pondělí 8. července 2019

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 8. do 14.7. 2019

Milí přátelé,

máme tady druhý červencový týden a spolu s ním novou energii více či méně ovlivněnou retrográdním Merkurem, planetou komunikace. Tato retrográdní fáze je pro mnohé z nás opravdu silná. V naší komunikaci může nastávat mnoho nedorozumění. My nebo druzí lidé si můžeme naše slova navzájem pochopit úplně jinak. Mohou říci něco, co se nás silně osobně dotkne, aniž by to tak ve skutečnosti mysleli - a obdobně také my můžeme říct něco, co se dotkne jich, aniž bychom svými slovy mysleli cokoli špatného. Tato nedorozumění mají za účel vyvolat z nás na povrch staré emoce, odhalit místa, na která jsme citliví, a dostat ven mnohdy i velmi staré zraněné pocity. Frustrace v komunikaci, ať už mezilidské, mluvené či psané, osobní či elektronické a dopravní, mají v tomto ohledu stejný úkol. 
Přijměme proto tyto situace jako příležitost k pročištění vlastního nitra, avšak dejme si pozor, abychom si ve víru silných emocí nepoškodili své vztahy s druhými. Pokud se nás něco osobně dotkne, raději nejprve celou věc s druhými lidmi proberme a vyjasněme. Ptejme se, jak to mysleli. Můžeme zjistit, že naše výbuchy vzteku, smutku, bolesti a dalších emocí ve skutečnosti neměly nic společného s tím, co nám druzí lidé řekli, ale s dosud citlivým místem uvnitř nás, které jejich slova nezáměrně oživila. Udržujme naši komunikaci jasnou. 
Nakonec je třeba vzít v potaz také komunikaci se sebou samými. Co si říkáme? Na co myslíme? Co cítíme? A co to pro nás znamená? Ponižujeme se a shazujeme, protože máme myšlenky a pocity, které se nám nelíbí, nebo protože nevíme, jak si s nimi poradit? Říkáme si opakovaně, jací jsme chudáci a jak se proti nám Vesmír spiknul? Ať už je to cokoli, jestliže nám to neslouží, budeme mít možnost to zhodnotit a začít pracovat na nahrazení současného stylu komunikace se svým vlastním nitrem novým, který nám bude prospívat. 
Jako vždy jsou nám k dispozici naši andělé, kteří nám pomohou se vším, s čím budeme potřebovat, jestliže je o to požádáme a budeme ochotni činit změny, ke kterým nás povedou coby odpověď na naše prosby. Aby nám naši andělé mohli pomoci, musíme s nimi spolupracovat, dovolit jim, aby mohli zasáhnout, a poslouchat vedení, které nám budou dávat. Abychom ho však byli schopni vnímat, potřebujeme svou mysl udržovat co nejklidnější. 
Tento týden (a pravděpodobně i další dva) je očistou pro naše nitro a má nám posloužit k sebepoznání a léčení. Neberme si tedy nic osobně, nestavme se do pozice oběti a využijme cokoli, co se o sobě dozvíme, jako vodítko k tomu, na čem je třeba zapracovat a kde se nachází naše dosud nevyléčená zranění, stále citlivá na sebemenší dotyk. 

- Magda 

Pro výklad na tento týden jsem vybrala tyto sady:

