neděle 28. listopadu 2021

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 29.11. do 5.12. 2021

Milí přátelé,

přeji vám krásný první adventní týden! Přestože nám stále pokračují některé nepříznivé okolnosti, tento sváteční čas nám přišel v pravou chvíli na pomoc, neboť nám připomíná, co je skutečně důležité - láska, pospolitost a vděčnost.
Mnozí z nás, zejména ti vysoce citliví a empatičtí, byli v posledních týdnech pod sliným vlivem agresivních energií z okolí, které, byť si to nepřejí, vstřebávají do sebe. Společnost jako by získala dojem, že dostala zelenou k projevování svého vzteku a dlouhodobé frustrace bez ohledu na cokoliv a kohokoliv, a protože spousta lidí nachází odvahu k projevení se až tehdy, když to vidí u jiných, nechali se mnozí ochotně strhnout okolním děním a zapojili do něj svou energii, což pro citlivé lidi představuje další frustraci navíc. Naši andělé nám proto radili klidný ústup do ústraní a věnování své energie něčemu užitečnému. Vedli nás k tomu, abychom si připomněli skutečně důležité věci, skutečné priority, a těm se věnovali. Abychom si uvědomili, že láska sdílená s druhým člověkem je mnohem důležitější, než rozmary našeho ega. Zvláště nyní, kdy jsme vystavováni bezprostřednímu riziku ztráty - nebo i ztrátám samotným, bychom si měli vážit každé chvíle strávené s našimi blízkými. Neboť když někoho ztratíme, tak už nebude záležet na tom, jestli jsme měli pravdu nebo jestli jsme ukojili své povýšené ego prosazením svého názoru. Dbejme na to, abychom ten drahocenný čas, který jsme dostali darem a který můžeme sdílet s druhými, zbytečně nepromarnili.
Adventní období pro nás představuje krásnou živnou půdu pro novou lásku a vzájemnou úctu. I přes všechno to chaotické dění jsme to stále my, titéž lidé, jen unavení velkým a dlouhým tlakem, a tak nám pomůže, když budeme mít soucit se sebou i s druhými. Neznamená to, že bychom si měli nechat líbit zlé zacházení, ať už vychází od kohokoli, ale musíme si dát pozor, abychom se přitom sami nestali zlými. Přišli jsme světu pomoct, ne mu ještě přitížit.
Nechť je tedy tento první adventní týden pro nás krásným novým začátkem a obdobím, kdy budeme sázet nová semínka lásky, soucitu a vzájemné úcty. Naši andělé nám s tím od srdce rádi pomohou, požádáme-li je o asistenci a budeme-li ochotni ji přijmout.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Moudrost Avalonu (The Wisdom of Avalon; Colette Baron-Reid)
  • Andělé a svatí (Doreen Virtue)
  • Šepoty lásky (Whispers of Love; Angela Hartfield)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů jsme pro tento týden dostali Sedmičku Činu. To je karta symbolizující náš obranný postoj. Přestože v některých konkrétních případech nás vede ke zdravé asertivitě a umění se za sebe postavit, v současném období je to spíše varování před zbytečnou a přehnanou defenzivností. Vystihuje naladění části naší společnosti, která je jako na trní a jen čeká na další impulz k dalším svým výlevům - k další události, která by jí dala pocit oprávnění k agresi, boji a bezohlednosti. Je to pro nás varování, abychom se k tomu nenechali strhnout. Abychom nezapojovali svou vzácnou energii do něčeho, co jsme přišli naopak zvrátit a pomoct to vyléčit. Pokud se objeví nějaké další omezení, další problém, další frustrující okolnost, projevme zdravou sebekázeň a ovládněme nutkání svého ega, které možná prahne po uznání, po pocitu výhry a po důkazu vlastní důležitosti. Egu srazíme hřebínek tím, že mu prostě nedáme slovo a zaměříme svou pozornost přesně opačným směrem - na lásku a sounáležitost. Na pěkné, milé věci. Na šťastné události. Na hezké vzpomínky. Na lidi, které milujeme. Na všechno to dobré, čeho se nám dostává - byť nemusíme mít zatím všechno. To jsou energie, které si přejeme posilovat a udržovat. Odolejme pokušení ega, ať už svého nebo cizího, a nedávejme mu svou pozornost ani energii. Jak dobře víme, tak když se na něco zaměříme, začne to narůstat. Nechť je to tedy láska, vřelost a úcta. Sázíme semínka toho, co později sklidíme - tak nechť jsou to jen samé pěkné věci.

