sami sebe, uzdravíme tím část světa, kterou tvoříme. Je to součást našeho poslání. A vždy, když konáme své poslání, je přirozeně postaráno o všechno, co k němu potřebujeme. Nenechme se tedy odradit tím, že nevíme, JAK něco udělat nebo vyřešit. Stačí být k tomu ochotní a otevřít Vesmíru cestu do svého srdce, aby nás mohl vést. 

Afirmujme si: 
Jsem ochotný/á propustit ze svého srdce i z celé své bytosti všechno, co není láska. 
Jsem ochotný/á tyto změny vykonat, i když mám strach.
Jsem ochotný/á změnit i to, co jsem doposud považoval/a za součást toho, kdo jsem.
Jsem ochotný/á se vzdát své zatvrzelosti a lpění na tom, co mi ubližovalo.
Jsem ochotný/á otevřít se Lásce, prožívat Lásku a těšit se z ní.
Je naprosto bezpečné milovat.
Když miluji a přijímám sám/sama sebe, dokážu milovat a přijímat i druhé, a to pomáhá mým vztahům.
Stanu-li se láskyplným člověkem, budou ke mně přistupovat další láskyplní lidé.
Mé vztahy jsou uzdravovány s tím, jak se uzdravuji já.
Odpouštím si, že jsem v sobě tak dlouho choval/a hněv, bolest, strach, _____ (doplňte cokoli dalšího, co vás napadne) a kazil/a si tak svůj vlastní život. 
Odpouštím si, že jsem doposud nedokázal/a překonat svou hořkost.
Odpouštím si, že jsem ublížil/a sám/sama sobě nebo i někomu jinému v důsledku svých starých zranění. 
Jsem ochotný/á se změnit a jednat ve jménu Lásky.
Jsem ochotný/á přestat se trestat a týrat. 
Jsem ochotný/á dovolit si milovat.
Jsem ochotný/á otevřít své srdce. 
Je to v pořádku.
Jsem v pořádku.
Všechno je v pořádku.

Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)


Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.