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue & Radleigh Valentine)
  • Poselství archandělů (Doreen Virtue)
  • Karty kouzelné mapy (Colette Baron-Reid)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak , napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla Čtyřka Myšlenek. Je to karta, která nám připomíná, že přehnané analyzování a rozpitvávání situace nás nikam nedovede a často nám danou situaci v našich očích ještě zhorší. Často ji také zkreslí, přibarví a jako přídavek nám předvede celou škálu tragických scénářů, co všechno hrozného by se nám v jejím důsledku mohlo stát. Naši andělé nás vyzývají k tomu, abychom v tomto období nechali svou mysl "spát" a využívali jejích schopností logiky, analýzy apod. pouze tam, kde jsou opravdu na místě. Nepleťme ji do svých pocitů, nesnažme se ji aplikovat na věci, které mají být pouze prožity či přijaty. Některé věci prostě nejsou racionální. I ty k životu patří. Naše ego využívá naši mysl k tomu, aby si dodávalo falešný pocit kontroly a bezpečí tím, že bude všechno chápat, všemu rozumět a všechno uvede do logických souvislostí, aby mohlo předem vyvodit budoucí dění, a tak mít pod kontrolou, co se stane nebo nestane. Čím více se však o to budeme snažit, tím více si můžeme být jistí, že nic pod kontrolou mít nebudeme a že dostaneme lekci, která nás tento návyk dostane za úkol odnaučit. Budoucnost nemáme řídit, máme ji utvářet. A utváříme ji tím, co děláme nyní, v přítomnosti. Cokoli dnes uděláme pro dobro své i ostatních, se nám v budoucnu odmění. Investujeme-li nyní čas a energii do léčení našich ran, nebudeme se v budoucnu cítit tolik zranění, protože situace, které se nás původně dotýkaly, v nás už nebudou vyvolávat staré nedoléčené bolesti. Investujeme-li čas a energii do činností a technik, které ukázní a zklidní naši mysl, ušetříme si zbytečné ztráty sil, protože sami v sobě nebudeme vyvolávat paniku vlastními negativními představami, přehnaným analyzováním situací nebo potenciálními neshodami s druhými lidmi.
V tomto období nám velmi pomůže, když detoxikujeme také své tělo a vyřadíme ze své stravy stimulující látky jako je například kofein. Ať už jsme na tyto látky citliví více či méně, stejně na nás mají vliv, i když si to neuvědomujeme. Kofein probouzí naši mysl k vyšší aktivitě prostřednictvím vyvolání většího stresu, a to v období, které nás už tak může stresovat až až, zrovna nepotřebujeme. Chceme-li udržet svou mysl co nejklidnější, musíme jí přestat podávat látky, které ji povzbuzují k vysoké činnosti nebo jinak zasahují do její přirozené míry aktivity. (Netýká se léků předepsaných lékařem!)

