úterý 3. března 2015

Astrologická předpověď na březen 2015

Minulé časy, budoucí reality

Energie kosmu se k nám přilévá ve vlnách. Odlévají se a plynou stejně jako se přilévají, chvíli vysoko, chvíli nízko, přicházejí, odplouvají, děsivě bouřlivé, pak nádherně klidné. Stejné síly, které ženou planety po jejich drahách, září okolo nás a povznášejí a přeuspořádávají vše na každé úrovni. Někdy nás tyto energie ženou k něčemu novému a představují čerstvé perspektivy a nové zážitky. Jindy přicházejí jako ozvěny, které probouzejí minulost opět k životu, abychom ji dokončili. Minulý měsíc byl o dřívějšku, tento měsíc je o pozdějšku. V průběhu března vyvstanou opět nějaké stopy minulosti, abychom je vzali na vědomí. Toto je měsíc uvazování volných konců, dokončování zdlouhavých procesů a ohlednutí se za pokrokem. Takto Vesmír pracuje. Jsme vpuštění do nového, abychom mohli znovu čelit starému. Je to vesmírný tanec, který utváří naše životy i život této nádherné planety, které říkáme domov. Je to Svatý Zdroj, který žije v nás i okolo nás a ctí své vlastní cykly zrození a smrti, stvoření a zničení, světa i temnoty, známého i nepoznatelného. Jsme zrozeni z těchto cyklů a v průběhu tohoto roku bude i nadále naším učením to, jak tyto cykly prožívat plně a bez omezení.

První dva a půl týdne nám březen bude poskytovat příležitosti ohlížet se za svou osobní minulostí, nejen abychom ocenili, jak daleko jsme se dostali v poměrně krátkém časovém období, ale také abychom vzali na vědomí ta místa ve své mysli a svém srdci, která stále potřebují léčení a v nichž stále ještě lpíme na přesvědčeních, která nás omezují, na chování, které nám do cesty staví překážky, a na citech, které nás znovu a znovu zraňují.  
Lidská mysl je nekonečný komplex a léčení vyžaduje čas, abychom postupně odloupávali vrstvu za vrstvou, neboť naše mentální, citová i psychická energie zvápenatěla do formy, kterou je třeba uvést zpět do tekutého stavu, aby mohla proudit našimi těly, myslí i srdci, a ještě dál. Můžeme si tuto energii vizualizovat jako kámen, který se pozvolna rozpadá na jemný písek, nebo jako chladný, tvrdý led, který taje na vodu nebo jako hustý jíl, který se mění na jemnou zeminu, z níž může vzejít nový život. V průběhu následujícího měsíce nám bude kontemplace nad těmito obrazy pomáhat s procesem, kdy budeme objevovat další nekompromisní oblasti své mysli a budeme čelit následkům jejich (i naší) zatuhlosti.

V průběhu prvního březnového týdne se Merkur naposledy ohlédne za lednem, během něhož vstoupil do retrográdní fáze, ještě než se vydá dál do čerstvého terénu. Pokud máme stále ještě nějaké problémy, které začaly v průběhu začátku tohoto roku, v tomto týdnu půjdou k šípku jednou provždy. Co se týká déletrvajících záležitostí, budeme na ně chtít využívat spíše intelektuální než emocionální přístup. Můžeme prahnout po pochopení, zatímco se objevují staré vzory, zážitky a pocity, o kterých jsme si mysleli, že jsme je už dávno překonali. Můžeme chtít vědět "proč?!" a očekávat logickou odpověď. Nic jiného nám nebude stačit. Až na to, že žádné logické odpovědi nejsou! Nejsme v říši logických smyslů a souvisejících důsledků. Děje se tu něco prvotního: opětovné uvedení do pohybu starých energetických vzorců, abychom je mohli hluboce léčit. Přicházejí se svou vlastní moudrostí, která může přesahovat naše chápání.  
Vše, co k nám tento měsíc přichází, snadno všechny zbylé teorie a přesvědčení o nás samých vyfoukne ven z okna a dokáže, že jsou všechny falešné. Jak moc si přejeme to okno otevřít ještě více doširoka a nechat je všechny jít, je zřejmé, ale pokud jsme tato okna své mysli plně neotevřeli, pak v průběhu prvních dní března bude vhodný čas k tomu, abychom pořádně namazali panty!

