pondělí 21. prosince 2020

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 21. do 27.12. 2020

Milí přátelé,

máme tady vánoční týden a spolu s ním také mnoho silných energií, ať již těch hezkých nebo těch méně hezkých. Letošní rok je celý zatížen mnoha omezeními, strachem a frustrací, což se do jisté míry přirozeně odráží na každém z nás. Navíc bývají Vánoce každoročně jedním z citově nejzatíženějších období, a tak mohou být pro mnohé z nás spíše obrovským břemenem než příležitostí k uvolnění, odpočinku a potěšení. Ať již patříme mezi ty, kdo jsou požehnáni krásnými svátky, a nebo mezi ty, pro koho jsou bolestnou připomínkou utrpěných ztrát či strádání, jsme všichni obklopeni svými milujícími anděly, kteří nám pomáhají otevřít své srdce lásce, vděčnosti a smíření. Právě tyto energie nám naši andělé pomáhají vytvářet, prožívat a šířit dál, neboť léčí nás samotné i všechny naše vztahy, a skrze ně se pak naše láska, vděčnost a mír dostávají dále a jejich léčivá moc pomáhá světu. Prožívat lásku, vděčnost a mír, které jsou pro naše srdce jako hřejivý balzám, je součástí našeho poslání, neboť každý jeden z nás tvoří podíl na tom, jak vypadá svět. Čím více z nás má srdce plné lásky, vděčnosti a míru, tím zdravější je náš svět. Komu přetéká srdce vděčností a láskou, nechť vyšle tyto energie do světa všem, kdo ji potřebují. Kdo nyní strádá a trpí, nechť otevře svou náruč této lásce a léčivé energii, která k nám proudí. My všichni jsme vzájemně propojeni. Kdykoli uděláme něco dobrého pro sebe, děláme dobro i pro druhé; a kdykoli děláme dobro pro druhé, děláme dobro i pro sebe. Prožijme tedy následující sváteční dny v tomto duchu - ve vzájemné jednotě, soucitu a vděčnosti za to, že nikdy nejsme sami.  

- Magda


Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 
  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Andělé a svatí (Doreen Virtue)
  • Karty energie (Energy Oracle Cards; Sandra Anne Taylor)
  • Andělé hojnosti (Angels of Abundance Oracle Cards; Doreen Virtue)
  • Karty archanděla Gabriela (Doreen Virtue)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro vánoční týden vyšla Tvořivost a hojnost. Je to karta vřelého domova, spokojenosti, hojnosti a naplnění duševního i fyzického. Tato krásná karta poukazuje na požehnání, kterých se nám dostává a které si máme také vychutnávat. Přijměme požehnání ve svém životě a buďme za ně vděční. Užijme si je do sytosti. Děkujme za ně a pomáhejme také dalším, komu se momentálně tolik nedaří.
Pokud nám pocit vřelého domova a hojnosti chybí, pokusme se ho v sobě přece jen probudit. Tato karta je také o tvořivosti a připomíná nám, že do velké míry si můžeme sami utvářet svůj život i způsob, jakým ho prožíváme. Přestože určitě okolnosti neovlivníme a nic s nimi zatím nezmůžeme, jsou věci, nad kterými stále moc máme - třeba nad svým myšlením, nad svým vnímáním a rozhodnutími. Rozhodněme se být vděční i za to, co nám připadá "málo". Vytvořme si pocit domova ve svém srdci a těšme se z něho bez ohledu na ostatní lidi nebo vnější okolnosti. Přizvěme si do svého vnitřního domova své anděly či jiné duchovní průvodce, které máme rádi. Buďme laskaví k sobě i k jiným lidem a k našemu světu a přírodě. Pomozme někomu, když to bude možné. Dejme najíst toulavým zvířátkům. Přesměrujme svou pozornost od sebelítosti na něco dobrého a povzbuzujícího. Vytvořme si v životě místo pro novou lásku a pocit hojnosti tak, že ho přestaneme dávat negativitě a sebelitování. Přestože tyto pocity mají v našem životě své místo a je zcela v pořádku jim věnovat svůj čas, neměli bychom se v nich začít utápět. Naši andělé nám s tím rádi pomohou.

