pondělí 30. prosince 2019

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 30.12. 2019 do 5.1. 2020

Milí přátelé,

v tomto týdnu vstupujeme do nového roku a spolu s ním také do nových energií. Novoluní, které jsme měli 26. prosince, nám poskytlo první jiskru této energie a spolu s ní také impuls k důležitým změnám, zejména těm vnitřním, které nám mají pomoci zlepšit náš život a pomoci nám k prožívání vlastního štěstí. 
Někteří z nás se mohou trápit kvůli uplynulým svátkům (či celému roku) a tomu, že je možná neprožili tak, jak si přáli, nebo proto, že utrpěli nějakou ztrátu. Pro ty je důležité být k sobě laskaví, dopřát si čas a vytvořit si podmínky, které jim pomohou se uzdravovat a zůstat stranou od rozjařených a méně citlivých lidí a jejich energií, které mohou poraněné nitro i zcela nezáměrně zasáhnout. Pokud se necítíme na to, abychom slavili nebo s někým během oslav pobývali, můžeme si bez jakýchkoli výčitek dopřát klid o samotě doma, či se zvířátkem nebo jiným dobrým přítelem. Nenechme si nutit cizí představy o tom, jak máme trávit své dny, zvláště jsou-li o tolik jiné než u většiny ostatních.
Období nového roku je spojeno také s novým odhodláním a novými rozhodnutími (nejen co se týká předsevzetí). Je tedy ideální čas na to, abychom se ohlédli za uplynulým rokem a objektivně zhodnotili, co bychom na sobě a ve svém životě mohli změnit z lepšímu. Přiznat si, že existují oblasti, v nichž je třeba něco zlepšit, je prvním krokem k tomu, aby se tak stalo. Překousněme své ego a přiznejme si, že v některých věcech jsme se zmýlili, že některá přesvědčení, kterých jsme se skálopevně drželi, byla falešná či omezená, že opakovaně doplácíme na některou svou vlastnost, kterou si nechceme přiznat či s ní odmítáme pracovat, apod. a rozhodněme se, že to, co nám neslouží, změníme. Budeme-li si to upřímně přát, Nebesa nám najdou cestu, jak nám pomoci náš záměr naplnit. 
Na druhou stranu je důležité se kvůli těmto záležitostem netrápit a zanechat jakékoli negativní pocity či myšlenky za sebou. Pokud se chceme stát novými lidmi s novou energií a novým vyzařováním, je třeba vzdát se toho starého, co utvářelo naši dřívější energii a naladění - včetně některých myšlenek a emocí, jimiž jsme se opakovaně a trvale zaobírali. Přestože samozřejmě vyžaduje tato proměna nějaký čas a třeba i pomoc, ať již nebeskou či lidskou, již teď můžeme učinit toto rozhodnutí, vymezit si záměr a projevit ochotu k této proměně. 
Nebesa nás vždy podpoří ve všem, co je pro nás dobré.
 
- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto sady:
  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Karty Energie (Energy Oracle Cards; Sandra Anne Taylor)
  • Orákulum jednorožců (Oracle of the Unicorns; Cordelia Francesca Brabbs)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 
 
* * *

Z Tarotu strážných andělů máme pro tento přelomový týden Šestku Myšlenek. Ta nám říká, že ať už míříme kamkoli a ať je naše cesta momentálně jakkoli nejistá, bude nám každopádně lépe než předtím. Vypovídá o tom, že za sebou zanecháváme rozbouřené vody a míříme k těm klidnějším, míruplnějším a světlejším, i když nevíme přesně, kde se teď nacházíme nebo kde se konkrétně ocitneme. Tato karta je pozitivním znamením, že za sebou zanecháváme to, co nám ubližovalo, co nám už neslouží a co nám bránilo v lásce a štěstí, a že tento krok děláme i navzdory naší nejistotě, strachu a pochybnostem. Přestože si možná nejsme vůbec ničím jisti a nevidíme zatím žádné výsledky nebo důkazy, že jdeme správně, tak překonáváme své obavy a procházíme potřebnými změnami. Teď už bude všechno lepší. 

