neděle 15. srpna 2021

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 16. do 22.8. 2021

Milí přátelé,

posledních několik týdnů jsme byli nabádáni k přehodnocení našich priorit - ke zvážení, zda je pro nás důležitější láska, zdraví a štěstí, nebo strach, bolest a lpění na křivdách, které jsme utrpěli. Byli jsme vedeni (a stále jsme) k tomu, abychom po přehodnocení a uvědomění si svých priorit zařídili svůj život podle nich. Abychom žili v souladu se svými upřímnými hodnotami a v integritě. Nebesa přejí a pomáhají každému, kdo chce zasvětit svůj život lásce a míru, a to jak ve své osobní rovině, tak i v té globální, kterou svým vlastním dílem spoluutváří.
Každý, kdo se rozhodne pro lásku místo strachu, pro mír místo konfliktu a pro světlo místo temnoty, se stává andělem chránícím tuto planetu. Není náhoda, že hluboce toužíme po lásce, míru, zdraví a hojnosti, protože čím více lidí je šťastných, milujících, zdravých a zaopatřených, tím lépe se vede i přírodě a našemu světu. Klesá tak počet těch, kdo mají potřebu vyvolávat konflikty, kdo vykořisťují naši Zemi nebo své druhy, kdo jsou nečestní a kdo šíří zlo a temnotu. Naše osobní přání a touhy jsou přímo provázány s konáním našeho poslání a uzdravováním našeho světa.
To, jak postupujeme a rosteme v našich vlastních osobních životech, má přímý dopad na náš svět. Naši andělé nás v posledních týdnech důrazně vedli k oproštění se od minulých křivd, které v nás zanechaly hořkost, hněv a bolest, protože dobře vědí, že tyto energie ubližují nejen nám, ale i dalším lidem (byť si toho nemusíme být vědomi). Vědí, že konflikty ve světě vznikají z konfliktů mezi jednotlivci. A že klíčem k míru ve světě je mír mezi jednotlivci. Nejsme-li ochotni dát ego stranou a připustit možnost smíření (ať už s nějakou osobou nebo ve smyslu smíření se se situací takovou, jaká je), jak to můžeme očekávat od jiných? Konflikty, které nyní vidíme ve světě v hromadné podobě, jsou příkladem toho, jak se může vyvinout konflikt, který chováme my sami v naší osobní rovině. My sami můžeme zastavit mnohé řetězce nenávisti a utrpení, zvolíme-li si mír místo konfliktu a hodíme za hlavu všechno to hrozné, co se nám stalo, co nám kdo udělal a co jsme doposud odmítali nechat být.
Naši andělé nás vedou k tomu, abychom přijali zodpovědnost za svůj díl ve světě; abychom přijali odpovědnost za to, čím světu přispíváme. Možná si mezi 7 miliardami lidí připadáme zanedbatelní a myslíme si, že naše "malá nenávist" nikomu neublíží. Ale totéž si ve stejnou chvíli mohou myslet další 3 miliardy lidí, a to už je pořádná energie. To, co každý z nás ztělesňuje a vysílá do okolí, má velký dopad! A proto také každý, kdo se rozhodne pro lásku místo strachu, pro světlo místo temnoty, je důležitý a koná velký rozdíl v našem světě a v jeho stavu. Chceme-li, aby byl náš svět v míru, musíme se sami stát mírem, protože my sami tvoříme část světa. A čím více nás bude, tím míruplnější bude i svět. Nenechme se děsit negativními zprávami o dění ve světě. Naopak čím větší je temnota, o to silnější potřebuje být naše světlo. Buďme tedy majáky, které zůstanou nadále rozžehnuté, aby mohly svítit na cestu i dalším, a vytrvejme ve své dobré práci. Každý z nás, kdo dokáže vypudit temnotu ze svého srdce a mysli, koná obrovskou službu sobě i všem ostatním. Naši andělé jsou tu vždy pro nás, aby nám s tím pomohli. Skrze své vlastní uzdravení a osvobození aktivně utváříme náš svět a činíme ho krásnějším místem.