Z karet Andělé a svatí nám vyšla karta Optimismus, která krásně doplňuje a podporuje poselství karty předchozí. Přestože máme za sebou neobvykle těžký rok a utrpěli jsme mnoho ran, stále máme na výběr, zda se necháme porazit a nebo zůstaneme s vírou a odhodláním stát a budeme i navzdory všem těžkostem prostě pokračovat dál. Optimismus není o popírání nešťastných událostí nebo stinných stránek života, ale o ochotě vidět i nadále všechno dobro, které v našem životě a ve světě je, PŘESTOŽE je tady i mnoho smutných a zlých událostí. Optimistický přístup nám dodává sílu pokračovat dál a přitahuje k nám pomocníky i prostředky, které na své cestě potřebujeme. I když možná nejsme zrovna šťastní a nadšení, stále můžeme být optimisty ve smyslu nevzdávání se a smíření se s tím, že život je prostě takový, jaký je, a že na nás je, abychom se naučili kormidlovat v jeho proudu. A to zcela jistě zvládáme a nadále zvládat budeme.

Ze sady Karet energie nám vyšla karta Láskyplná spojení. Vypovídá o vztazích, v nichž jednomu na druhém velmi záleží a kde k sobě lidé chovají vzájemnou náklonnost. Často znamená první náznaky romantické lásky, ale také jakoukoli jinou formu nově rozkvétající, upřímné lásky k druhému člověku. Může to být vztah rodinný, přátelský, pracovní i jakýkoli jiný. V každém případě je vzájemný, hlubší a upřímný. Takové vztahy vyživují naše duše a pomáhají nám dávat i přijímat energii lásky.
V tomto období tedy rozvíjejme své vztahy s lidmi, s nimiž tuto vzájemnou náklonnost prožíváme. Neplýtvejme zbytečně energií na takové vztahy, ve kterých se naše energie pouze ztrácí a kde druhý člověk nemá zjevně žádnou snahu vztah budovat. Odevzdejme takovéto nefunkční vztahy do rukou našim andělům a nechme je být. Pokud dostaneme konkrétní vedení, co pro tyto vztahy udělat, pak ho následujme. Do té doby se ale zaměřme na lidi, kteří nás mají rádi a kteří stojí o kvalitní a stabilní vztahy. Právě tito lidé nám pomáhají cítit se "doma".

Z karet Andělů hojnosti zde máme kartu s názvem Postavte se čelem svým finančním strachům. Andělé tímto poukazují na to, jakou moc nad námi mají naše strachy v případě, že se jim vyhýbáme a že je sami před sebou (i před ostatními) skrýváme. To se přitom netýká pouze strachů ohledně financí a materiálního zabezpečení, ale obecně jakéhokoli strachu, že něčeho nebudeme mít dost, že něco nedostaneme, že o něco přijdeme, a z toho pak také vycházející potřeby mít vše pod kontrolou, dohlížet na to, jak se co vyvíjí, starosti, jestli nám náhodou něco nehrozí, a mnohé další postoje a přístupy, které nám nijak nepomáhají a jen nás vyčerpávají. Jakékoli jednání vycházející ze strachu z nedostatku nám nikdy nepřinese dostatek. I kdybychom si prostřednictvím své kontroly něco získali, nevyřeší se tím náš strach - ten nám zůstane a získaná věc nás šťastnými neudělá.
Abychom mohli být šťastní a cítili ve svém životě hojnost, musíme se postavit čelem k tomu, čeho se bojíme, a se svým strachem se smířit. Strach je normální lidská emoce a jako takový se nedá odstranit, ale dá se naučit, jak s ním žít, aniž by nás paralyzoval a řídil naše myšlení, vnímání a jednání. Klíčem je uzavřít v sobě mír s tím, čeho se bojíme. Strach nám nikdy nepomůže předejít tomu, z čeho ho máme. Jen nám zbytečně odčerpává energii a nic neřeší. Je třeba se s ním smířit - říct mu "Ano, chápu, že jsi tady, chápu, že k tomu, že tě cítím, existuje potenciální důvod, ale to neznamená, že teď kvůli tomu přestanu žít a že si budu ubližovat úzkostí." Trpíme-li opravdu hlubokým a dlouhodobým strachem, je dobré si na pomoc vyhledat terapeuta, protože s takto zakořeněným strachem si sami neporadíme. Jakmile se nám podaří byť jen částečně odblokovat své obavy, vyjádřit je a propustit, poznáme novou svobodu - ze které máme možná také strach. Požádejme proto své anděly, aby nám pomohli odhalit obavy, které nám brání svobodně žít, a najít cestu, prostředky a pomocníky, které budeme potřebovat ke svému uzdravení. Zvláště Vánoce bývají časem velkých zázraků a můžeme si být jisti, že i pro nás už jsou některé nachystány.

