pondělí 25. prosince 2023

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 25. do 31.12. 2023

Milí přátelé, 

závěrečný týden letošního roku v sobě nese mnoho smíšených emocí i myšlenek. Na jednu stranu se možná těšíme z toho, že už bude za námi (spolu se vší tíhou, kterou nás zavalil), na druhou stranu jsme již možná tak unavení, že téměř žádné pocity ani nevnímáme a postrádáme sílu se něčím zabývat.
Úplněk ve znamení Raka, který nastává mezi 26. a 27. prosincem, bude rovněž v matoucí konstelaci, která vynese na povrch témata duality a protikladů tohoto světa.
Naši andělé vědí, jak těžké je pro nás, vnímavé a laskavé lidi, žít v tomto světě, kde jsme vystavováni nejrůznějším formám temnoty. Chápou také všechny naše pocity, které se v nás probouzejí a které v sobě mnohdy nosíme, aniž bychom je dali najevo - a vyzývají nás, abychom všechnu tíhu ze sebe zdravým a bezpečným způsobem dostali. Emoční uvolňování nám doporučují již od počátku tohoto opravdu těžkého měsíce. Abychom zamezili tomu, že v důsledku nakumulovaných emocí v našem nitru budeme reagovat nepřiměřeně, impulzivně a konfliktně (nebo abychom ze stejného důvodu roznítili nějaký již existující konflikt), a stejně tak i pro zachování našeho zdraví, radí nám, abychom si předtím, než se pustíme do komunikace s dalšími lidmi, nejprve "zametli před vlastním prahem" a udělali si sami v sobě pořádek. To je to nejlepší, co nyní můžeme udělat jak pro sebe, tak pro druhé. Nevíme-li, jakým způsobem tuto vnitřní očistu provést, požádejme své anděly o vedení, a oni nám pomohou najít ten nejlepší způsob pro nás.
Pamatujme na to, že jsme tvůrci a že do jisté míry sami ovlivňujeme realitu kolem nás (i v nás). Nechť tedy to, co utváříme - svým myšlením, vnímáním, vyjadřováním, činy a energií - odpovídá našim skutečným přáním, jež vycházejí ze srdce a z lásky.

- Magda

* * *

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Vykládací karty archanděla Michaela (Doreen Virtue)
  • Andělé a svatí (Doreen Virtue)
  • Orákulum poslů světla (Lightworkers Oracle; Alana Fairchild)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro závěr roku vyšla karta Organizace. Ta nás vyzývá k přehodnocení svého uplynulého roku (nebo i více let), k retrospektivě a k uvědomění si toho, kam jsme se za ten čas dostali, kam jsme se posunuli, jak moc jsme vyrostli, čeho jsme dosáhli, co všechno jsme překonali a zvládli, i to, co bychom si přáli změnit k lepšímu. Když se ohlédneme za vším, co jsme v tomto roce prožili, ať to šťastné nebo to nešťastné, můžeme zvážit, co si chceme vzít dále s sebou do dalšího roku, nebo co bychom naopak nechali raději za sebou či to do budoucna nějak změnili. Tato naše vnitřní organizace nám pomůže i s organizací našeho života a našich dalších kroků. Změny v našem vnějším životě začínají změnami uvnitř nás.
Kromě vnitřního "úklidu" či úklidu v našem domově, který nám může pomoci k uvolnění místa pro novou energii, je tato karta také výzvou k ukáznění naší mysli, pokud má tendenci propadat negativitě a pokud nám naše myšlenky spíše škodí než prospívají. Svou mysl jsme dostali jako nástroj, který nám má sloužit, nikoli nás ovládat. Máme-li tedy v důsledku negativních nebo jen nahromaděných myšlenek a informací nějaké problémy (v duševní i fyzické rovině), doporučují nám naši andělé věnovat čas meditacím či jiným zklidňujícím technikám, které nám pomohou naše myšlenky dostat v rámci možností opět pod kontrolu, tak, abychom svou mysl mohli využívat k něčemu smysluplnému, místo aby se podobně jako oheň rozhořela a působila škody nám či jiným. U mysli platí totéž, co se říká o ohni: Dobrý sluha, ale zlý pán.