Ze sady Moudrost Avalonu nám vyšla karta Komunikace. Ta je pozitivním znamením, že domluva a kompromisy jsou možné, budeme-li ochotni na ně přistoupit... a samozřejmě to znamená umět potlačit své ego. Není vždy lehké vzdát se potřeby mít pravdu, něco si dokázat nebo nad někým vyhrát. Ego se potřebuje cítit důležité a uznané. Nicméně naše duše VÍ, že je důležitá, a nepotřebuje k tomu žádné cizí uznání. Hluboko uvnitř víme, že svou hodnotu máme tak jako tak. Nemusíme na sebe upozorňovat. Ego se vzteká jako malé dítě, které chce být středem pozornosti. Nezajímá ho, jak si poškodíme vztah s druhým člověkem - chce jen vyhrát, chce si potvrdit, že je lepší, že je důležitější a že má pravdu. Bude uražené, ukřivděné a protivné, dokud nebude po jeho. Nenechme se tím zmýlit ani se sebou manipulovat. Ať si je uražené, když chce. Nedovolme tomu malému "spratkovi" (jak ho výstižně pojmenovala paní Zdeňka Jordánová ve své stejnojmenné knížce) uvnitř nás, aby nám nebo druhým něco diktoval. Dokážeme-li se ovládnout a dát přednost lásce, můžeme pak také dosáhnout lepší a jasnější komunikace, která na rozdíl od bezvýsledných agresivních diskuzí může vést k novým řešením, uvědoměním a pochopením. A to samozřejmě platí nejen pro kolektivní rovinu, ale i pro tu osobní. Každý vztah může kvést a zářit, nebudeme-li do něj plést boje o moc nebo o pravdu. V souvislosti s první kartou nám tato připomíná, že i nepříjemné záležitosti se dají řešit slušně, uctivě a laskavě.
Pokud se nám už "zadařilo" něco pokazit a zasít semínka nenávisti, vykopejme to jako plevel, pěkně i s kořeny. Omluvme se, uznejme svou chybu i svůj omyl. Buďme pokorní. Naše vztahy mají být půdou pro lásku a růst, nic jiného. Jakmile dosáhneme bodu, kdy opět získáme svou mysl a emoce pod svou kontrolu, tedy stavu vnitřního míru, budeme moci s druhými lidmi komunikovat jasně, uctivě a laskavě. A právě to teď nejvíce potřebujeme.

Z karet Andělé a svatí jsme dostali krásnou kartu Požehnaná hojnost. Tou nám andělé připomínají, kolik krásného v životě máme - a můžeme mít! Jen když se přestaneme bát, že to nedostaneme, nebo si neustále stěžovat na to, že to nemáme. Přestaňme si udržovat energii nedostatku a frustrace, a využijme svého duchovního vzdělání, které o máme o proudění hojnosti i zákonu přitažlivosti. Dobře víme, jak to funguje - čím více se hněváme, tím více hněvu k sobě přivoláváme; čím více si stěžujeme, tím více důvodů ke stížnostem k nám chodí; a naopak čím jsme uvolněnější a spokojenější, tím více spokojenosti nám v životě narůstá.
Touto kartou nám andělé radí, abychom radikálně obrátili svou energii. Pokud jsme se topili v temnotě, máme se obrátit ke světlu. Pokud jsme trpěli strádáním, máme se naladit na hojnost a vděčnost. Pokud jsme utrpěli ztrátu nebo nějaké zranění, máme si dopřát důležité léčení. Pokud jsme se cítili nemilovaní a zanedbávaní, máme se nyní naladit na energii lásky a dopřávat sobě i druhým laskavost.
Tím, že změníme své vyzařování, změníme také to, co přitahujeme k sobě, stejně jako to, co napomáháme vytvářet ve světě. Každý z nás tvoří kousek světa, který může ovlivnit dle svého - opět zde máme připomínku nových příležitostí a nových možností, které jsou nyní v našich vlastních rukou.