Z karet Poselství archandělů zde máme kartu Milovaní. Tato karta pro nás má jedno hlavní a velmi důležité poselství týkající se našich vztahů s milovanými lidmi. Dojde-li mezi námi k nedorozumění nebo nějaké jiné nepříjemné situaci, máme si v první řadě uvědomit, jakou cenu pro nás naše vztahy s nimi mají a jak důležití pro nás naši blízcí jsou. Když se někdo dotkne našeho citlivého místa, máme totiž ve zvyku impulzivně zareagovat, vybouchnout, urazit se, začít se bránit a co nejrychleji odehnat  nebo potrestat toho, kdo se našeho citlivého místa dotkl. Potom říkáme věci, které druhým (a někdy ani nám) nemusejí dávat žádný smysl a kterých později, když se naše mysl i pocity zklidní, litujeme - ale které nemůžeme vzít zpět a které lze pouze objasnit, vysvětlit a také, je-li to na místě, se omluvit. Abychom takovým nepříjemným situacím co nejlépe předešli, radí nám naši andělé, abychom měli neustále na paměti, jak moc pro nás naši blízcí znamenají, a dali našim vztahům přednost před vlastní ublížeností, uražeností, vztahovačností nebo tendencí hádat se o "pravdu". Toto období je citlivé pro VŠECHNY, nejen pro nás. I ostatní mají mnoho bolístek, se kterými se potýkají, a i když mezi námi mohou vznikat někdy i opravdu ošklivé situace, stále bychom měli mít na paměti lásku, která mezi námi trvá bez ohledu na současné a DOČASNÉ intenzivní emoce. Naši andělé nám pomohou odolávat svému pokušení okamžitě reagovat a začít bojovat, jestliže je o to požádáme a budeme-li ochotni ovládnout své ego a sebestřednost. Vždy, když dojde k nějakému konfliktu, zeptejme se sami sebe: "Je pro mě důležitější náš vztah a láska, kterou jinak sdílíme, a nebo to, že mám pravdu a prosadím si svoje za každou cenu? Je pro mě do budoucna cennější naše vzájemné pouto nebo moje ublíženost a její dokázání? Opravdu je tento člověk tak zlý, a nebo pouze nevidím všechno to dobré, co v něm je, kvůli mému momentálnímu záchvatu silných emocí, kdy vidím jenom to špatné, co se teď děje?" 
Naše vztahy nám slouží k rozvíjení lásky a jsou proto pro naše ega oblíbeným cílem k vyvolávání strachu a bojů, neboť láska strach vytěsňuje, a to ego nechce. S oblibou v nás proto vyvolává pochybnosti a nejistoty o druhých a našich vztazích, záměrně manipuluje s naší pozorností a zaměřuje ji na sebe, sebe a sebe, na to, jak ono samo je hrozně ublížené, jaká je to oběť a jak druzí jsou špatní a my dobří. Ze strachu o svou existenci se snaží nás odvádět od lásky, protože láska rozpouští hranice mezi námi a druhými lidmi a osvobozuje nás. Ego nechce, abychom pamatovali na lásku a milovali - chce, abychom na ni zapomněli, abychom se soustředili výhradně na něj a na své "bezpečí" a zaměřuje naši pozornost na cokoli, co by pro nás mohlo být ohrožením. Nechce, abychom se uzdravili - chce, abychom zůstali zranění a neustále si to připomínali, protože tak si budeme pořád dávat pozor a zůstaneme v "bezpečí". O to více je třeba se láskou naplnit a obklopit, nebrat si jednání druhých osobně a především udržovat svou mysl čistou a jasnou, protože s takovou myslí se egu špatně manipuluje.
Závěrem je třeba si uvědomit, že každý vztah vždy záleží na obou lidech a na jejich postojích a jednání. My jsme zodpovědní výhradně za to, čím MY přispíváme do vztahu - jsme zodpovědní jen za svůj podíl. To, jak se svým podílem na vztahu naloží druhý člověk, je už jeho zodpovědnost a jeho volba a my do ní nemáme právo zasahovat. Buďme v tomto období soucitní a tolerantní a mějme na paměti, že ne každý umí své chování a emoce kontrolovat a ovládat. Druzí lidé se kvůli svým reakcím mohou cítit i mnohem hůře než my, kteří jsme narazili na jejich citlivá místa, a to i tehdy, kdy to vůbec nedávají najevo. 
Nedělejme žádná rozhodnutí ani závěry na základě nynějších dočasných situací. V průběhu celého července se budou věci různě měnit a přeuspořádávat, a tak nechme všechno otevřené, a ono si to samo najde cestu k nápravě a uzdravení - neboť takový je smysl tohoto období. 

Z Karet kouzelné mapy je tu karta Svézt se na vlně, která nám říká, že se nemáme nechat vlnami nynější energie převálcovat a potopit, ale naopak vzít pomyslný "surf" a vézt se na nich. Nechme je, ať nás nesou, kamkoli chtějí. Dobře vědí, proč jsou vysoké právě tak či onak; proč se ženou právě tím či oním směrem a proč s sebou berou právě nás. Snažit se je ovládat nebo před nimi utéct je zbytečné. A je to tak v pořádku. Všechno, co se nyní děje, se MÁ dít. Je to dobré pro nás i pro druhé, bez ohledu na to, jak to sami vidíme nebo jak to zvenku vypadá. Chaos, který nyní vzniká, má posloužit k efektivnímu přeuspořádání a vytvoření nového pořádku, který bude nám i druhým sloužit lépe. K tomu je někdy důležité i rozbourat samotné základy, jestliže nejsou dobré a stabilní, aby mohly být vystavěny nové, na kterých budeme moci opět budovat. 
Důležitým poselstvím této karty je mít nadhled. Vidět širší perspektivu. Dívat se na situace spíše jako vnější pozorovatel než jako přímý účastník, který všechno vnímá výhradně subjektivně. Je to velká výzva, neboť právě udržení si objektivity může být v tomto období pro nás velký problém. Požádejme proto své anděly o pomoc, projevme svou ochotu na své objektivitě a nadhledu pracovat, a oni nás povedou. Nic z toho, co se děje, není tak osobní, jak to vypadá. 

