neděle 20. října 2013

Krční čakra

Pátá čakra, Višuddhi, je nazývána krční čakra nebo komunikační centrum. Nachází se mezi krční jamkou a ohryzkem. Je spojená s krční páteří a otevírá se směrem dopředu. Jestliže je tato čakra aktivní, vyzařuje světle modrou, stříbrnou a modrozelenou barvu. Je spojena se živlem Éter. Ze smyslových funkcí lidského organismu je k této čakře přiřazen sluch. Typickým symbolem krční čakry je lotos se šestnácti okvětními lístky. Základním principem je souznění s bytím. Odpovídajícími částmi těla k této čakře je oblast krku (šíje), týlu a spodní čelisti, uši, hlasivky, hrtan, horní část plic, průdušky a paže. Z tělesných žláz byla k páté čakře přiřazena štítná žláza.
V krční čakře se nachází centrum lidských vyjadřovacích schopností, komunikace a inspirace. Je spojeno s menší vedlejší čakrou týlu, která sídlo ve vazu a otevírá se dozadu. Také tyto dvě čakry bývají spojovány a považovány za jedinou čakru. Svou funkcí je čakra týlu velmi úzce spojena s krční čakrou, že ji lze opravdu ve výkladu připojit k páté čakře.

Pátá čakra vytváří také důležité spojení spodních čaker s čakrami hlavy. Slouží jako most mezi naším myšlením a cítěním, mezi našimi impulsy a reakcemi na ně, propojuje zároveň čakry s vnějším světem. Prostřednictvím krční čakry vyjadřujeme velmi mnoho různých projevů, například smích, pláč, pocity radosti a lásky, strachu a hněvu, naše úmysly, přání, myšlenky, názory a vnímání vnitřního světa.
Živel, který patří ke krční páteři, je éter. V učení jógy je éter základní látkou, z níž se zhuštěním vytvářejí ostatní živly, to znamená Země, Voda, Oheň a Vzduch. Éter je také nositelem zvuku a mluveného slova. Je to tedy zprostředkovatel na všech úrovních. Komunikace našeho vnitřního života s vnějškem se odehrává převážně mluveným slovem, ale i gesty, mimikou a uměleckými projevy (hudba, malířství nebo tanec). Kreativita, jejíž sídlo je ve druhé čakře, se spojuje v krční čakře s energiemi ostatních čaker, kde jí éterická síla dává určitý výraz, který pak předáváme do vnějšího světa. Můžeme však vyjádřit pouze to, co máme v sobě. Prostřednictvím páté čakry dostáváme především schopnost sebereflexe. Jejím předpokladem je určitý vnitřní odstup. S vývojem krční čakry si uvědomujeme stále více naše mentální vibrační pole a jsme schopni jeho projevy odlišit nejen od projevů emočního i éterického pole, ale také od projevů fyzického těla. To znamená, že naše myšlenky už nejsou obrazem našich pocitů a fyzických stavů, a to nám umožňuje objektivní poznání.

Éter je pojímán také jako prostor (takzvaná Akáša), v němž hustší živly mají silnější účinky. K nejhlubšímu poznání dospějeme pouze tehdy, jestliže budeme otevření jako nekonečný prostor, jako širé nebe, jehož světle modrá barva je barvou krční čakry, jestliže se ztišíme a budeme naslouchat našemu nitru i vnějšímu světu. Páté čakře je přiřazen sluch. Jejím prostřednictvím tedy nasloucháme vnitřním i vnějším hlasům Stvoření. S její pomocí vnímáme i naše vnitřní hlasy, navazujeme kontakt s duchem v našem nitru a přijímáme jeho inspiraci. Hluboce důvěřujeme našemu osobnímu vyššímu vedení. Snadněji pochopíme vlastní životní poslání. Přesvědčíme se, že naše vnitřní světy i vibrační úrovně života jsou právě tak skutečné jako vnější fyzický svět a budeme schopni přijímat a dále předávat informace z těchto oblastí. Je to Božská inspirace, která se stane nosným pilířem našeho sebevyjádření. V páté čakře nalezneme individuální výraz dokonalosti na všech úrovních.