- Magda

Pro toto období jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Magická poselství víl (Doreen Virtue)
  • Poselství bohyní (Doreen Virtue)
  • Orákulum poslů světla (Lightworker Oracle; Alana Fairchild)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla Sedmička Činu. Je to bojovná karta, která představuje člověka, jenž se cítí ohrožen, a tak se brání.
Nacházíme-li se opravdu v situaci, ve které jsme někým napadáni nebo ohrožováni, vybízí nás tato karta k oprávněné obraně a k učinění opatření, jimiž druhým lidem vymezíme jasné hranice. (Toto téma se nám zde opakuje celý měsíc.) Nicméně vypovídá i o případech, kdy se pouze cítíme ohroženi, přestože tomu tak není. Jsme-li v obranném postoji, i když se nám žádné bezpráví neděje, můžeme tím zbytečně vyvolávat nové konflikty nebo od sebe odhánět laskavé lidi. Než se tedy pustíme do obranných postupů, dobře si promysleme, zda je ohrožení, které vnímáme, opravdu reálné a nebo jen zdánlivé.

Nejsme-li z nějakého důvodu schopni pohlédnout na situaci objektivně, požádejme o pomoc někoho nezúčastněného, kdo může naši situaci nezaujatě posoudit a poskytnout nám své hledisko ze zdravého nadhledu. Zejména v případech, kdy jsme pod vlivem silných emocí, můžeme postrádat schopnost objektivity a "zdravého rozumu". Je velmi moudré nechat si v takovém případě poradit a požádat o náhled někoho dalšího, komu věříme a kdo se dokáže na naši situaci podívat nezkresleně.
Tato karta poukazuje také na konflikty, které můžeme pozorovat různě po světě (a ne jen v tomto období). Přestože možná nemůžeme s těmito konflikty sami nic udělat, naši andělé nám připomínají, že máme stále moc nad svým vlastním naladěním a nad tím, kam posíláme svou energii. Nechceme-li, aby spolu lidé ve světě bojovali, sami přestaňme bojovat s druhými. Nepřejeme-li si, aby si lidé lhali a podváděli se, sami buďme upřímní a transparentní - jak vůči druhým, tak vůči sobě samým. Nechceme-li, aby někde byla upírána lidem svoboda, sami dopřávejme svobodu druhým lidem v našem životě. Přestože nemůžeme zasahovat do svobodné vůle jiných lidí a nemůžeme o nich rozhodovat, stále můžeme rozhodovat o sobě a o tom, k čemu budeme přispívat svou vlastní energií. Nad tím máme plnou moc. A tak ji využijme. Rozhodněme se učinit lepším svůj vlastní, osobní svět. Vypleňme z něj všechnu nenávist, hněv, křivdy, hořkost, strach a temnotu, a nahraďme je láskou, soucitem, klidem, mírem a světlem. Požádejme své anděly a archanděla Michaela, aby nám s tím pomohli. Naše myšlenky, emoce, slova a činy jsou jako semínka, která zasazujeme - a která budou postupem času růst. Nechť jsou to tedy semínka toho, co si přejeme - a to jak pro sebe a naše milované, tak i pro svět.

