neděle 25. prosince 2022

Karetní výklad strážných andělů pro závěr roku 2022

Milí přátelé, 

ozývám se po delší odmlce, během které jsem čerpala sílu, jež mi dlouho chyběla. Přestože se mi zatím nedaří navrátit se na svou "původní vlnu", odpočinek a čas na regeneraci mi část síly vrátil a ráda bych se proto s vámi podělila o výklad na závěr letošního roku, který na nikom nenechal nit suchou. Znepokojivé globální dění, které se rozpoutalo již krátce po jeho začátku a které stále trvá, se do určité míry dotklo a stále dotýká každého citlivého člověka, ať už si to uvědomujeme či nikoli. Hluboko uvnitř vnímáme svou jednotu a jako empatičtí lidé přirozeně soucítíme s každým, kdo trpí, ať je to člověk, zvíře, rostlina či naše planeta jako taková. Neseme v sobě kolektivní vědomí a vše, co se nám děje, v určité rovině všichni sdílíme. Přestože jsme jednotlivci, zároveň jsme součástí jednoho celku. A každá naše volba, která rozhoduje o našem vlastním, individuálním životě, má svůj dopad také na onen celek, jehož část tvoříme. Nechť jsou tedy všechny naše osobní volby založeny na lásce, úctě k sobě i druhým, na pravdě a na tom, co od srdce cítíme jako to nejlepší. 

Období kolem Nového roku je tradičně časem, kdy se ohlížíme za uplynulým rokem, hodnotíme, co se nám vydařilo a nevydařilo, a činíme nová rozhodnutí na základě toho, co bychom si přáli změnit nebo naopak posílit. Dopřát si čas na toto upřímné zhodnocení může mít pro nás zejména nyní velký přínos. Naši andělé nám však připomínají, že nemusíme čekat na Nový rok, abychom se mohli rozhodnout pro nový začátek - neboť znovu začít můžeme kdykoliv, i právě teď. Každý den může být naším vytouženým pozitivním obratem a sami k němu můžeme kdykoliv přispět. 

Nechť nám tedy poslední týden tohoto těžkého roku poslouží k tomu, abychom si udělali sami v sobě jasno, abychom zvážili, co už nechat za sebou a co bychom naopak rádi přivítali do svého života. Dopřejme sami sobě hluboké uznání za všechno, co jsme zvládli, i za všechno, co jsme nezvládli - za to, že jsme to ustáli a vyrovnali se s tím. Dopřejme sami sobě odpuštění za vše, co jsme dle našeho svědomí udělali špatně, a propusťme také vše zlé, co nám udělali druzí (a co jsme možná my sami připustili, když jsme se sami za sebe nepostavili a nevymezili jasné hranice). Budeme-li schopni uchovávat ve svém srdci i mysli lásku a mír, pak právě tím přispějeme do našeho kolektivního vědomí. A nám samým to také prospěje mnohem více než lpění na křivdách a ublíženích. Minulost nezměníme, ale budoucnost ovlivňujeme vším, pro co se rozhodujeme právě teď. Zvolme si tedy lásku, mír, zdraví, hojnost, pravdu i všechno to ostatní, co si přejeme prožívat jako jednotlivci i jako společnost, a napomozme tak k tomu, abychom to učinili skutečností. 

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Andělé a svatí (Doreen Virtue)
  • Andělé hojnosti (Angels of Abundance Oracle Cards; Doreen & Grant Virtue)
  • Orákulum poslů světla (Lightworker Oracle; Alana Fairchild)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *
Z Tarotu strážných andělů jsme dostali Posla Citů. Představuje člověka, který je velmi milý, laskavý, nápomocný a který také sdílí tyto vlastnosti s druhými lidmi. Tato karta pro nás představuje vedení k tomu, abychom byli v tomto období posly lásky a pomoci. Zejména v období svátků se lidem otevírají srdce a stávají se vnímavějšími, a i některá ze zamrznutých srdcí mohou začít tát, dostane-li se jim alespoň trošky laskavosti nebo pozitivní myšlenky. Jiná srdce se stávají ještě citlivějšími a zranitelnějšími a naše vřelost jim může pomoci s hojením utrpěných ran a zároveň je zahalí do vřelosti, která v nich posílí důvěru a pocit bezpečí. Nikdy nevíme, s čím se lidé uvnitř potýkají a jak to mohou mít těžké. Přestože se mnozí z nich mohou chovat nehezkým způsobem, nijak nám neublíží, když jim místo zloby vyšleme modlitbu za uzdravení a ochranu. 
Čím více temnoty na světě je, tím důležitějším se stává každé světélko, které udržíme rozsvícené, ať je sebemenší. Dokážeme-li sami v sobě rozpustit všechen hněv, hořkost, zatvrzelost a strach, pomáháme tak i všem ostatním a našemu světu, kterého zbavujeme části jeho tíhy. Čím více z nás bude schopno být laskaví, často i tváří v tvář bolestným zkušenostem, tím větší moc a vliv bude tato laskavost mít. Je jedno, v jaké formě budeme svou laskavost projevovat - můžeme to dělat slovy, dary, svou přítomností, fyzickými projevy, tvořivostí, modlitbami, službou a pomocí, nasloucháním i jakkoli jinak. Tato laskavost není darem jen pro druhé, s nimiž ji sdílíme, ale i pro nás, protože naše láska vyživuje v první řadě naše srdce. 