Z Karet energie nám vyšla karta Cornucopia, což je pověstný roh hojnosti, který vypovídá o tom, že v našem životě nastává nové, hojné období. Hojnost zahrnuje mnohem více než jen hojnost financí a hmotného zabezpečení. Patří k ní také zdraví, citové naplnění, duchovní rozvoj, vnitřní i vnější mír a cokoli dalšího, čeho si přejeme mít dostatek. Tato karta symbolizuje nadcházející období velké hojnosti, která do našeho života vstoupí, pokud to dovolíme = pokud se sladíme s energiemi dostatku a hojnosti a přestaneme si stěžovat, zoufat si, litovat se a udržovat v sobě naprosto opačné energie nedostatku, strádání, strachu a nedůvěry v budoucnost. Přestože se nám může nabízet mnoho požehnání, záleží také na nás, zda ho přijmeme, zda ho do svého života pozveme a zda se naopak nestaneme těmi, kdo ho zaženou pryč svou nespokojeností, zlobou, ukřivděností či neochotou uvěřit, že se můžeme mít dobře. Kdo dlouho strádal, mohl získat pocit či přesvědčení, že je mu souzeno být nespokojený nebo že není možné, aby se mu to, co si přeje, splnilo. Možná jsme uvěřili, že není možné být šťastní a nebo že to není možné PRO NÁS. Kdykoli však ze sebe uděláme výjimečnou oběť a utvrzujeme se v této pozici, stáváme se magnetem pro všechno, co nám toto přesvědčení potvrdí.
Úplně stejně to však funguje i v případě, že věříme (nebo jsme alespoň OCHOTNI uvěřit), že jsme hodni dobra a že nám náleží právo být šťastní, zdraví, milovaní a zabezpečení, i kdyby se nám to zatím nikdy nepovedlo splnit. Každý den nabízí nové možnosti a nové začátky. Nemusíme opakovat tytéž vzorce myšlení, vnímání či jednání. Změňme to, co nám dosud přinášelo jen trápení. Zanechme za sebou staré energie, pocity a myšlenky. Nechme za sebou křivdy, zlobu, stížnosti, starosti a dramata. Pusťme se také nesplněných přání, která mohla nabourat naši důvěru v život. (Může vám pomoci i meditace k tomuto účelu: https://www.facebook.com/svetzazraku/videos/443322669616225/) Nechme se naplnit novou energií a začněme ji vyzařovat. Tak se staneme magnetem pro to, co si přejeme.

Z Orákula jednorožců nám vyšly dvě karty (dokonce při míchání vypadly společně hned dvakrát!), což znamená, že se jejich poselství navzájem doplňují.
První z nich je karta Minulé životy, která vypovídá o oproštění se od naší minulosti, a tím i k eliminaci vlivu a důsledků, které má naše minulost na náš současný život. V podstatě říká totéž, co je uvedeno výše - že abychom mohli začít žít šťastnější a spokojenější život, musíme se vzdát toho ze své minulosti, co zapříčinilo současný stav či opakované negativní zkušenosti a co možná zakořenilo hluboko v naší mysli či srdci. Tato karta říká, že rozhodneme-li se tyto věci vykořenit a odstranit, získáme tím spoustu nové energie, kterou jsme doposud ztráceli právě tím, že nás něco poutalo k minulým zážitkům. Jakákoli energie vložená do minulosti je ztracená. Minulost je za námi a nijak nám nepomůže, když do ní budeme vkládat svou energii - mentální, citovou či jinou. Můžeme se z ní samozřejmě poučit a vzít si tak do budoucna užitečné zkušenosti a novou moudrost, ale zbytek nechme být. Chceme-li začít žít jinak, musíme začít myslet, vnímat i jednat jinak. A to lze jedině tehdy, když se oprostíme od minulosti, kvůli které jsme dosavadní způsob myšlení, vnímání i jednání měli.