5.-6. března bude úplněk v Panně, během něhož Venuše projde stupněm zatmění měsíce z 8.října 2014. Je první ze tří planet, které toto v tomto měsíci učiní, a znovu tak probudí minulost v přítomnosti. To, jak zářivá bude naše současná přítomnost, bude velmi záviset na tom, co jsme pro to od té doby udělali. Během toho zatmění jsme měli na výběr: využít ho jako katalyzátor pro vznik našeho pravého já, nebo se na něj dívat jako na potíž a překážku a snažit se co nejdříve utěsnit všechny skuliny, abychom zachovali své status quo. Jakmile bude Měsíc v úplňku a Venuše znovu probudí k životu minulost, abychom si ji prohlédli, dostane se nám příležitosti přehodnotit detailně všechny kroky, které jsme udělali odtamtud až sem - volby, které jsme učinili a neučinili, peripetie povinností a přání, klamů a odhalení - všechny, které určily vlastnosti našich dalších kroků i místo, kam jsme se dostali, připraveni na další fázi své cesty. 

Tato reflexe bude pokračovat i během vstupu Marsu do stejného stupně zatmění, k čemuž dojde 11.března, a Uranu během 14.-15.března. Budeme překvapeni tím, co všechno nám tyto planety přivedou přímo pod nos, neboť minulost se neprobouzí znovu proto, aby se nám vysmívala, ale aby nás dostatečně probudila k tomu, abychom převzali plnou moc nad svou přítomností i budoucností. To, co bylo dosud skryto pod hustou mlhou emocí, se může náhle stát naprosto jasným, a impulsy, o nichž víme, že je třeba je vzít na vědomí, se pak stanou důrazem, podle něhož bude třeba neprodleně jednat. Toto je poslední šance využít energie říjnového zatmění než se dostaneme k dalšímu - k zatmění Slunce, k němuž dojde mezi 19. a 20.březnem. 

Předtím je však třeba vykonat mnoho práce! Jupiter, Uran a Pluto využívají prvních 18 dní tohoto měsíce k tomu, aby nás povzbudily k osvobození, avšak toto povzbuzení přichází s varováním: skutečná svoboda ctí integritu celku a nestaví práva jednoho nad práva druhých. Nemůžeme být svobodní v tom smyslu, abychom mohli dělat, co chceme, kdy to chceme. Pláč po svobodě musí být umírněn vědomím si vlastní zodpovědnosti, kterou na nás svoboda klade, a nutnosti mít otevřené srdce a zpochybnit v otázce svobody svou mysl. "Svoboda čeho?" musíme se ptát. "A proč?" Protože dát svobodu egu, aby vyběhlo v amoku pod maskou sebevyjádření, by bylo podobné, jako vypustit vzteklé zvíře pod záminkou svobody. Zvíře potřebuje určité soucitné omezení a ti kolem něj zase ochranu před jeho dravostí. Tak mohou být všichni v bezpečí. Svoboda je zcela jistě úžasná, ale musíme být dostatečně mentálně, emocionálně i duchovně vyspělí na to, abychom spolu s ní přijali i zodpovědnost využívat ji tak, jak je to správné.