Ze sady Magická poselství víl nám vyšly hned dvě karty: Rozlučte se se starým a přivítejte nové a Cvičte, cvičte a cvičte.
První karta nám přináší již jasné a důvěrně známé poselství - vyhodit ze svého života všechno, co do něj nepatří a co mu škodí. Výše zmíněná nenávist, bojovnost a obranný postoj (není-li na místě) jsou příkladem takových věcí. Ty nám chybět nebudou. Mnozí z nás ve svém obranném postoji setrvávají nevědomě. Může to tak být v důsledku nějakého zranění, které jsme utrpěli a kvůli kterému se teď "preventivně" bráníme předem. Bohužel, místo aby naše obranné naladění drželo ohrožení dál od nás, ve skutečnosti ho k nám přitahuje. Obranný postoj, myšlení a pocitové naladění s energií boje a napětí k nám přitahuje podobnou energii zvenčí. Jsme-li neustále "připraveni k boji", logicky k nám přicházejí boje. Ať už v podobě konfliktních osob nebo situací, které nás pak zpětně ještě více utvrzují v bojovné náladě. Chceme-li mít v životě větší mír, musíme se sami vzdát potřeby bojovat a být neustále ve střehu. Abychom mohli sami v sobě nastolit mír, musíme mu udělat místo. Totéž platí pro lásku, hojnost, zdraví a všechno ostatní, co si přejeme v životě mít. Je-li místo v našem životě obsazeno starými křivdami, nevyléčenou bolestí a dalšími škodlivými či nepotřebnými věcmi, těžko můžeme čekat, že přijde něco nového. Totéž platí pro osoby, věci a místa, které nám škodí a které bychom potřebovali propustit ze svého života. Touto kartou se nám tedy dostává potvrzení, že je zcela správné pokračovat v našich změnách a že tyto změny budou mít blahodárný efekt na nás i na energii, kterou vysíláme do světa.
Druhá karta s názvem Cvičte, cvičte a cvičte nás vede k trpělivosti a vytrvalosti. Nikdo nečeká, že zničehonic ovládneme schopnost odpouštět; že se najednou zázračně odpoutáme od minulosti; že znenadání půjde všechno dokonale hladce. Jednou z věcí, které jsme sem přišli vykonat jako duše, je učení a růst. Máme příležitost naučit se důležitým schopnostem, ale jak dobře víme, naučit se cokoliv nového vyžaduje čas, opakování a vytrvalost. Nenechme se odradit od našeho záměru tím, že nám to nepůjde. Jsme lidé a je normální, že někdy prostě nebudeme mít energii na to, abychom se pořád snažili. Je normální, že se někdy budeme vztekat nebo že budeme někoho nenávidět. I když se nám nebude dařit plnit náš záměr tak, jak bychom chtěli - záměr stát se nositeli míru a světla - nemáme si z toho dělat těžkou hlavu a máme prostě pokračovat nejlépe, jak to bude v našich možnostech. Nevadí, že naše dílo nebude dokonalé. Tuto kartu nám naši andělé i andělé přírody poslali proto, aby nás v naší dobré práci povzbudili a aby nám připomněli, že jsme přesně takoví, jací máme být, a že jsme milováni, ať už se nám zrovna daří nebo nedaří. A i my sami bychom se měli milovat a ctít bez ohledu na to, jak se nám zrovna vede. Budeme-li se cítit milováni a podporováni, o to snáze nám všechno půjde.

Z karet Poselství bohyní jsme dostali kartu Velekněžka. Je na ní vyobrazena keltská bohyně Dana, která je v Irsku tradičně považována za královnu skřítků a leprikónů. Podle pověsti proměnila svůj lid ve skřítky, aby je ochránila při vpádu Keltů do Irska. Dana představuje duchovní učitelku, ochránkyni a vůdkyni. V kontextu celého výkladu je pro nás výzvou, abychom se sami stali příkladem pro druhé a posloužili tak jako duchovní učitelé. Nemusíme nikomu nic říkat nebo někomu dávat nějaké lekce - bohatě stačí, když prostě budeme sami žít v souladu se svými hodnotami; v lásce, pravdě a míru. Ostatní lidé se námi inspirují, ať už nám to dají najevo nebo ne. Mnohdy sami netušíme, jaký vliv může mít naše samotná osobnost na lidi kolem nás. Už to, že existujeme, je velkým darem pro svět! Touto kartou nám to Nebesa připomínají, abychom si uvědomili svou cenu a využili svůj přirozený vliv k dobrým věcem. Nemusíme dělat nic speciálního, ani se stavět do role vůdce, není-li nám to přirozené. Postačí prostě být sami sebou a stát se sami ztělesněním toho, co si přejeme vidět ve světě - ztělesněním lásky, míru, hojnosti, klidu a léčení. Tak budeme tyto energie posilovat a šířit dál.