Z Vykládacích karet archanděla Michaela nám vyšla karta Věř a důvěřuj. Tou nám Nebesa říkají, že naše dobrá víra nám pomůže k těm nejlepším výsledkům. Vírou se přitom nemyslí lpění na konkrétním výsledku, ale jistota, že vše dopadne nejlépe, jak to bude možné. Stejně jak je to pro nás vedení k odevzdání našich starostí a tíhy do rukou Nebesům a víře, že se o nás postarají, nedokážeme-li to právě sami.
V návaznosti na první kartu může vypovídat o tom, že máme svou schopnost věřit či důvěřovat narušenou, zvláště pokud jsme otřeseni tragédiemi posledních dní či měsíců. Procházíme-li vnitřním otřesem, je normální, že se naše mysl vymkne kontrole a začne zběsile myslet na všechna možná nebezpečí, vytahovat ty nejhorší vzpomínky, strašit nás tím, že nemůžeme nikomu a ničemu věřit, či vymýšlet všelijaké hrozivé scénáře. Sice je to její úděl - snaží se nás tak na nebezpečí a utrpení připravit, a tím nám pomoci - avšak ve skutečnosti nám tím škodí a ochromuje nás, a tak zůstáváme paralyzováni a uvězněni ve svém vlastním vnitřním pekle, místo abychom pomáhali léčit sami sebe či svět kolem nás a opravdu tak udělali něco smysluplného.
Zranění, která jsme ve svém životě utrpěli, a nebo ta, kterých jsme byli svědky u jiných, v nás mohou naši víru podkopávat, a je to zcela pochopitelné. Věřit v sílu dobra, když jsme přitom tak zranitelní vůči zlu, je obtížné. Opět se zde však vracíme k našemu myšlení a potřebě si ho držet na uzdě. Naše mysl, zejména v traumatických obdobích, má tendenci vidět jen to zlé, jen to nebezpečné. Selektuje všechny informace, které k nám proudí, vybírá z nich ty bolestné a šokující, a zaslepuje nás vůči těm, které jsou dobré, ale které nás nijak neohrožují a "lze je tedy pominout, dát je stranou". Když nás někdo zradí, je obvyklé, že vidíme všude jen zradu a nedůvěryhodnost; a zapomínáme na ty, kdo důvěryhodni jsou a mnohokrát nám to prokázali. Když slyšíme o zničených životech, nevnímáme už skutečnost, že někdo jiný životy zachránil. A i když to vnímáme, rychle na to zapomínáme. To zlé v nás ulpívá mnohem snáze, dostává se mnohem hlouběji a na mnohem déle. Utrpení, ať už naše vlastní nebo jiných (které však mnohdy cítíme jako své vlastní), nijak neznevažujeme ani nezlehčujeme. Je však důležité dávat stejnou váhu také tomu dobrému, co ve světě je. Je-li naše mysl v šoku nebo přetížena nahromaděnou negativitou, není této rovnováhy schopna. Musíme jí k tomu vědomě dopomoci a vědomě si volit, čemu budeme věnovat pozornost a do jaké míry. Nakonec, to, čemu věnujeme pozornost, dáváme svou energii, a to posilujeme. Neznamená to ignorovat nešťastné události, ale věnovat svou energii spíše léčení a možné nápravě, než pocitům bezmoci, hněvu a strachu. Přestože si i tyto naše pocity zaslouží svůj prostor (který je u každého z nás individuální), měli bychom jim v pravý čas vymezit zdravou hranici.

Ze sady Andělé a svatí nám vyšla karta Štědrost. Ta nás vede k tomu, abychom v tomto čase nezapomínali na druhé, kteří nějak strádají (včetně sebe samých) a věnovali jim svou energii v jakékoli podobě. Jsme-li ochotni od srdce dávat a pomáhat, s vědomím, že i přes vlastní strádání máme stále možnost konat něco dobrého, Vesmír tuto naši štědrost bude zrcadlit a darovanou energii nám opět doplní - budeme-li ochotni nechat se také obdarovat. Mnohdy si v přijímání dobrých věcí sami bráníme, ať už kvůli pocitu nezasloužení, nedostatečné vlastní hodnoty nebo ze strachu, že chtít něco pro sebe nás dělá nějak "špatnými". Přijímat energii je stejně důležité jako její vydávání, podobně jako po každém našem výdechu musí následovat nádech. Obojí je stejně důležité. Buďme tedy štědří k druhým a zároveň se sami nezdráhejme přijímat štědrost druhých, či štědrost Vesmíru.