Z karet Andělé a svatí jsme dostali kartu Johanky z Arku s názvem Jsi vůdce! Tou nám Nebesa připomínají, že každý z nás slouží jako vzor pro druhé vším, co dělá, a tím, jaký je. Opět nám zde sdělují, jak důležité je žít v souladu s našimi hodnotami a pravdou, protože jsme-li zosobněním lásky, míru, upřímnosti, věrnosti, odvahy i všeho ostatního, co je pro nás důležité a co si přejeme vidět ve světě, napomáháme tak tento vzor šířit mezi druhé lidi, kteří se námi mohou inspirovat. Nemůžeme sice zasahovat do svobodné vůle druhých, nemůžeme je měnit a nemůžeme ani zabránit tomu, aby činili chyby nebo vědomá zlá rozhodnutí, ale můžeme jim být inspirací a přispívat k zachovávání a posilování dobra tím, že ho budeme ztělesňovat a šířit vlastním prostřednictvím. O tom, kým budeme my a co budeme ztělesňovat, rozhodovat můžeme - a tak se nebojme tohoto vlivu využít pro dobro všech. 
Tato karta nám také připomíná, že my sami jsme do velké míry tvůrci svého života. Přestože se stále děje mnoho věcí, které si nepřejeme a které na nás mohou mít dopad, stále máme moc nad tím, jak se s tím vyrovnáme a zda se znovu vzchopíme. Je to pro nás připomínka, že nejsme žádné oběti a že i když jsme se v minulosti mohli oběťmi stát, nemusíme jimi zůstat. Jsme vyzýváni k tomu, abychom si vzali zpátky svou moc nad svým životem a začali ho přetvářet tak, aby odrážel naše nejupřímnější přání a hodnoty. 

Ze sady Andělé hojnosti jsme dostali kartu s poselstvím Využijte Božsky vedené šance. Nebesa nám tímto vzkazují, že se nám dostává velké příležitosti (v jakékoli oblasti) a že se nemáme bát jí využít a posunout se tak kupředu. Říkají nám, že jsme připraveni prožít nové zkušenosti, opustit své zažité nefunkční vzorce a návyky, vzdát se omezujících přesvědčení a umožnit tak sami sobě důležitou proměnu, která nám pomůže stát se takovými lidmi, jimiž opravdu chceme být, a být ztělesněním takové energie, jakou si do svého života přejeme pozvat. Všichni se měníme a je to tak v pořádku, stejně jako fakt, že některé věci už nám nemusejí být vlastní a přestanou k nám patřit. I tyto změny máme přijímat tak, jak jsou, s vírou, že nás dovedou k novému naplnění a k novým věcem, které budou odpovídat našemu novému Já. 
Do této proměny nejsme nijak nuceni - nastává zcela přirozeně a v souladu s plánem našich duší. Není přitom kam spěchat. Všechno má svůj čas. Netřeba zbytečně riskovat a vrhat se po hlavě do všeho, co se nám naskytne - vybírejme si podle toho, co nám říká naše srdce. 