Tuto vyspělost nám nebesa zdůrazňují především v první polovině března a nabízejí nám příležitosti prozkoumávat svá přání svobody oproti znovu probuzené minulosti v pozadí, která nám může jasně ukázat, proč nám svoboda dosud není na dosah. Musíme uvázat volné konce a vyléčit ty roztříštěné části sebe samých, které by novou svobodu využily k nafouknutí ega, místo aby ji uváženě a efektivně využily jako sílu dobra. Osvobození, které hledáme, se dostaví na konci procesu, ne v jeho prvním záchvěvu. Musíme vydržet těžkosti i překážky, které nás na cestě potkávají, avšak ne proto, abychom si zasloužili odměnu, ale protože svoboda vyžaduje závazek vůči zkouškám, které představuje, a my se musíme těmto zkouškám postavit, abychom se mohli osvobodit. Nikdo a nic, žádný energetický povznes, žádné časové rozmezí, žádné kouzlo nám nedá svobodu, nejsme-li připraveni sami sebe poznat takové, jací opravdu jsme.

14. března vstupuje Saturn do retrográdní fáze ve znamení Střelce, kdy se navrací zpět ke Štíru na svou poslední návštěvu. Tady máme spojence. Tato planeta, která nás nabíjí silou vytrvat a schopností dosáhnout vyspělé moudrosti životních zkoušek, nás nyní podporuje v reflexi nad posledními osmi měsíci a v převedení minulých zážitků na přítomnou moudrost. Tento proces je sám o sobě "páteří", neboť můžeme některým jasným poselstvím vzdorovat ve snaze udržet si něco jiného, čemu chceme věřit. Saturnu však nejde o nějaké kosmetické úpravy, ale o hlubokou moudrost, a bude nás bez okolků tlačit k odhalení těch míst, na nichž pouze honíme prasátka na lesknoucím se povrchu, místo abychom se ponořili do hloubky pravdy ukryté pod ním.

Během 16.-17.března se Uran a Pluto dostanou do závěrečné přesné kvadratury, do níž směřovaly již od roku 2012. Tato kulminace procesu destrukce a znovuzrození, která u mnoha lidí stále trvá, vydestiluje z celého toho zdlouhavého a těžkého procesu změny novou moudrost. Zde se nám nabízí vyjasnění, budeme-li ochotni ho přijmout; příležitost prohlédnout novýma očima, jaké mají děti, které se dívají na život bez předpojatého postoje získaného během následujících let. Tato finální kvadratura odhaluje, o čem to všechno bylo, a vůbec to nemusí být to, co jsme si mysleli! V záblescích vhledů přiměla tato kvadratura naše unavená já a zastaralý, nefunkční život, sesypat se. Nechte je padnout, bez ohledu na třesk nebo oblaky prachu, které se zvednou z těchto vraků. Nechat tuto věž zbourat je jediná cesta, jak zatvrdlé ego přimět k životu jiným způsobem poté, co bylo zdemolováno Uranem a Plutem. V tomto závěrečném aktu síly se spolu rozloučí a připraví se na pohyb kupředu po svých oddělených a odlišných cestách.

V představení kosmické milosti dojde 18.března ke spojení Neptunu a Severního Uzlu, které bude pokračovat až do začátku června. Zde dostaneme balzám na rány z demolice, budeme-li ochotni přijmout jeho léčivý dotek. Neptun, nespoutané a soucitné srdce, nám ukáže cestu k celistvosti a také budoucnost, která nám slibuje něco jiného než jen opakující se bolestivou minulost. Bez ohledu na to, co si od nás Uran a Pluto v průběhu minulých let vyžádaly, Neptun nás nyní povede zpátky domů ke své celistvosti a připomene nám, že odporovat životu znamená odporovat sami sobě, neboť my i život jsme jedním a tímtéž. Neděje se nám, ale námi. My jsme život a život sám je vzduchem, který dýcháme. Neptun rozpouští všechno, co odděluje, včetně jakýchkoli přesvědčení, že jsme jiní než dokonalí takoví, jací jsme. Vede nás k odpočinku ve vědomí, že bez ohledu na to, jak se život projevuje, jsme ve své podstatě celiství a živí, jsme vibrující součástí Všeho Co Je, stejně jako Vše Co Je dřímá zcela kompletní uvnitř nás. Čím hlouběji si toto poselství uvědomíme, tím lépe, neboť vnímání oddělenosti od Božství je již zastaralé přesvědčení, které je nyní třeba propustit. Věk Vodnáře nás potřebuje očištěné, neboť jeho dílo nemůže být vykonáno bez naší jasné přirozenosti prozařující navenek.