Z Karet archanděla Gabriela nám vyšla karta Vděčnost, která podtrhuje poselství celého výkladu, jenž nás vede k prožívání vděčnosti za vše, čeho se nám dostává. Jsme požehnáni mnoha věcmi, které možná považujeme za samozřejmost, a jsme-li zaměřeni na to, co nám chybí, o to snáze přehlédneme spoustu dobra, které je v našem životě přítomno. Přestože jsme si mnoho vytrpěli a možná ještě stále trpíme, máme ve svém srdci najít místo pro projevení vděčnosti - za podporu druhých lidí a našich andělů, za střechu nad hlavou, za fungující a žijící tělo, za každý den, který máme to štěstí prožít, za život v zemi bez válek, za dobrou lékařskou péči a dostatek léků, i za mnoho dalších věcí, jejichž přítomnost a cenu si možná neuvědomujeme. Ano, nic z toho možná není dokonalé a na všem bychom mohli najít spoustu chyb a nedostatků, ale i tak máme stále důvod být vděční a odhodlaní udržet si svou víru. I přese všechno zlé a nešťastné existuje stále mnoho dobra a štěstí. Otevřeme svá srdce nové energii. Dovolme si pozvat a přijmout do svého života novou lásku, obnovenou víru a vděčnost za to dobré, co již máme, i to, co je ještě na cestě k nám. Pocity vděčnosti napomáhají našem uzdravení, pomohou nám v boji s naším strachem a začnou k nám přitahovat další a další důvody k vděčnosti.

* * *

SHRNUTÍ
Tento vánoční týden je celý o vděčném srdci. Navzdory všem negativním událostem a stále trvajícím omezením a frustraci jsme vedeni k tomu, abychom otevřeli svá srdce lásce, míru a vděčnosti. Děláme to pro sebe - nás samé tato krásná energie léčí a povzbuzuje. Neznamená to popírat bolest, kterou jsme utrpěli, ale připustit také jiné, léčivé síly, které jsou nám k dispozici. Pokud někdo trpí bolestnou ztrátou nebo jinými těžkými pocity, stále může mít otevřené srdce lásce a její hojivé energii. Není nutné být za každou cenu pozitivní, ale je důležité zůstat otevření uzdravujícím silám, které nás obklopují a které nám pomáhají. Vedle našich strážných andělů jsou to také milovaní blízcí z druhého břehu, ale i ti, kteří stále žijí mezi námi a kteří nám posílají své láskyplné myšlenky a modlitby. Otevřeme svou náruč pomoci a požehnáním, kterých se nám dostává. Uvědomme si, že i přese všechno zlé je tu pro nás stále mnoho dobrého. Buďme vděční za to, co nás potěšilo a co nám pomáhá. Vše ostatní nechme být a odevzdejme to do rukou andělům, kteří se o to postarají. Obnovme svou energii tím, že se rozhodneme pro lásku, mír a vděčnost bez ohledu na cokoli.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.