Z Orákula poslů světla nám pro závěr roku vychází poselství Držte se svého středu. Tato karta nám vychází vždy, když je naše energie příliš rozptýlená mezi ostatní lidi nebo činnosti a je tedy třeba, abychom se opět řádně ukotvili v sobě samých. Vyzývá nás ke zdravé rovnováze mezi tím, jak vycházíme vstříc druhým lidem, a tím, jak se staráme sami o sebe. Obojí je důležité. V určitých obdobích (jako třeba nynější svátky) se na druhé lidi soustřeďujeme více než jindy, a naopak v jiných obdobích potřebujeme být sami a obnovit svoje síly. Touto kartou nám Nebesa připomínají, že abychom mohli světu co nejlépe sloužit, musíme být sami zdraví a zaopatření. To se týká péče o naše tělo i duši. Nezapomínejme se starat sami o sebe stejně srdečně, jako se staráme o druhé. Pocítíme-li, že nám chybí energie, že se nám příliš nechce do společnosti nebo že něco konkrétního potřebujeme, neváhejme si to poskytnout. Dopřejme si dostatek spánku, kvalitní výživy (a klidně si dopřejme nějaké to cukroví :)) , procházku v přírodě i příjemný čas strávený o samotě. Odmítněme s poděkováním pozvání, na která se necítíme - dobrého přítele bychom také nenutili, aby k nám chodil, kdyby byl unavený. Lidé, kterým na nás záleží, budou pro nás mít pochopení, tak jako my ho máme pro ně. 
Čím lépe se staráme sami o sebe, tím více síly pak máme pro konání svého poslání - ztělesňování, sdílení, šíření a posilování dobra na tomto světě. Všichni jsme navzájem propojeni, a proto každá laskavost, kterou prokážeme sami sobě, přispívá zároveň i všem ostatním, a naopak. Každý z nás tvoří část tohoto světa a nad touto částí má plnou moc. Čím jsme tedy šťastnější, spokojenější, zdravější a laskavější, tím více těchto hodnot vnášíme i do světa, který takto svým prostřednictvím měníme k lepšímu. Naši andělé chtějí, abychom věděli, že si vedeme dobře (i tehdy, když si to nemyslíme) a že se nemáme bát si odpočinout, když to potřebujeme, protože i tím konáme dobrou službu sobě i druhým. 

* * *

SHRNUTÍ
Závěr roku 2022 je pro nás výzvou, abychom se rozhodli pro laskavost a postavili ji na první místo v žebříčku svých priorit. Bez ohledu na to, co zlého se nám nebo jiným stalo či děje, jak nespravedlivé a špatné se nám mnohé věci zdají, a jak bezmocní se můžeme cítit, neztrácejme za žádnou cenu svou laskavost, neboť právě naše laskavá srdce jsou tím, co pomáhá měnit tento svět a zachovávat v něm to dobré. Přestože nám naše citlivost a vnímavost mohou mnohdy ubližovat a být pro nás břemenem, zároveň jsou to právě tyto vlastnosti, které pomáhají léčit zranění, napravovat škody a chránit to, co je nám drahé. 
Mějme dostatek odvahy zůstat pevně stát a odhodlaně kráčet kupředu; být ztělesněním toho, co si tolik přejeme, inspirovat druhé svým příkladem a následovat svá slova činy; nenechat se porazit tím, co nám uplynulý rok naložil. Je důležité dopřát si dostatek času na to, abychom vše, co jsme prožili, také zpracovali, upřímně si přiznali, co to s námi udělalo a jak nás to možná zasáhlo, a také si poskytnout potřebný čas a péči na vyrovnání se s tím. Tento čas, který potřebujeme ke svému znovu-vzchopení, se u každého z nás liší a je zcela individuální. Nenechme si nikým namlouvat, že "už bychom se z toho měli dostat". Důkladná péče o naši duši i tělo je prvořadá - je důkazem naší lásky a úcty. V pravý čas pak dostaneme příležitost, jak své obnovené síly opět zapojit a využít je k tvoření nových dobrých věcí. 
Zachovejme rovnováhu mezi energií věnovanou druhým při našich (nejen) svátečních setkáních a tou, kterou věnujeme sami sobě. Tato rovnováha dobře poslouží nám i jim a v konečném důsledku přispěje i k uzdravení problémů, které vznikly z možné nerovnováhy. Pokud jsme svou energii příliš rozdávali, nechme si teď nějakou i pro sebe; nebo pokud jsme se naopak příliš izolovali ze strachu z druhých, nebojme se jim nyní otevřít. Naši andělé nás rádi povedou k tomu nejlepšímu způsobu, jak konat pro to nejlepší dobro pro všechny zúčastněné, pokud je o vedení požádáme a budeme-li ochotni ho následovat. 

♥ NECHŤ JE TENTO POSLEDNÍ TÝDEN ROKU 2022 CO NEJLASKAVĚJŠÍ K NÁM VŠEM 

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.