Jestliže je pátá čakra správně otevřená, prožíváme naplno své pocity, myšlenky a vnitřní poznatky. Na jedné straně jsme schopni uznat svoje slabé stránky, ale na druhé straně dokážeme ukázat i vlastní sílu. Vnitřní upřímnost vůči nám samým i ostatním lidem se projevuje v přímosti našeho jednání. Tvůrčím způsobem můžeme vyjádřit sebe sama se všemi individuálními vlastnostmi.
Pokud tato čakra správně funguje, umíme srdcem a s vnitřním porozuměním naslouchat ostatním. Hovoříme jasně, přesto je naše řeč plná fantazie. Náš hlas zní velmi příjemně. Často se setkáme s obtížemi a musíme překonávat řadu překážek, ale zůstáváme věrni sami sobě a dokážeme i odmítnout. Nenecháváme se ovlivnit nebo měnit jinými lidmi, zachováváme si vlastní nezávislost, svobodu a jasný směr života. Nemáme předsudky a hluboké nitro nám umožňuje vejít do jemnohmotných dimenzí. Odtud čerpáme mnoho informací, které nám pomáhají na cestě životem, po níž kráčíme s naprostou důvěrou.
Poznáváme, že každá bytost má své určité poslání. Vyprávějí nám o vlastním životě a o svých touhých po celistvosti a světle. Můžeme komunikovat s bytostmi z jiných existenčních sfér a předávat získané poznatky, aniž bychom se museli bát jejich soudu. Radujeme se z naší vnitřní nezávislosti a svodobného projevu a prožíváme zvláštní naplnění.

Jestliže dojde k zablokování energie krční čakry, dojde k narušení průchodnosti mezi hlavou a tělem. To se projevuje dvojím způsobem. Za prvé, přestaneme vnímat své pocity a vlastní emoce vyjadřujeme nepromyšleně, za druhé, můžeme se uzavřít ve svém intelektu a racionálním uvažování, potlačíme své emoce a jejich projev, čímž umožníme, aby nás zahltily špatné a negativní pocity. Nevědomé pocity strachu a provinění nám brání vidět svět takový, jaký opravdu je. Hledáme různá slova a gesta, za nimiž skrýváme naši skutečnou podstatu.
Hovoříme nesoustředěně nebo jen věcně, celkový verbální projev je chladný. Hlas může být často silný, ale pronášená slova nemají hlubší význam. Nesneseme, abychom působili v roli slabocha a za každou cenu chceme být silní. Svými požadavky vyvíjíme na sebe velký tlak. Může se stát, že si na svá bedra naložíme více, než jsme schopni unést. Potom se většinou schováme do krunýře, vystrčíme ramena, sklopíme hlavu mezi ně, abychom se takovýmto způsobem ochránili před další zátěží nebo novým útokem.
Disharmonická funkce páté čakry se projevuje také u lidí, kteří svými slovy a vyjadřovacími schopnostmi manipulují s ostatními lidmi nebo na sebe upozorňují přílišnou výřečností. Lidé, kteří mají zablokovanou energii krční čakry, nemají přístup k jemnohmotným dimenzím, protože jim chybí otevřenost, vnitřní prostor a nezávislost, což jsou předpoklady k vnímání těchto sfér.
Může se stát, že dokážeme hlouběji vnímat, ale máme strach se před ostatními lidmi projevit. Takovéto vnitřní poznání je často velmi silné a potřebuje své vyjádření, proto lidé s těmito pocity píší básně, malují obrazy a tvoří jiná umělecká díla, které však neradi prezentují na veřejnosti. Je zcela přirozené, že může dojít k zablokování duchovní energie. Síla takovéto energie nemá přístup k našim emocím a naopak energie spodních čaker nezásobuje horní čakry potřebnou silou k prosazení a k vytvoření stability, čímž se spiritualita nemůže v našem životě projevit.

* * *

- z knihy Ptej se andělů, Silke Bader


Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.