neděle 12. března 2023

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 13. do 19.3. 2023

Milí přátelé,

vstupujeme nyní do týdne, který uzavírá období astronomické zimy. A zdá se, že čím více se nám začíná hlásit o slovo jaro, tím více o sobě dává vědět stále trvající zimní období. Jako bychom byli současně vtahováni do nové energie a nových začátků, zatímco se nás některé staré energie a neuzavřené záležitosti snažily držet zpátky. V jistém smyslu to tak opravdu je. Naši andělé však chtějí, abychom věděli, že tyto dva aspekty se navzájem nutně nevylučují. Opravdu můžeme upřímně vítat novou energii a pouštět se do nových začátků, přestože nemáme všechno dokonale vyřešené a za sebou. Připomínají nám, že právě to nové, co do našeho života vstupuje, nám může pomoci vykořenit to staré. Jediné, co je třeba z naší strany, je ochota připustit tyto změny, dovolit si změnu chtít a ponechat věcem volný průběh, místo abychom se ho snažili sami řídit a směrovat podle sebe. Nebesa vědí, co si přejeme a co potřebujeme, a v souladu s nejhlubšími touhami našeho srdce nám pomáhají najít tu nejlepší možnou cestu, byť se může lišit od našich představ. Mějme tedy důvěru v běh věcí, udržujme si svůj vnitřní klid a zůstávejme tak otevření a připravení na ten správný okamžik, kdy se nám dostane jasného vedení ohledně našich dalších kroků. Tak jako se příroda probouzí jen pozvolna, i nám stačí nechat vše přirozeně plynout a nikam nespěchat. Všechno má svůj čas.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Karty energie (Energy Oracle Cards; Sandra Anne Taylor)
  • Orákulum víl (Oracle of the Fairies; Karen Kay)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů jsme pro tento týden dostali kartu Férová rozhodnutí. Tou jsme vedeni k nejhlubší upřímnosti k sobě i druhým. Stojíme-li před nějakým rozhodnutím, je velmi důležité učinit ho v souladu se svým skutečným cítěním a morálními hodnotami. Obzvláště se to týká těch z nás, kdo mají tendenci upřednostňovat přání druhých před svými vlastními - kdo mají sklon zrazovat sami sebe, hlavně když tím vyhoví někomu jinému. I kdybychom tímto sebeobětováním získali něčí přízeň, udrželi si nějaký vztah nebo dosáhli něčeho jiného, co bylo touto obětí podmíněno, nikdy to nevydrží! Cokoli, co získáme na úkor zrady (ať už sebe nebo jiného člověka), je předem odsouzeno k záhubě, neboť na vratkých základech zlomené důvěry nevydrží nic pevně stát. Jsme varováni před nezdravým sebeobětováním, obětováním svých hodnot, porušováním slibů (včetně těch, které jsme dali sami sobě) a sebeobelháváním. Máme si přiznat, jaká je pravda, a rozhodovat se v souladu s touto pravdou. Pokud si v nějaké situaci nejsme jisti, zda ji opravdu vidíme takovou, jaká je, je moudré dopřát si čas na zklidnění emocí a rozbouřených myšlenek, poradit se s někým nezaujatým a požádat o vedení Nebesa.
Součástí našeho osobního růstu je také opouštění nefunkčních myšlenkových návyků, vzorců v chování, sklonů k závislosti a mnohých dalších aspektů, které nám neslouží (přestože nám v minulosti k něčemu posloužit mohly). Tato karta vypovídá o opouštění starých energií, jak v osobní, tak v globální rovině - opouštění lží, povrchního vnímání a chování, podvádění, zrad i snahy zapadnout mezi jiné za cenu potlačování svého pravého Já. Máme se konečně vyloupnout ze skořápky, podobně jako velikonoční kuřátka, a nenechat se už ovládat strachem z toho, že nás někdo z něčeho obviní, že nás opustí nebo že o něco důležitého přijdeme, když si dovolíme být sami sebou. Přestože se naše rozhodnutí nemusí všem líbit a někteří lidé se mohou cítit dotčeni, je-li naše volba opravdu založená na lásce a úctě, pak je vždy správná. Ohleduplnost k druhým lidem je samozřejmě důležitá, ale neznamená to, že se budeme ve všem řídit podle nich a jejich názorů. My sami druhé lidi i jejich volby respektujeme, a tento respekt by měl být vzájemný. Řiďme se tedy vždy především podle svého vlastního srdce.

