neděle 15. října 2023

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 16. do 22.10. 2023

Milí přátelé,

v uplynulém týdnu jsme byli vedeni zejména k důkladné péči o své duševní i fyzické zdraví, abychom dočerpali síly a mohli později zase pokračovat ve svém důležitém životním poslání, kterým je uzdravování našeho světa - a to i prostřednictvím našeho vlastního uzdravení. Každý z nás tvoří kousek světa, a tím, co v sobě nosí a co ve svém osobním životě vytváří, do celkového světa přispívá. Přirozeně se chceme cítit co nejlépe, chceme s druhými sdílet lásku, radost a navzájem si pomáhat, protože právě to jsme přišli do tohoto světa posilovat a udržovat. Jinými slovy, už tím, že sami budeme žít šťastný a naplněný život, konáme své poslání, neboť skrze sebe samé a svůj život přispíváme do světa tím nejlepším možným způsobem. Pokud ve svém životě strádáme, jsme přirozeně vedeni k obnově rovnováhy a ke zlepšení každé naší situace - a naši andělé nám s tím rádi pomohou, budeme-li ochotni požádat o jejich pomoc a pak ji také přijmout a následovat kroky, k nimž nás povedou.
V tomto týdnu nám dorůstá měsíc a spolu s ním budou růst také energie, na něž se zaměříme. Nechť jsou to tedy takové energie, kterých bychom si přáli mít více.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Andělé a svatí (Doreen Virtue)
  • Moudrost Orákula (The Wisdom of the Oracle; Colette Baron-Reid)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 


* * *

Z Tarotu strážných andělů jsme dostali Eso Citů, které vypovídá o nové lásce, ať už ve formě nového vztahu nebo obnoveném citu ve vztazích existujících, ale i obecně o naší schopnosti cítit lásku a být jejím ztělesněním. Tato karta nás vede k otevření našeho srdce lásce a k tomu, abychom jí dovolili vyplnit celou naši bytost. Máme-li pocit, že v našem životě a ve světě chybí láska, pak je toto pro nás výzva, abychom se my sami stali jejími prostředníky. Poslední týdny jsou energeticky velmi náročné, což se promítá jak v globální, tak i v naší osobní rovině. Avšak čím temnější se věci zdají být, o to důležitější je udržovat a vyzařovat své světlo. Místo abychom se nechali nepříznivými okolnostmi stahovat dolů, přijměme to jako impuls k povznesení své energie do ještě vyšších vibrací. Soustřeďme se na věci, které nás těší, které plní naše srdce láskou a mírem, a už tím vykonáme o mnoho více dobrého, než kdybychom se trápili nad tím, co naše srdce plní strachem a bolestí.
Naši andělé nám připomínají, že otevřít své srdce lásce a citům je zcela bezpečné. Přestože se nám mnohdy může zdát, že naše schopnost cítit je spíše břemenem než požehnáním, právě díky této naší schopnosti zůstáváme míruplní a napomáháme tak mír a lásku ve světě udržovat. Tato láska, kterou si uchováváme v srdci, k nám zároveň bude přitahovat i další, stejně naladěné lidi, abychom tyto dary mohli navzájem sdílet prostřednictvím svých vztahů.
Máme-li ve svém nitru doposud schované něco, co nám v plném prožívání lásky brání, budeme vedeni k tomu, abychom tyto překážky a bloky odstranili.

Ze sady Andělé a svatí jsme dostali kartu sv. Matky Terezy s názvem Aktivista. Ta může být doslovným poselstvím pro ty z nás, kdo se cítí být vedeni k aktivismu v oblastech, které jsou pro nás důležité - např. práva dětí/žen/zvířat, ochrana životního prostředí, světový mír, apod. Neznamená to přitom nutně nějaké radikální kroky. Mnohdy spustíme pozitivní změny u dalších lidí už tím, že si třeba nasdílíme nějaký článek, nebo tím, že o těchto tématech otevřeně a klidně hovoříme. Jemné navedení k jinému náhledu na věc nevzbuzuje v druhých takový odpor, jako když se někomu snažíme něco na sílu vnutit. Někdy se stává, že právě snaha druhé lidi šokovat a přimět ke změně náhledu nějakým dramatickým způsobem zapůsobí přesně opačně a druzí se vůči těmto náhledům ještě více zatvrdí. Přejeme-li si, aby měli druzí lidé otevřenější mysl a srdce, je třeba jim nový náhled nabídnout, nikoli vnucovat, a ponechat jim svobodné právo tento náhled přijmout nebo nepřijmout. Zároveň je důležité nikoho neurážet a nesoudit za jeho názory - byť s nimi možná silně nesouhlasíme - ale třeba nabídnout edukaci a více informací o daném tématu, které by mohlo každému objektivně rozšířit obzor a třeba i přehodnotit svůj dosavadní postoj či chování. Mějme na paměti, že velké konflikty mají kořeny v konfliktech menších, které podobně jako malé jiskry mohou posloužit jako podnět pro celý požár. Tím, že nebudeme probouzet nebo posilovat již existující konflikty ve svém životě, aktivně přispějeme k omezení konfliktní energie ve světě.
V osobní rovině je tato karta výzvou k tomu, abychom začali aktivně pracovat na tom, co bychom si přáli ve svém životě prožívat. Je-li to šťastný vztah, začneme pracovat na tom, abychom se my sami stali nositeli energie lásky, důvěry a spokojenosti. Je-li to lepší zdraví, dejme mu prioritu a začněme dělat pro své zdraví vše, co můžeme a co cítíme, že bychom dělat měli (stejně jako přestat dělat to, co víme, že našemu zdraví škodí - a to nejen nezdravý životní styl, ale i např. nechat se využívat jinými lidmi, neustálé obětování se pro jiné a sebezanedbávání, aj.) Pokud nás něco dlouhodobě frustruje, je to pro nás signál ke změnám - zvláště pokud se tato frustrace dlouhodobě zesiluje. Jestliže nevíme co a jak udělat pro zlepšení situace, požádejme o vedení. Cokoli dobrého uděláme sami pro sebe, děláme automaticky i pro všechny ostatní.