Dodatečně jsem vytáhla ještě kartu ze sady Šepoty lásky, kde jsme dostali poselství Važte si přítomného okamžiku. Je to krásné, výstižné a dokonale doplňující poselství k celému výkladu. Připomíná nám, že bez ohledu na to, co všechno zlého nebo nepříjemného se může dít, vždy zároveň existují i dobré a příjemné věci a události. Záleží však na nás, na co zaměříme svůj pohled. Co budeme svou energií posilovat. Kde se rozhodneme být skutečně přítomní.
Zároveň nás vybízí k sebereflexi - máme si uvědomit, co jsme se všechno tou či onou situací naučili. V každé obtížné situaci se skrývají důležité lekce a poznatky, které nám poslouží pro další růst a pro naši budoucnost. Udělali jsme nějaké chyby? Pokud ano, přiznejme si je, odpusťme si a do budoucna se jich vyvarujme. Stáváme se tak moudřejšími a zkušenějšími, což nám pomůže v našich budoucích letech. Poděkujme za každou lekci a zbytek nechme odplynout.
Na závěr nám také přípomíná, jak je důležité si pravidelně dělat chvíle pro sebe. Chvíle, kdy nejsme s nikým jiným, jen se sebou. Jedině ve své samotě se můžeme opravdu setkat se svou duší a naslouchat jejímu hlasu. Ve své samotě se oprostíme od vnějších vlivů a připomínáme si, kým opravdu jsme a co bychom si přáli. Zejména v obdobích, jako je toto, kdy jsou vnější vlivy velmi intenzivní, je pro nás důležitá pravidelná vnitřní očista a zklidnění. Čím větší klid a pořádek budeme mít sami v sobě, tím méně nás bude ovlivňovat neklid a chaos kolem nás, neboť s ním nebudeme rezonovat.

* * *

SHRNUTÍ
Tento týden nás vede k tomu, abychom udělali tlustou čáru za konflikty a chaosem, do kterých jsme se vědomě či nevědomě zapojili a které jsme si vtáhli do svého života. Jsme vedeni k tomu, abychom se odvrátili od toho, co si nepřejeme, a soustředili se naopak na to, co si přejeme. Abychom zcela obrátili svou energii z nedostatku, neštěstí, negativity, strachu, hněvu a ega na energii hojnosti, štěstí, pozitivity, lásky, odpuštění a vzájemné pospolitosti. Právě zvrat v naší energii může být klíčem pro mír a spokojenost v našem osobním životě i v tom kolektivním. Místo stížností na to, jak je všechno špatně, se soustřeďme na to, co je dobré, a buďme za to vděční. Posilujme to, co si přejeme, aby rostlo.
Pracujme sami se sebou a nedovolme svému egu, aby se dralo kupředu. Přijměme tuto velkou výzvu a lekci. Sami vidíme, co všechno může způsobit ego urvané z řetězu. Máme skvělou příležitost využít vše, co jsme se doposud naučili, a pro dobro své i druhých vymezit svému egu hranice a dát místo něj prostor lásce, odpuštění a pokoře.
Dopřávejme si dostatek času pro sebe, bez jiných lidí, na důležitou vnitřní očistu. Pravidelně ze sebe uvolňujme všechny ty emoce a myšlenky, které v sobě nosíme, ať už jsou naše vlastní nebo jsme je vstřebali z okolí. Požádejme archanděla Michaela o přetnutí všech negativních pout, která jsme si vytvořili my k jiným lidem nebo situacím, stejně tak jako těch, která si někdo vytvořil k nám. Požádejme archanděla Rafaela o uzdravení naše, našich vztahů i naší společnosti. Budeme-li chtít, požádejme ho také, aby skrze nás mohl léčit další - staňme se prostředníky jeho léčivé energie.
I sebemenší krok směrem k lásce a léčení je velkou pomocí a každá snaha se cení. I malý krok může vést k velkým změnám. Už to, že sami přestaneme být negativní a bojovní, je ohromná pomoc - neboť jak dobře víme, energie se přenášejí a mohou mít řetězový efekt, který ovlivní i mnoho lidí kolem nás. Tím, že sami sebe proměníme ve ztělesnění lásky, moudrosti a úcty, zastavujeme řetěz negativity a zároveň sloužíme jako inspirace pro mnohé další, což je jedním z našich úkolů na tomto světě. Tato výzva je součástí našeho životního poslání, kvůli kterému jsme sem právě v této době přišli.
Nechť se nám tedy daří!

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.