Z Karet energie nám vyšla nádherná karta Anděl lásky. Ta je vždy šťastným znamením pro všechny, kdo si přejí mít více lásky v životě, ať již v jakékoli formě. Jejím hlavním poselstvím je skutečnost, že veškerá láska, která proudí do našeho života, je k nám přitahována láskou, kterou chováme ve svém vlastním srdci a která vyzařuje z naší vlastní osoby.
Pokud někdo touží po láskyplném vztahu a čeká, že teprve tento vztah ho učiní šťastným a milovaným, jde na to od špatného konce. Láska ve formě vztahu přijde, až bude energie lásky vyzařovat z nás samých. Nepřitahujeme k sobě to, co chceme, ale to, čím jsme; to, co nosíme ve své energii. Přejeme-li si, abychom byli milováni někým druhým, musíme být nejprve milováni sami sebou. Láska, kterou v sobě nosíme, není podmíněná přítomností někoho nebo něčeho, co bychom mohli milovat. Není to ani pouhý pocit. Láska je přirozený stav, ve kterém se nacházíme; je to jiskra uvnitř nás samých, která tam vždy je a vždy bude, bez ohledu na vnější podmínky, přestože ty jí mohou napomáhat, aby se rozsvítila ještě více.
V návaznosti na předchozí kartu je toto doplňující poselství, kterým nám Nebesa říkají, že o nic a o nikoho nepřijdeme, budeme-li se rozhodovat opravdu z lásky, a že láska k nám samým je stejně tak důležitá jako láska k druhým. Budeme-li se rozhodovat v souladu s tím, co si naše srdce opravdu přeje a k čemu nás vede, pak tím dokážeme své vlastní bytosti, že je milovaná, že je důležitá a na jejích přáních záleží. (A naopak, pokud budeme sami sebe upozaďovat a zrazovat, jen abychom vyhověli jiným, pak své vlastní bytosti projevujeme pravý opak - a není divu, že se potom cítíme nemilovaní, nedůležití a že na nás nezáleží... a že pak o to více usilujeme o získání těchto pocitů uznání od jiných lidí a stáváme se na nich závislými.) A jakmile se budeme cítit sami o sobě milovaní, důležití a hodni úcty, začneme k sobě přitahovat nové osoby i zkušenosti v souladu s touto novou energií.
Karta Anděla lásky je pro nás připomínkou toho, že láska by měla být vždy hlavní prioritou, a zejména pak při našich životních volbách. Máme se rozhodovat v souladu s láskou, nikoli podle strachu. Stojíme-li před nějakým rozhodnutím, položme si otázku: "Chci to udělat proto, že si to od srdce přeji, nebo proto, že se něčeho bojím?" Je-li základem našeho rozhodnutí strach, pak nám výsledky takového rozhodnutí vždy přinesou jen ještě větší strach. A stejně tak to platí i v případě lásky. Buďme k sobě tedy upřímní a čiňme svá rozhodnutí opravdu od srdce.

Z Orákula víl jsme dostali krásnou kartu Nové začátky, která nám potvrzuje, že do našeho života má přijít nová energie - nové zážitky, nová inspirace, noví lidé, nové kontakty, nová naděje a nový život. Může být radostným poselstvím pro ty, kdo si přejí přivítat do svého života děti. Obdobně můžeme dostat například inspiraci ke zrodu nějakého nového díla či projektu. V každém případě se jedná o velmi krásnou připomínku toho, že po každé zimě (i té nejtemnější) přichází nové jaro, tak jako po každé noci nastává nový den. Nic není ztraceno a vždy je naděje i řešení.
V kombinaci s předchozími dvěma kartami nám tato dodává, že o vše, na čem nám záleží, je třeba s láskou pečovat, podobně jako bychom se starali o malé dítě. Aby se mohlo to nové v našem životě opravdu zabydlet, je důležité dát tomu prioritu před tím, co se snažíme nechat za sebou. Mějme na paměti, že to, čemu věnujeme pozornost, posilujeme. Zaměřujme se tedy hlavně na to dobré, na to, co nás těší, co vyživuje naše srdce; místo abychom stále rozebírali, co všechno je špatně, co nefunguje a co nás táhne dolů. Neznamená to, že bychom měli problematické záležitosti ignorovat, ale nemusíme jim dávat více pozornosti, než je nezbytně nutné. Nesoustřeďujme se na problémy, ale na řešení - a tím může být i právě to, že věci, které nás tíží, přestaneme živit svou energií.
Nové začátky přicházejí do života nás všech, záleží však na každém z nás, kolik prostoru jim dáme a jak ochotní budeme připustit změny, které k naší obnově budou potřebné.

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu je pro nás hlavním poselstvím, abychom sami sebe natolik milovali, že si dovolíme činit rozhodnutí podle svého vlastního srdce a nikoli podle pohnutek druhých, kteří se mohou snažit nás ovlivňovat. Máme sami sobě dokázat svou lásku tím, že budeme ctít svá vlastní přání i potřeby, stejně jako ctíme přání i potřeby jiných. Nemusejí se vždy ztotožňovat, ale to je v pořádku. Tak jako my sami dokážeme ctít svobodu druhých a respektujeme jejich právo rozhodovat se tak, jak to cítí, měli by i oni být schopni projevovat respekt k našim rozhodnutím.
Férový přístup není jen o nás a o tom, zda jsme féroví my sami, ale i o tom, zda se férově chovají lidé, jimiž se obklopujeme. Má-li nás někdo opravdu rád a záleží mu na našem štěstí, pak nás v našich srdečných rozhodnutích podpoří, i když se mu třeba nemusejí líbit. Naopak, pokud nám někdo hází klacky pod nohy, jakmile se pokusíme udělat něco jinak, než jak si on sám představoval, měli bychom si dát pozor, neboť se velmi pravděpodobně jedná o citové vydírání a manipulaci - i tehdy, když říká, že to myslí dobře. Projevem lásky a úcty k sobě i k nim pak může být zdravé, asertivní odmítnutí a schopnost stát si za svým. Projevujeme-li takto lásku a úctu sami sobě a svým přáním, přirozeně se stáváme magnetem pro lásku ve všech ostatních formách.
Přivítejme nové začátky do svého života a dovolme si beze strachu propustit to, co už nám neslouží nebo vyloženě škodí. Obojí může probíhat současně a je to tak v pořádku. Nemějme strach, když se nám bude občas zdát, jako bychom se vraceli do starých kolejí nebo že se nám nedaří hnout se kupředu. Každý krok vpřed se počítá a udržíme-li si svou vytrvalost a věrnost svým záměrům, přirozeně dospějeme k okamžiku, kdy námi zasazená a opečovávaná semínka vyrostou na povrch a rozkvetou v celé své kráse.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.