Ze sady Moudrost orákula jsme dostali kartu Štěstí, štěstí. Tou nám Nebesa připomínají, že nemáme zapomínat na radost a na to dobré, co v životě i ve světě je. Zejména v obdobích, kdy se na nás ze všech stran sypou samé negativní a děsivé zprávy a problémy, můžeme mít tendenci začít vidět všechno černě a nasávat tuto tíhu do sebe. Naši andělé nám připomínají, že slyšíme-li o utrpení jiných lidí, nepomůže jim, když začneme vnitřně trpět s nimi. Tak jako zraněnému člověku nepomůže, když se zachránce zraní také, ani my nikomu nepomůžeme, když začneme cizí utrpení sdílet a pojímat do své energie. Naopak, budeme-li plni síly a budeme-li mít sami dostatek všemožných prostředků, pak jsme v té nejlepší pozici k efektivní pomoci. Neznamená to být necitliví nebo ignorantští (čehož mnozí z nás nejsou v důsledku své vysoké citlivosti ani schopni), ale vědomě si volit energie, které budeme v sobě živit, vyzařovat je do světa a posilovat je v něm.
V osobním životě funguje stejný princip - pokud nám něco chybí nebo vadí, nepomůže nám, když si na to budeme neustále stěžovat, bědovat nad tím a ještě to tímto způsobem posilovat. Potřebujeme v sobě probudit energii toho, co si přejeme - energii lásky, zdraví, hojnosti, míru, spokojenosti. Pokud jde o vztahy, ve kterých vždy figuruje i svobodná vůle dalších osob, pak uděláme nejlépe, když budeme svobodu každého respektovat a soustředíme se místo nich na sebe - neboť zatímco o druhých rozhodovat nemůžeme, máme možnost rozhodovat sami o sobě a o tom, čím do našich vztahů přispíváme. Vnášíme do nich lásku, podporu a důvěru? Nebo spíše strach, hněv a pochybnosti? Pozvednutí naší vlastní energie může v některých případech inspirovat i druhé, a povznést tak energii celého vztahu. Záleží to však na tom, zda je druhý člověk ochoten a připraven k takové změně.
Podobně nám povznést svou energii pomůže i ve všech ostatních oblastech našeho života.
Tato karta nás ve všech ohledech vede k tomu, abychom si vědomě volili myšlení, vnímání, vyjadřování a jednání založené na lásce a ostatních vyšších vibracích. Tak pomůžeme nejlépe jak ostatním lidem a světu, tak i sami sobě.

* * *

SHRNUTÍ
Když se podíváme na všechny tři karty dohromady, vidíme uprostřed výkladu Matku Terezu s úsměvem na tváři a světlo vycházející z jejího srdce, po levé straně poselství o lásce a otevřeném srdci a po pravé straně poselství o štěstí a radosti. Je to pro nás krásná přípomínka toho, že čím více temnoty se kolem nás objevuje, tím více světla, lásky a radosti v sobě potřebujeme probudit a vyzařovat do světa. Jak v globální, tak i v naší osobní rovině potřebujeme pro uzdravení a plnění našich přání láskyplné srdce naplněné těmi nejvyššími vibracemi. Nenechme se vtahovat do strachu a dramat - naopak, pozvedněme tyto těžké energie jejich opakem. My jsme ti, kdo sem přišli v tomto čase světu pomoci, a to tím, že budeme udržovat a posilovat energie lásky, míru, radosti a hojnosti. Hlavním úkolem tohoto týdne je tedy zůstat co nejvíce v míru, soustřeďovat se na lásku a na to dobré, co zde je, vědomě si volit, čemu budeme věnovat pozornost a co tak budeme posilovat, a aktivně zapracovat na tom, abychom se cítili dobře. Čím lépe se sami budeme mít, tím více budeme moci pomáhat ostatním k tomutéž.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.