20.března nastává zatmění Slunce v konečném stupni zvěrokruhu, v 30. stupni Ryb. Kdykoli vidíme aktivovaný tento stupeň, je to náznak ukončení. Když nám sem navíc spadá zatmění Slunce, pak toto ukončování pálí mosty a není cesty zpět. Toto je maximální dokončení! Některým z nás toto zatmění a následující týdny po něm přinesou zjištění, že příležitosti, které se nám nabídly, ale kterých jsme nevyužili, jsou pryč jednou provždy. Vesmír nemůže čekat navždy a jsou chvíle, kdy nám prostě zavře dveře pro naše dobro, protože jsme je neotevřeli natolik, abychom jimi byli schopni projít. I když při těchto zjištěních můžeme pociťovat smutek a lítost, jednoznačné ukončení tohoto cyklu příležitostí nám v pravý čas uvolní cestu k začátku nového. Naším úkolem je poučit se z minulosti, plně přijmout své city v přítomnosti a pohnout se dál s doširoka otevřenýma očima, abychom viděli životní poselství, která nám vždy ukazují cestu. Je obzvláště důležité, abychom se naučili hluboce naslouchat moudrosti, kterou nám předává každý moment. Tak si budeme více a více uvědomovat, že tu nejsme proto, abychom tvořili, ale abychom byli stvořeni, a že naší rolí je dostat sami sebe do souladu se stvořením, kterým se stáváme, abychom mohli plně žít, s integritou a neomezenou radostí, zrozené nikoli ze splněných přání, ale z naplnění něčeho mnohem většího, co se uskutečnilo naším prostřednictvím. Něčeho tak velkého, co si ani neumíme představit. 

Posledních deset dní měsíce budeme trávit osvícení předchozích tří týdnů. Znovu probuzená minulost a jednoznačné ukončení určitých cyklů se nám může stát receptem na neklid, zatímco budeme zpracovávat dopad tohoto všeho. Zde je potřebná trpělivost, abychom svým srdcím a myslím umožnili se usadit a zvyknout si na "nové normální". Pamatujte však, že Neptun a Severní Uzel jsou na naší straně a odhalují nám moudrost zrozenou ze soucitu k sobě samým i k druhým, a pomáhají nám také využít příležitosti rozpoznat klidnou, ale mocnou přítomnost, která žije v samotném našem jádru. Je to právě tato přítomnost, k níž se musíme obrátit a které musíme naslouchat ještě hlouběji. Má v sobě všechno, co potřebujeme vědět.

Na konci března nám Merkur zdůrazní možnost získání nových informací, budeme-li správně směřovat svou pozornost. Není o tom, že bychom měli myslet svým vlastním způsobem, plánovat a kreslit schémata, abychom věci udělali správně, ale obrátit svou pozornost dovnitř a naslouchat srdci, které nemluví ve slovech, ale v pocitech a vjemech, ať už je to náhlé vědění nebo silné vědomí si toho, co je právě v daném okamžiku potřeba. Tato moudrost nyní jasně promlouvá k těm, kteří svýma ušima naslouchají, a zatímco se březen chýlí ke konci, tak ať už jsme cokoli ztratili, nyní se to začne přetvářet v něco úplně nového. Než se to ukáže v plné podobě, chvíli to potrvá, a tak bude třeba být mezitím trpěliví, avšak bez ohledu na to, jak přesvědčivě nám bude naše mysl namlouvat, že jsme ztraceni, naše srdce odpoví, že to se nemůže nikdy stát, neboť všechny věci navždy spočívají ve Vesmírném Srdci, které nikdy nikoho ani nic neopustí.

- Sarah Varcas

* * *

zdroj: http://astro-awakenings.co.uk/march-2015-astro-energy-report 
překlad: Magda Techetová


Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.