Druhá karta přináší poselství Přijímej. Krásně souvisí s předchozími kartami a dokonale doplňuje i kartu Minulých životů ze stejné sady. Říká nám, že máme problém přijímat dobro, protože na něho nejsme zvyklí, protože nevěříme, že je to možné, protože máme pocit, že si ho nezasloužíme... a obecně, shrnuto a podtrženo, protože něco z naší minulosti v nás vyvolává dojem, že nám nenáleží nic dobrého nebo že to není možné. Opět je to o vlivu minulosti na náš současný život, současné myšlení, vnímání a jednání. Říká nám, že to, co prožíváme, se odvíjí právě od vlivu naší minulosti. Něco, co jsme prožili, doposud ovlivňuje způsob, jakým nyní žijeme, přemýšlíme, cítíme a jednáme. Mohly to být nešťastné události, duševního i fyzického rázu, ale i rodinné prostředí, ve kterém jsme kdysi vyrůstali a které utvářelo právě naše myšlení, vnímání či jednání. Tato karta nám říká, že i kdybychom měli k dispozici veškerou hojnost vesmíru a všechno, co bychom si jen mohli přát, nebudeme schopni to přijmout, pokud v sobě přechováváme pocity nezasloužení, nepatřičnosti, strachu, nedůvěry a naladění nedostatku.
Ať už nám v přijímání dobra brání cokoli, tato karta nám říká, že JE V POŘÁDKU NECHAT SVOU MINULOST ZA SEBOU A ROZHODNOUT SE ŽÍT JINAK. Že je bezpečné přijímat dobré věci. Že je nejen možné, ale i důležité mít se dobře - můžeme tak totiž přispívat i k dobru mnoha dalších! Máme se přestat bát, že cítit se šťastně nám nějak ublíží. 
Někteří lidé mají strach, že když si dovolí cítit se dobře, přestanou dávat pozor a hned se jim stane něco špatného. Tento strach také často přispívá k tomu, že se to tak opravdu stane. Nedovolme starým zkušenostem ovlivňovat naši víru v dobré! Nikdo z nás sem nepřišel proto, aby trpěl. Přišli jsme sem utvářet lepší svět a pomáhat mu k uzdravení. To můžeme dělat jen tehdy, když máme sami dostatek všeho, co potřebujeme. Není to nic sobeckého ani malicherného, přejeme-li si být šťastní a máme-li přitom dostatek pokory a víry. Ani nikomu druhému bychom přece nepřáli, aby se trápil a strádal! Nenechme tedy trápit se a strádat ani sami sebe! Jsme stejně tak cenní jako všichni ostatní a my všichni máme rovnocenné právo na šťastný život plný hojnosti všeho, co potřebujeme. Když se máme dobře, jsme v dokonalé pozici pro pomáhání dalším, kterým se něčeho důležitého nedostává, a podporování a šíření dobra ve světě. Jsou samozřejmě věci, které můžeme pro druhé lidi, bytosti i svět jako takový dělat vždy - například se za ně modlit. Jsme-li však ochotní přijímat hojnost dalších prostředků, hmotných i nehmotných, rozšiřují se nám možnosti, jakými můžeme konat své životní poslání a pomáhat - a to jistě stojí za to, pro dobro všech. 

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu dostáváme velkou výzvu k tomu, abychom se vzdali starých přesvědčení, způsobů myšlení, vnímání a jednání, a osvobodili se od vlivu své minulosti na náš současný život. Je jasné, že to bude chtít delší čas a vytrvalost, zvláště v případě, kdy se jedná o hluboce zakořeněné záležitosti. Podstatné pro nás je, abychom se pro to upřímně rozhodli, a pak dovolili Nebesům, aby pro nás našla tu nejlepší cestu. Mějme k sobě soucit a buďme trpěliví. Nemusíme hned teď všechno změnit - stačí, když si alespoň uvědomíme, co z našeho myšlení, vnímání či jednání nám ubližuje (nebo co by se dalo nějak vylepšit) a rozhodnout se, že to změnit chceme. Kdy a jak se to stane, se bude odvíjet postupně a všechno se bude dít v pravý čas tím nejlepším možným způsobem. Je však třeba, abychom přitom následovali své vnitřní vedení.
Tento výklad vypovídá o tom, že již na počátku nového roku nás čeká záplava velké hojnosti, kterou můžeme bez obav přijmout, ale která se k nám nedostane, pokud budeme zůstávat uzavření, nespokojení, ukřivdění a nedůvěřiví. Musíme tedy i my udělat potřebné kroky k tomu, abychom se stali vůči energii hojnosti přitažlivými.
Tato hojnost může mít nejrůznější podoby - finanční i materiální zajištění, ale i citové a emoční naplnění, intelektuální a mentální (např. dobré nápady nebo jinou pozitivní myšlenkovou aktivitu), vnitřní mír a harmonii, stejně jako mír a harmonii v našich vztazích a společnosti, dobré zdraví duševní i fyzické, pomoc, kterou právě potřebujeme, ať už ve formě lidí, věcí či událostí, a mnohé další. Nechme se překvapit.
Zatím se zaměřme na to, abychom zhodnotili své dosavadní přístupy a způsoby a učinili rozhodnutí změnit všechno to, co víme, že už nám neslouží nebo dokonce ubližuje. Učiníme-li toto rozhodnutí, upřímně a od srdce, Nebesa nám najdou způsob, jak ho uskutečnit. Jsme-li alespoň OCHOTNI se změnit a otevřít náruč hojnosti, která k nám přichází, pak si k nám najde cestu i přes to, že ne všechno máme ještě dořešené - dost možná nám právě ona k jejich dořešení pomůže.

Krásný a požehnaný rok 2020 nám všem!

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.