Z Orákula poslů světla jsme dostali kartu Iniciace Vzduchem. Element Vzduchu je spojován s myšlením a myšlenkami. Když se tato karta objeví, obvykle to znamená, že se nám dostává příležitosti využít svou mysl k jejímu pravému účelu - k přijímání nových nápadů, nacházení nových řešení a soustředění se na nějakou užitečnou činnost. I zde se však setkáváme s jemným varováním, abychom se svou myslí zacházeli obezřetně, neboť má velkou sílu, a to jak konstruktivní, tak i destruktivní. Záleží na nás a naší vědomé práci s ní, jak bude nasměrována.
Naše mysl může být úžasným a mocným nástrojem dobra, který nám pomáhá bojovat s dobrou vírou a optimismem proti strachu a zoufalství. Pokud je však přetížena přemírou informací (hlavně těch negativních), které zachytila a neměla šanci zpracovat, může naopak začít škodit, a to jak nám, tak i lidem kolem nás. Proto je třeba pravidelně věnovat čas zdravé psychohygieně a veškeré tíživé myšlenky, nebo třeba i jen přemíru vzpomínek či informací, dostávat ze sebe ven, např. vypsáním do deníku nebo vypovídáním se svým andělům, aby nezabíraly kapacitu, kterou mysl potřebuje ke zdravému fungování.
Touto kartou je nám také připomínáno, že naše srdce a schopnost cítit jsou stejně důležité jako naše mysl a schopnost racionálně myslet. Trávíme-li příliš mnoho času "v hlavě" a srdce přitom opomíjíme, nebo se snažíme hlavou srdce ovládat, může dojít k přehlcení a přetížení emočnímu. A jak dobře víme, kromě emocionální nevyrovnanosti mohou přehlížené a potlačované emoce vést také ke zdravotním problémům. Mezi ty patří také sklon k závislostem na návykových látkách, přejídání, potřebě neustále být s někým jiným a další formy naší snahy utíkat před sebou samými.
Dále je to pro nás výzva, abychom se nebáli měnit svá přesvědčení, která se mohou měnit stejně přirozeně, jako se v průběhu života měníme my sami. Nemusíme za každou cenu navždycky věřit tomu stejnému. Je v pořádku změnit své přesvědčení, názory a postoje. Důležité je, aby odpovídaly naší vnitřní pravdě, a aby nám pomáhaly v našem zdravém seberozvoji a růstu.
Vědomou prací s naší myslí a její pravidelnou "údržbou" uvolníme dostatek mentálního prostoru na to, aby mohla naše mysl začít sloužit ke svému pravému účelu - ke zprostředkování nápadů, vizí, kreativity a tvůrčí síly. Čím častěji se nám podaří dopřát si chvíli na vypuštění všeho ze své mysli (alespoň na chvíli), tím lépe nám to půjde. S každým člověkem, který se naučí vědomě pracovat se svou mentální energií a využívat ji k něčemu dobrému, se povznese také energie kolektivní a globální.

* * *

MODLITBA
Žádám bezpodmínečně milující nebeské bytosti, aby mi pomohly vyprázdnit a osvěžit mou mysl, obrozenou ve věčné lásce. Nechť projevuji svou svobodu tím, že budu činit moudrá rozhodnutí vedoucí k radosti a lásce, jak pro mě, tak pro svět.
Žádám o Boží milost, soucit, ochranu a instrukce, které mi pomohou uvést mou mysl do láskyplné uvědomělosti.
Nechť Božské světlo prozáří mou mysl skrz naskrz, a vnese mír a pokoj jak do ní, tak i skrze ni do světa.
Nechť bezpodmínečně milující pomocníci našeho lidstva napomohou vnést světlo, uzdravení a radost do myslí nás všech.
Ve jménu mé vlastní svobodné vůle, nechť se tak stane.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.