* * *

SHRNUTÍ
Toto je týden detoxikace našeho nitra i těla. Z našeho nitra jsou vyplavovány myšlenky, emoce, slova či návyky, které nám škodí, a zejména ty, které jsme se zuby nehty snažili nevidět, budou vyvolávány na povrch, aby mohly odejít. Nemusí to být příjemné, je to ale důležité a do budoucna nám to velmi pomůže. Tuto vnitřní očistu můžeme podpořit očistou fyzickou, v první řadě tím, že ze své stravy vysadíme všechny stimulanty a další věci, které v našem těle vyvolávají stres.
Je důležité udržovat svou komunikaci s druhými jasnou a zřetelnou a pokud mezi námi přesto dojde k nějakému nedorozumění, co nejdříve si ho vyjasněme a vysvětleme, co jsme jak mysleli. Pokud to druzí přesto nepochopí, nedá se nic dělat, protože sami jsme udělali pro vyjasnění situace maximum. Nejsme zodpovědní za to, jak se kdo rozhodne reagovat, s výjimkou sebe samých. 
Odolejme pokušení jednat impulzivně a reagovat automaticky na cokoli, co se nás dotkne. Možná se nám to nemusí dařit tak, jak bychom chtěli, a tak je třeba se sebou mít soucit a stejně tak ho projevovat i vůči ostatním. Ať už se bude dít cokoli, není to osobní, je to zkrátka výsledek nynější energie, která pak zase pomine - a stejně tak pomine i to, co se nyní děje. Nedělejme tedy žádné závěry ani vážná rozhodnutí, dokud mezi námi a druhými nebude opravdu jasno a dokud se naše citlivá místa nezklidní. 
Přestože máme pracovat se svým nitrem a umožnit mu, aby se léčilo a očišťovalo, jak potřebuje, zároveň je potřeba udržet si klidnou mysl (osobně se mi osvědčilo zaměřit ji na skládání puzzle nebo jinou takovou "neškodnou" činnost, která ji soustředí tak, aby neměla čas se utrhnout z řetězu) a nedovolit egu, aby ovládlo naše myšlení, vnímání a chování. Přestože můžeme být v pokušení brát si všechno osobně, je třeba si udržet zdravý nadhled, poodstoupit od situace a umět na ni pohlédnout jako nezúčastněný pozorovatel. O objektivní náhled můžeme požádat i dobrého přítele, i zde však musíme brát jeho názor s rezervou, protože každý člověk je jiný a má svůj osobitý způsob náhledu na věci, i když je sebevíc objektivní. Někdy je lepší se nikoho dalšího na názor neptat, neboť to v nás vyvolá ještě větší zmatek místo kýženého uklidnění. 
Mějme v tomto období na prvním místě LÁSKU. Bez ohledu na to, co všechno se děje a jak špatně to na nás může působit, udržme si lásku jako absolutní prioritu, a té všechno podřiďme. Nedovolme svému pocuchanému ublíženému egu ovládat naše jednání. Naše ublíženost, vztahovačnost či boje o pravdu nám nikdy nic nepřinesou - jen zničí. 
Nesnažme se ovládat nynější vlny energie - ovládejme sami sebe. Udělejme vše, co můžeme, abychom my sami jednali co nejlépe, jak umíme. Druhé lidi nechme být a mějme s nimi soucit. Dovolme svým starým zraněním, aby vyplavila bolest, kterou jsme v sobě potlačili, a nechme své pocity plynout, aniž bychom je analyzovali. Využijme nynější vlny energie k tomu, abychom se posunuli dál, místo abychom se jimi nechali potopit. Právě posunout nás dál je totiž jejich účel a čím více jich využijeme, tím více věcí v sobě vyřešíme a tím větších břemen se zbavíme. A to je důležitá součást duchovního růstu - propustit ze svého nitra vše, co nejsme... co není láska. 

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.