Dodatečně jsem vytáhla ještě kartu ze sady Orákulum poslů světla, která souvisí s naším životním posláním, a tedy i s aktuálními globálními problémy. Karta, která nám pro toto období vyšla, nám říká Odpojte se od hromadného vědomí. Zjednodušeně nám radí, abychom se osvobodili od vlivu, který na nás má hromadné naladění, ať už se jedná o naladění našeho národa (nebo i více národů) a nebo "jen" o naladění a myšlení našich blízkých, kteří nás obklopují. Ať chceme nebo ne, energie druhých lidí nás ovlivňují. Zvláště jsme-li vysoce citliví, může nás jejich energie silně ovlivňovat a v mnohých ohledech i ovládat. Abychom se mohli rozhodnout sami za sebe a v souladu se svým vnitřním vedením, musíme toto vedení nejprve plně vnímat - bez rušivých vlivů. V tomto týdnu si tedy dělejme co nejvíce čas pro sebe, v tichosti, klidu a samotě, abychom se oprostili a očistili od energií jiných lidí. Žádejme často své anděly i anděly přírody (budeme-li trávit čas v přírodě), aby nám s tímto očišťováním pomohli. Můžeme zjistit, že mnohé problémy, které nyní máme (ať už duševní nebo fyzické), najednou zmizí, protože byly způsobeny cizími energiemi, které na nás ulpěly nebo které jsme do sebe sami přijali. Buďme ochotni nechat se od těchto vlivů očistit našimi anděly, kteří vědí, jak s energiemi pracovat. Dělejme si pravidelně energetickou ochranu - například vizualizací světelného kulového štítu okolo nás, nošením křišťálu na těle a jeho pravidelným omýváním pod proudem vody, koupelemi s mořskou solí, masážemi a fyzickým cvičením, které rozproudí možné energetické bloky v našem těle, aj. Nemusíme se od druhých izolovat, ale je důležité obnovit vědomí sebe samých a zůstat sami v sobě ukotvení - a k tomu budeme potřebovat alespoň občasné chvíle o samotě. I s tím nám andělé rádi pomohou, máme-li problém najít si pro tyto chvíle čas nebo prostředí. Pro energetické očištění uvnitř i okolo nás existují také hudební skladby k tomu určené, např.: https://www.youtube.com/watch?v=awL9KlYhTtU&t=1767s

* * *

SHRNUTÍ

Toto je týden, ve kterém máme možnost využít všechnu tu práci, kterou jsme na sobě a ve svém životě vykonali v předchozích týdnech, k pozitivnímu ovlivnění vývoje situací v našem osobním životě i ve světě. Máme velkou moc a máme si ji uvědomit, chopit se jí a využít ji ke konání dobra. Přestože nemůžeme rozhodovat o jiných lidech, stále můžeme rozhodovat o sobě. Pokud si přejeme, aby se ve světě něco změnilo k lepšímu, začneme to měnit u sebe. Změnou sebe samých změníme kus společnosti. Nenechme se odradit tím, že se nám naše snahy nedaří dokonale, ani tím, že si připadáme bezvýznamní mezi tolika lidmi. Naše energie, naše modlitby a naše vlastní životy mají velký podíl na tom, kolik dobra, lásky, světla a míru je v našem světě. My sami jsme světem a máme na to pamatovat.
Tento týden máme v osobní i globální rovině zasvětit lásce a míru a vypudit z našich životů vše, co s nimi není v souladu. Sami poznáme nejlépe, co potřebujeme nechat jít a kde všude potřebujeme učinit změny. Pokud si nejsme jistí, dopřejme si dostatek času o samotě, bez vlivu jiných lidí, abychom obnovili kontakt se svou intuicí a abychom se očistili od cizích energií a zklidnili svou mysl a emoce.
Pro tento týden nám andělé připomínají, že i my sami jsme anděly na Zemi a že sloužíme jako příklad druhým lidem. Žijme tedy své životy v souladu se svými hodnotami a pracujme na záměrech, které jsme si vymezili v předchozích týdnech. Konáme zde mnoho dobra a naši andělé nás povzbuzují, abychom v tom pokračovali.

* * *

Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.